Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

J. Fenčák: Kto sa nezačal odpadmi zaoberať pred piatimi rokmi, má čo doháňať

Správy / Obce / J. Fenčák: Kto sa nezačal odpadmi zaoberať pred piatimi rokmi, má čo doháňať

Kto sa nezačal odpadmi zaoberať pred piatimi rokmi, má čo doháňať

Kto sa nezačal odpadmi zaoberať pred piatimi rokmi, má dnes čo doháňať, hovorí starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák. Separácii odpadu sa intenzívne venuje od svojho nástupu do funkcie. Za pozitívne signály považuje nielen to, že v obci zaznamenali narastajúce čísla pri triedení jednotlivých komodít, ale tiež i to, že v okolí neevidujú tzv. čierne skládky. Zároveň zdôrazňuje, že táto téma je celospoločenskou, preto upozornil na základný strategický dokument Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020, ktorý definuje, akým spôsobom majú mestá a obce nakladať s odpadom.

Hoci Slovensko má voči Európskej únii záväzky vo vzťahu k tomu, aký objem produkovaného odpadu musíme zhodnotiť ako separovaný, zatiaľ sa tieto ambície na národnej úrovni plniť nedarí. Dôvodov je viacero. Aj kvôli tomu Ján Fenčák uvítal príležitosť zúčastniť sa na verejnom prerokovaní Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020, kde vystúpil s viacerými postrehmi, ktoré priniesla prax. Ako príklad uviedol likvidáciu drobného stavebného odpadu. Jeho ukladanie je síce samosprávou na základe zákona spoplatnené, ale obce objektívne nemajú vytvorené podmienky, aby si túto povinnosť mohli splniť komfortným spôsobom. Z toho dôvodu by medzi riešeniami privítal koordináciu, napr. z úrovne kraja. „Navrhol som, aby v dokumente bolo definované nielen to, čo a ako máme robiť, ale aby sa niekto zaoberal aj podmienkami a reguloval systém v Prešovskom kraji. Nie v každej obci sa totiž dajú vytvoriť podmienky na likvidáciu drobného stavebného odpadu. Ak by niekto v pôsobnosti kraja povedal, v ktorej konkrétnej obci budeme kumulovať stavebné odpady, plus ako ich budeme ďalej zhodnocovať alebo likvidovať, aj nám starostom by to pomohlo v nastavení efektívnych podmienok, pretože len pro forma prijať zákon, na ktorý musí každá obec reflektovať, nestačí,“ uviedol starosta obce Nižný Hrušov a člen komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK Ján Fenčák.

Na základe niekoľkomesačnej analýzy považujú dnes v N. Hrušove za priority likvidovanie práve drobného stavebného odpadu a biologického odpadu. Naplniť víziu, ktorej súčasťou je podpora separácie aj týchto komodít, by malo plánované vybudovanie plnohodnotného zberného dvora, vrátane techniky na jeho spracovanie pre ďalšie zhodnotenie. „V deň vývozu odpadu sme si dali tú námahu a v priebehu šiestich mesiacov sme na každej ulici analyzovali zloženie odpadu, ktorý skončil v smetných nádobách. Vyšlo nám, že problémom je biologický odpad, ktorý by mohli občania separovať a zhodnocovať efektívnejšie,“ pripomenul J. Fenčák.Jednou z možností je likvidovanie biologického odpadu (tráva, lístie, konáre, zvyšky ovocia a zeleniny, mimo kuchynského odpadu) kompostovaním v domácnostiach ale

bo jeho ďalším priemyselným spracovaním, pretože na trhu existuje viacero firiem, ktorého ho dokážu implementovať ako súčasť hnojív a substrátov. „Samozrejme, uvedomujem si, že najskôr musíme na to občanom vytvoriť podmienky – zabezpečiť nádoby, pravidelný vývoz, kumulovanie na zbernom dvore a následný odber firmou. Ak sa toto podarí, na čom pracujeme, vyhneme sa skládkovaniu, a to je cieľ,“ zdôraznil J. Fenčák.

V Nižnom Hrušove hovoria o leveli s drobným stavebným odpadom a biologickým odpadom preto, lebo v prípade skla, papiera, plastov a kovov sa im podarilo počas uplynulých dvoch rokov stabilizovať stav na úrovni, ktorú by si radi udržali. Za zásadnú zmenu J. Fenčák považuje skutočnosť, že kým objem komunálneho odpadu klesá, veľkoobjemový narastá. „Občania vozia veľkokapacitný odpad na jedno miesto, kde sa likviduje zákonným spôsobom. V minulosti tu bola tendencia vytvárať nelegálne skládky, ale pri narastajúcom trende separovania sa nám tento fenomén podarilo eliminovať. Dnes žijeme v čistejšom prostredí a takéto si ho chceme aj udržať,“ pripomenul J. Fenčák.

Nakladanie s komunálnym odpadom s dôrazom na separáciu by malo samosprávy a občanov motivovať z niekoľkých uhlov pohľadu. Prvým (a kľúčovým) je ochrana životného prostredia a druhým sú náklady na jeho likvidáciu. Keďže podľa nového zákona obce a mestá nesmú dotovať odpadové hospodárstvo z vlastných prostriedkov, musia náklady premietnuť do poplatkov. Pri medializovanej ambícii zvýšiť od nového roka výšku za skládkovanie, môžu niektorí ostať nemilo prekvapení. „Kto sa nezačal odpadmi zaoberať pred piatimi rokmi, má dnes čo naháňať. Tí, ktorí sa tomu venujú, registrujú nielen prvé výsledky, ale aj rezervy, na ktorých musia zapracovať. Z našich skúseností môžem povedať, že nestačí separovať papier, sklo, plast, kovy. Pozornosť potrebujeme venovať tiež a najmä biologickému odpadu. Ten, kto nevytvára lepšie podmienky, bude mať veľký problém a zvyšovanie poplatkov ho neminie. Na druhej strane to vnímam ako nevyhnutný krok. Ak by som bol ministrom životného prostredia, urobil by som to isté, lebo s niektorými samosprávami pohne iba to, ak zdvihnú poplatky a takto budú donútení naštartovať proces zmeny,“ dodal J. Fenčák.

J. Fenčák: Kto sa nezačal odpadmi zaoberať pred piatimi rokmi, má čo doháňať

Správy / Obce / J. Fenčák: Kto sa nezačal odpadmi zaoberať pred piatimi rokmi, má čo doháňať

Kto sa nezačal odpadmi zaoberať pred piatimi rokmi, má čo doháňať

Kto sa nezačal odpadmi zaoberať pred piatimi rokmi, má dnes čo doháňať, hovorí starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák. Separácii odpadu sa intenzívne venuje od svojho nástupu do funkcie. Za pozitívne signály považuje nielen to, že v obci zaznamenali narastajúce čísla pri triedení jednotlivých komodít, ale tiež i to, že v okolí neevidujú tzv. čierne skládky. Zároveň zdôrazňuje, že táto téma je celospoločenskou, preto upozornil na základný strategický dokument Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020, ktorý definuje, akým spôsobom majú mestá a obce nakladať s odpadom.

Hoci Slovensko má voči Európskej únii záväzky vo vzťahu k tomu, aký objem produkovaného odpadu musíme zhodnotiť ako separovaný, zatiaľ sa tieto ambície na národnej úrovni plniť nedarí. Dôvodov je viacero. Aj kvôli tomu Ján Fenčák uvítal príležitosť zúčastniť sa na verejnom prerokovaní Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020, kde vystúpil s viacerými postrehmi, ktoré priniesla prax. Ako príklad uviedol likvidáciu drobného stavebného odpadu. Jeho ukladanie je síce samosprávou na základe zákona spoplatnené, ale obce objektívne nemajú vytvorené podmienky, aby si túto povinnosť mohli splniť komfortným spôsobom. Z toho dôvodu by medzi riešeniami privítal koordináciu, napr. z úrovne kraja. „Navrhol som, aby v dokumente bolo definované nielen to, čo a ako máme robiť, ale aby sa niekto zaoberal aj podmienkami a reguloval systém v Prešovskom kraji. Nie v každej obci sa totiž dajú vytvoriť podmienky na likvidáciu drobného stavebného odpadu. Ak by niekto v pôsobnosti kraja povedal, v ktorej konkrétnej obci budeme kumulovať stavebné odpady, plus ako ich budeme ďalej zhodnocovať alebo likvidovať, aj nám starostom by to pomohlo v nastavení efektívnych podmienok, pretože len pro forma prijať zákon, na ktorý musí každá obec reflektovať, nestačí,“ uviedol starosta obce Nižný Hrušov a člen komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK Ján Fenčák.

Na základe niekoľkomesačnej analýzy považujú dnes v N. Hrušove za priority likvidovanie práve drobného stavebného odpadu a biologického odpadu. Naplniť víziu, ktorej súčasťou je podpora separácie aj týchto komodít, by malo plánované vybudovanie plnohodnotného zberného dvora, vrátane techniky na jeho spracovanie pre ďalšie zhodnotenie. „V deň vývozu odpadu sme si dali tú námahu a v priebehu šiestich mesiacov sme na každej ulici analyzovali zloženie odpadu, ktorý skončil v smetných nádobách. Vyšlo nám, že problémom je biologický odpad, ktorý by mohli občania separovať a zhodnocovať efektívnejšie,“ pripomenul J. Fenčák.Jednou z možností je likvidovanie biologického odpadu (tráva, lístie, konáre, zvyšky ovocia a zeleniny, mimo kuchynského odpadu) kompostovaním v domácnostiach ale

bo jeho ďalším priemyselným spracovaním, pretože na trhu existuje viacero firiem, ktorého ho dokážu implementovať ako súčasť hnojív a substrátov. „Samozrejme, uvedomujem si, že najskôr musíme na to občanom vytvoriť podmienky – zabezpečiť nádoby, pravidelný vývoz, kumulovanie na zbernom dvore a následný odber firmou. Ak sa toto podarí, na čom pracujeme, vyhneme sa skládkovaniu, a to je cieľ,“ zdôraznil J. Fenčák.

V Nižnom Hrušove hovoria o leveli s drobným stavebným odpadom a biologickým odpadom preto, lebo v prípade skla, papiera, plastov a kovov sa im podarilo počas uplynulých dvoch rokov stabilizovať stav na úrovni, ktorú by si radi udržali. Za zásadnú zmenu J. Fenčák považuje skutočnosť, že kým objem komunálneho odpadu klesá, veľkoobjemový narastá. „Občania vozia veľkokapacitný odpad na jedno miesto, kde sa likviduje zákonným spôsobom. V minulosti tu bola tendencia vytvárať nelegálne skládky, ale pri narastajúcom trende separovania sa nám tento fenomén podarilo eliminovať. Dnes žijeme v čistejšom prostredí a takéto si ho chceme aj udržať,“ pripomenul J. Fenčák.

Nakladanie s komunálnym odpadom s dôrazom na separáciu by malo samosprávy a občanov motivovať z niekoľkých uhlov pohľadu. Prvým (a kľúčovým) je ochrana životného prostredia a druhým sú náklady na jeho likvidáciu. Keďže podľa nového zákona obce a mestá nesmú dotovať odpadové hospodárstvo z vlastných prostriedkov, musia náklady premietnuť do poplatkov. Pri medializovanej ambícii zvýšiť od nového roka výšku za skládkovanie, môžu niektorí ostať nemilo prekvapení. „Kto sa nezačal odpadmi zaoberať pred piatimi rokmi, má dnes čo naháňať. Tí, ktorí sa tomu venujú, registrujú nielen prvé výsledky, ale aj rezervy, na ktorých musia zapracovať. Z našich skúseností môžem povedať, že nestačí separovať papier, sklo, plast, kovy. Pozornosť potrebujeme venovať tiež a najmä biologickému odpadu. Ten, kto nevytvára lepšie podmienky, bude mať veľký problém a zvyšovanie poplatkov ho neminie. Na druhej strane to vnímam ako nevyhnutný krok. Ak by som bol ministrom životného prostredia, urobil by som to isté, lebo s niektorými samosprávami pohne iba to, ak zdvihnú poplatky a takto budú donútení naštartovať proces zmeny,“ dodal J. Fenčák.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok