Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Nové voľby Kvakovce

Správy / Obce / Nové voľby Kvakovce

Na základe požiadavky obce Kvakovce vyhlásil predseda NR SR Richard Sulík na sobotu 5. novembra 2011 nové voľby starostu obce. Vyhlásením nových volieb začínajú plynúť lehoty v zmysle zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

Podľa § 16 ods. 2 sa kandidátne listiny doručujú v dvoch  rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr do 55 dní pred dňom konania volieb. Politické strany doručujú kandidátne listiny  prostredníctvom splnomocnenca.

Kandidátna listina  obsahuje názov politickej strany, meno a priezvisko kandidáta, akademický titul, vek, povolanie a trvalý pobyt kandidáta, meno a priezvisko splnomocnenca politickej strany a jeho náhradníka s uvedením adresy  a meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby konať  v mene strany.

Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt a podpis kandidáta.
Podľa § 18 miestna volebná  komisia uverejní  spôsobom v mieste  obvyklým najneskôr 35 dní predo dňom volieb zoznam zaregistrovaných kandidátov.

Podľa § 27 obec najneskôr 25 dní predo dňom volieb zašle každému voličovi zapísanému v zozname  voličov oznámenie, v ktorom uvedie čas konania  volieb , volebný okrsok a miesto, kde môže volič voliť. Tiež o oznámení upozorní na povinnosť preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti a uvedie stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka.

Podľa § 30 volebná kampaň je činnosť zameraná na podporu alebo slúžiaca na prospech kandidujúcej politickej strany alebo nezávislého kandidáta kampaň začína 17 dní a končí 48  hodín pred začiatkom volieb.

Voľby sa konajú dňa 5. novembra 2011 (sobota) v čase od 7:00 do 20:00 hodiny.

Ing. Dušan Kravec, vedúci odboru

Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna

Nové voľby Kvakovce

Správy / Obce / Nové voľby Kvakovce

Na základe požiadavky obce Kvakovce vyhlásil predseda NR SR Richard Sulík na sobotu 5. novembra 2011 nové voľby starostu obce. Vyhlásením nových volieb začínajú plynúť lehoty v zmysle zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

Podľa § 16 ods. 2 sa kandidátne listiny doručujú v dvoch  rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr do 55 dní pred dňom konania volieb. Politické strany doručujú kandidátne listiny  prostredníctvom splnomocnenca.

Kandidátna listina  obsahuje názov politickej strany, meno a priezvisko kandidáta, akademický titul, vek, povolanie a trvalý pobyt kandidáta, meno a priezvisko splnomocnenca politickej strany a jeho náhradníka s uvedením adresy  a meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby konať  v mene strany.

Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt a podpis kandidáta.
Podľa § 18 miestna volebná  komisia uverejní  spôsobom v mieste  obvyklým najneskôr 35 dní predo dňom volieb zoznam zaregistrovaných kandidátov.

Podľa § 27 obec najneskôr 25 dní predo dňom volieb zašle každému voličovi zapísanému v zozname  voličov oznámenie, v ktorom uvedie čas konania  volieb , volebný okrsok a miesto, kde môže volič voliť. Tiež o oznámení upozorní na povinnosť preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti a uvedie stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka.

Podľa § 30 volebná kampaň je činnosť zameraná na podporu alebo slúžiaca na prospech kandidujúcej politickej strany alebo nezávislého kandidáta kampaň začína 17 dní a končí 48  hodín pred začiatkom volieb.

Voľby sa konajú dňa 5. novembra 2011 (sobota) v čase od 7:00 do 20:00 hodiny.

Ing. Dušan Kravec, vedúci odboru

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok