Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Z. Halajová: Pomohlo by nám, keby sme konečné rozhodnutie rodičov poznali v predstihu

Správy / Školstvo / Z. Halajová: Pomohlo by nám, keby sme konečné rozhodnutie rodičov poznali v predstihu

 Z. Halajová: Pomohlo by nám, keby sme konečné rozhodnutie rodičov poznali v predstihu

Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2012/2013 bude na vranovských základných školách v zmysle platnej legislatívy prebiehať od 15. januára do 15. februára 2012. Doplníme, že povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Počas slávnostného zápisu je zákonný zástupca dieťaťa povinný priniesť svoj občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a v prípade, že je dieťa zdravotne postihnuté aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí. Medzi základné úkony v rámci zápisu patrí vypísanie žiadosti o zápise žiaka do 1. ročníka pre dieťa s trvalým pobytom v danom školskom obvode a samostatnej žiadosti pre dieťa, ktoré má trvalý pobyt v inom obvode, ale rodičia sa ho rozhodli zapísať do školy v inej spádovej oblasti. „Počas zápisu pracuje pani učiteľka s budúcim prváčikom, pričom sa snaží overiť ako ovláda základné informácie spojené s farbami, tvarom, jemnou motorikou, či napr. pozná dni v týždni, alebo má prehľad o rodinných o vzťahoch. Toto všetko sú však veci, ktoré sa preberajú v škôlke a detičky ich poznajú. Sme však veľmi radi, keď sa osmelia a zaspievajú nám nejakú pesničku, alebo zarecitujú básničku. Môžem povedať, že mnohé deti sú také smelé, že niekedy máme problém s nimi zápis ukončiť,“ dodala s úsmevom riaditeľka Základnej školy Juh vo Vranove nad Topľou Zlatica Halajová.

Rozhodnutie o prijatí vydáva riaditeľ školy na základe zápisného listu a po pohovore učiteľa s dieťaťom. Termín na jeho vydanie stanovuje zákon do 31. mája. „V praxi to vyzerá tak, že rozhodnutie o prijatí žiakov zo školského obvodu vydávame v deň zápisu. Ak nám kapacity umožňujú prijať aj žiakov mimo obvodu, môžeme rozhodnutie vydať tiež okamžite,“ vysvetlila Z. Halajová.

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť slávnostného zápisu, zákonný zástupca ho môže nechať zapísať v dodatočnom termíne. „Dodatočný zápis vykoná zástupca riaditeľa, ale je škoda, ak sa dieťa nemôže zúčastniť slávnostného zápisu, lebo nezažije tú slávnostnú chvíľu a neodnesie si pekné zážitky, ako jeho rovesníci. Vo výnimočných prípadoch (dlhodobá choroba) sa môže zapísať dieťa bez jeho prítomnosti. Zapíše sa len za účasti zákonného zástupcu, ale škola si dohodne s rodičom dátum, kedy príde aj s dieťaťom na osobný pohovor, aby sme zistili zrelosť dieťaťa,“ dodala Z. Halajová.

Keďže legislatíva dovoľuje absolvovať pre žiaka zápis na viacerých ZŠ, rodičia túto skutočnosť často využívajú. Povinnosť oznámiť, do ktorej školy dieťa 2. septembra nastúpi, majú rodičia do 31. augusta. Z. Halajová však upozorňuje na fakt, že v prípade migrácie väčšieho počtu žiakov môže pre školy nastať problém s organizáciou nového školského roka. Keďže škola nie je povinná skúmať, či si dieťa plní povinnú školskú dochádzku v inej škole, po vymeškaní pätnástich hodín s prívlastkom neospravedlnené nahlási zriaďovateľovi, alebo na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, že dieťa neplní školskú dochádzku a zo strany rodiča došlo k zanedbávaniu starostlivosti o dieťa. „Pokiaľ rodič nie je rozhodnutý, na ktorú školu zapíše dieťa definitívne a absolvuje viacero zápisov, nám by naozaj pomohlo, keby sme ich konečné rozhodnutie poznali v predstihu. Môže sa totiž stať, že v septembri nenastúpi do školy taký počet žiakov, ako očakávame a nebudeme môcť otvoriť celú triedu. Optimálne by bolo, keby sme v počtoch žiakov mali jasnejšie do 31. mája. Ak rodič podpisuje žiadosť o prijatie, mal by podať aj žiadosť o zrušenie rozhodnutia o prijatí, aby sme sa navzájom vyhli problémom a nedorozumeniam,“ doplnila Z. Halajová.

Lenka Stieber Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna

Z. Halajová: Pomohlo by nám, keby sme konečné rozhodnutie rodičov poznali v predstihu

Správy / Školstvo / Z. Halajová: Pomohlo by nám, keby sme konečné rozhodnutie rodičov poznali v predstihu

 Z. Halajová: Pomohlo by nám, keby sme konečné rozhodnutie rodičov poznali v predstihu

Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2012/2013 bude na vranovských základných školách v zmysle platnej legislatívy prebiehať od 15. januára do 15. februára 2012. Doplníme, že povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Počas slávnostného zápisu je zákonný zástupca dieťaťa povinný priniesť svoj občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a v prípade, že je dieťa zdravotne postihnuté aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí. Medzi základné úkony v rámci zápisu patrí vypísanie žiadosti o zápise žiaka do 1. ročníka pre dieťa s trvalým pobytom v danom školskom obvode a samostatnej žiadosti pre dieťa, ktoré má trvalý pobyt v inom obvode, ale rodičia sa ho rozhodli zapísať do školy v inej spádovej oblasti. „Počas zápisu pracuje pani učiteľka s budúcim prváčikom, pričom sa snaží overiť ako ovláda základné informácie spojené s farbami, tvarom, jemnou motorikou, či napr. pozná dni v týždni, alebo má prehľad o rodinných o vzťahoch. Toto všetko sú však veci, ktoré sa preberajú v škôlke a detičky ich poznajú. Sme však veľmi radi, keď sa osmelia a zaspievajú nám nejakú pesničku, alebo zarecitujú básničku. Môžem povedať, že mnohé deti sú také smelé, že niekedy máme problém s nimi zápis ukončiť,“ dodala s úsmevom riaditeľka Základnej školy Juh vo Vranove nad Topľou Zlatica Halajová.

Rozhodnutie o prijatí vydáva riaditeľ školy na základe zápisného listu a po pohovore učiteľa s dieťaťom. Termín na jeho vydanie stanovuje zákon do 31. mája. „V praxi to vyzerá tak, že rozhodnutie o prijatí žiakov zo školského obvodu vydávame v deň zápisu. Ak nám kapacity umožňujú prijať aj žiakov mimo obvodu, môžeme rozhodnutie vydať tiež okamžite,“ vysvetlila Z. Halajová.

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť slávnostného zápisu, zákonný zástupca ho môže nechať zapísať v dodatočnom termíne. „Dodatočný zápis vykoná zástupca riaditeľa, ale je škoda, ak sa dieťa nemôže zúčastniť slávnostného zápisu, lebo nezažije tú slávnostnú chvíľu a neodnesie si pekné zážitky, ako jeho rovesníci. Vo výnimočných prípadoch (dlhodobá choroba) sa môže zapísať dieťa bez jeho prítomnosti. Zapíše sa len za účasti zákonného zástupcu, ale škola si dohodne s rodičom dátum, kedy príde aj s dieťaťom na osobný pohovor, aby sme zistili zrelosť dieťaťa,“ dodala Z. Halajová.

Keďže legislatíva dovoľuje absolvovať pre žiaka zápis na viacerých ZŠ, rodičia túto skutočnosť často využívajú. Povinnosť oznámiť, do ktorej školy dieťa 2. septembra nastúpi, majú rodičia do 31. augusta. Z. Halajová však upozorňuje na fakt, že v prípade migrácie väčšieho počtu žiakov môže pre školy nastať problém s organizáciou nového školského roka. Keďže škola nie je povinná skúmať, či si dieťa plní povinnú školskú dochádzku v inej škole, po vymeškaní pätnástich hodín s prívlastkom neospravedlnené nahlási zriaďovateľovi, alebo na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, že dieťa neplní školskú dochádzku a zo strany rodiča došlo k zanedbávaniu starostlivosti o dieťa. „Pokiaľ rodič nie je rozhodnutý, na ktorú školu zapíše dieťa definitívne a absolvuje viacero zápisov, nám by naozaj pomohlo, keby sme ich konečné rozhodnutie poznali v predstihu. Môže sa totiž stať, že v septembri nenastúpi do školy taký počet žiakov, ako očakávame a nebudeme môcť otvoriť celú triedu. Optimálne by bolo, keby sme v počtoch žiakov mali jasnejšie do 31. mája. Ak rodič podpisuje žiadosť o prijatie, mal by podať aj žiadosť o zrušenie rozhodnutia o prijatí, aby sme sa navzájom vyhli problémom a nedorozumeniam,“ doplnila Z. Halajová.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok