vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Príprava Strategického dokumentu rozvoja cestovného ruchu v PSK aj v jednotlivých okresoch

 Príprava Strategického dokumentu rozvoja cestovného ruchu v PSK aj v jednotlivých okresoch

Po vytvorení inštitucionálneho a personálneho zázemia riadenia a monitorovania rozvoja v jednotlivých okresoch sa Centrá podpory regionálneho rozvoja môžu naplno venovať aj koncepčnej práci v prospech rozvoja jednotlivých strategických odvetví, akým je v mnohých najmenej rozvinutých okresoch Slovenska práve cestovný ruch (CR).

Na úrovni okresov sú momentálne v spracovaní strategické dokumenty rozvoja CR pre okresy Kežmarok, Svidník, Rimavská Sobota a Poltár. Tvorbu týchto dokumentov koordinujú Centrá podpory regionálneho rozvoja, zriadené v okresoch vďaka podpore z regionálneho príspevku v rámci Akčných plánov (AP). Vypracovanú a rozvojovou radou schválenú koncepciu cestovného ruchu má dnes okres Revúca, ktorý bol v tomto smere „prvou lastovičkou“.

Potrebu usmerňovania strategických odvetví rozvoja v najmenej rozvinutých okresoch (NRO) vidí aj Prešovský samosprávny kraj a jeho Krajské koordinačné centrum regionálneho rozvoja. Predstavitelia kraja si uvedomili, že naštartovanie udržateľného rozvoja cestovného ruchu v NRO si vyžaduje práve jednotnú stratégiu, vychádzajúcu z analýzy súčasného stavu a prírodného a kultúrno-historického potenciálu pre rozvoj CR. Kľúčové je vzájomné prepojenie jednotlivých destinácií na území kraja z pohľadu návštevníka. „Spojenie atraktivít cestovného ruchu, rozvinutých služieb a kvalitnej infraštruktúry predpokladá väčšiu a hlavne dlhodobú koncentráciu návštevníkov v regióne“, konštatuje Iveta Niňajová, členka expertného tímu splnomocnenca vlády pre podporu NRO zodpovedná za oblasť cestovného ruchu.

S cieľom usmerniť rozvoj CR v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) sme v spolupráci so sekciou cestovného ruchu MDV SR, začali prípravné práce na spracovaní strategického dokumentu rozvoja cestovného ruchu na území PSK. Úlohou objednávateľa stratégie, ktorým je PSK, je na základe analýzy aktuálneho stavu a potenciálu rozvoja cestovného ruchu vymedziť podrobnú stratégiu a prerozdeliť zodpovednosť za napĺňanie strategických cieľov medzi jednotlivých aktérov.

Vypracovanie dokumentu je súčasťou Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou, ktorý je pre stratégiu cestovného ruchu ťažiskovým okresom. Zámerom stratégie je identifikovať možnosti vzájomného prepojenia vranovského okresu a jeho rekreačnej oblasti Domaša s top atraktivitami okolitých okresov PSK (Humenné, Snina, Medzilaborce, Stropkov, Svidník, Bardejov, Prešov, Sabinov) ako aj s top atraktivitami Košického kraja v línii dostupnosti z mesta Košice. Stratégia kladie dôraz aj na manažérske a inštitucionálne kapacity a ich dobudovanie, ako aj na oblastné organizácie cestovného ruchu ako zodpovedné subjekty za napĺňanie navrhnutých aktivít.

Strategický dokument by mal byť spracovaný v prvom štvrťroku 2018. „Na jeho základe by mali byť posilnené personálne kapacity v oblastných organizáciách cestovného ruchu, zvýšená atraktívnosť územia, zlepšená dostupnosť a dobudovaná komplexná ponuka služieb cestovného ruchu v koncepte Modernej Domaše“, sľubuje si od dokumentu splnomocnenec vlády Anton Marcinčin. V súlade s AP sa formuje manažérska organizácia pre rozvoj a riadenie CR na Domaši a mali by sa vytvoriť podmienky pre podporu minimálne 10 subjektov pôsobiacich v oblasti CR v okrese Vranov nad Topľou.

Centrum podpory regionálneho rozvoja vo Vranove nad Topľou

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Lead boar 728x92
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum