Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

MŽP SR žiada od mesta Vranov nad Topľou vrátenie 286 198,42 eur!

Správy / Mesto Vranov / MŽP SR žiada od mesta Vranov nad Topľou vrátenie 286 198,42 eur!

MŽP SR žiada od mesta Vranov nad Topľou vrátenie 286 198,42 eur!

Mesto Vranov nad Topľou má v súvislosti s projektom Intenzifikácie separovaného zberu ďalší problém. Ministerstvo životného prostredia SR totiž voči nemu eviduje pohľadávku po lehote splatnosti vo výške 286 198,42 €. Prípadom sa zaoberal Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) a Úrad pre verejné obstarávanie. Radnica neuspela ani so žalobou, pretože Najvyšší súd SR rozhodol v prospech ministerstva. Na túto skutočnosť sa pýtal na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva poslanec Pavol Molčan.

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) vykonal kontrolu postupu pri zadávaní zákazky na predmet „Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove nad Topľou“ ešte v roku 2011. Ako sa konštatuje v protokole, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania v novembri 2010. Predmetným oznámením mesto vyhlásilo postup pri zadávaní nadlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktorá pozostáva z dvoch častí – stavebnej a dodávky technologických zariadení. Vo februári 2011 však mesto Vranov nad Topľou súťaž na stavebnú časť zrušilo s odôvodnením, že sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie a zároveň v marci 2011 vyhlásilo novú súťaž. „Kontrolovaný (mesto Vranov nad Topľou, pozn. red.) svoje rozhodnutie odôvodnil nasledovne, cit.: „Verejný obstarávateľ rozhodol o zrušení užšej súťaže - stavebnej časti z dôvodu doplnenia súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ dopĺňa do súťažných podkladov návrh zmluvy o dielo, ktorá bude uzatvorená s úspešným uchádzačom,“ vysvetlili nám z Úradu pre verejné obstarávanie. ÚVO však konštatoval, že radnica nenaplnila opodstatnenosť zrušenia daného postupu v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Neopodstatneným zrušením použitého postupu verejného obstarávania a najmä nedodržaním princípu transparentnosti bol porušený zákon o verejnom obstarávaní. „Pri posudzovaní daného verejného obstarávania uvedeného v časti A) protokolu má kontrolná skupina za to, že konanie kontrolovaného, ako aj porušenie princípov verejného obstarávania, najmä princípu transparentnosti, malo v danom prípade vplyv na výsledok pôvodného verejného obstarávania, nakoľko kontrolovaný neoprávnene zrušil daný postup v časti 1. stavebná časť,“ uvádza sa v stanovisku Úradu pre verejné obstarávanie.

Následne si Ministerstvo životného prostredia SR, na základe Správy o zistenej nezrovnalosti, uplatnilo voči mestu Vranov nad Topľou korekciu vo výške 286 198,42 €. Vranovská radnica však podala žalobu na Krajský súd v Bratislave. Ten síce rozhodol v jej prospech, ale MŽP SR sa odvolalo na Najvyšší súd SR a jeho rozsudok z februára 2017 znie jasne: „Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Bratislave v znení opravného uznesenia Krajského súdu v Bratislave zrušuje a konanie zastavuje. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok."

Z MŽP SR nám potvrdili, že k 1. marca 2018 evidovali voči mestu Vranov nad Topľou pohľadávku po lehote splatnosti vo výške 286 198,42 €, z toho žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov za zdroje Európskej únie bola vo výške 256 072,27 € a za zdroje štátneho rozpočtu vo výške 30 126,15 €. „Do dnešného dňa neboli požadované finančné prostriedky zo strany Prijímateľa (mesta Vranov nad Topľou, pozn. red.) vrátené. Dôvodom vystavenia žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov bolo porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,“ uviedol hovorca Ministerstva životného prostredia SR Tomáš Ferenčák.

Hoci MŽP zaslalo mestu Vranov nad Topľou žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov ešte 27. mája 2014, jej vykonateľnosť bola pozastavená do právoplatného rozhodnutia súdu. „Ministerstvo bude v tejto veci ďalej postupovať v zmysle príslušných ustanovení zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a začne ex offo správne konanie,“ odpovedal T. Ferenčák na otázku, ako bude MŽP SR v súvislosti s vymáhaním pohľadávky aktuálne postupovať.

Napriek tomu, že MŽP eviduje voči mestu Vranov nad Topľou pohľadávku po lehote splatnosti, v analýze možných finančných dopadov a rizík na rozpočet a chod mesta v prípade povinnosti vrátenia finančných prostriedkov za projekt Intenzifikácia separovaného zberu vedúci ekonomického oddelenia Mestského úradu vo Vranove nad Topľou Milan Malý konštatuje „Mesto Vranov nad Topľou k 31. 12. 2017 ani ku dňu zostavenia tejto analýzy nemá žiadne neuhradené záväzky po lehote splatnosti.“ „MŽP SR preveruje postupy vo verejnom obstarávaní, pretože sa domnieva, že došlo k porušeniu pravidiel a postupov obstarávania. Obstarávanie pre mesto vykonávala odborne spôsobilá externá firma. S tvrdeniami ministerstva sa mesto nestotožňuje a záležitosť nie je definitívne uzatvorená. Pohľadávku popierame a podľa nášho názoru ani nevznikla. Nevedieme ju ako záväzok v účtovníctve mesta a preto nie je jeho súčasťou. Vo veci neprebieha súdne konanie. Veríme však, že sa celá záležitosť vysvetlí, vec preverí Úrad pre verejné obstarávanie, na ktorý sa musí ministerstvo obrátiť. Ak by bol výsledok v neprospech mesta, mesto sa bude svojich práv domáhať súdnou cestou a zároveň bude uplatňovať náhradu škody voči externej firme vykonávajúcej verejné obstarávanie,“ napísala nám v stanovisku hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková. 

Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Lenka Stieber

MŽP SR žiada od mesta Vranov nad Topľou vrátenie 286 198,42 eur!

Správy / Mesto Vranov / MŽP SR žiada od mesta Vranov nad Topľou vrátenie 286 198,42 eur!

MŽP SR žiada od mesta Vranov nad Topľou vrátenie 286 198,42 eur!

Mesto Vranov nad Topľou má v súvislosti s projektom Intenzifikácie separovaného zberu ďalší problém. Ministerstvo životného prostredia SR totiž voči nemu eviduje pohľadávku po lehote splatnosti vo výške 286 198,42 €. Prípadom sa zaoberal Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) a Úrad pre verejné obstarávanie. Radnica neuspela ani so žalobou, pretože Najvyšší súd SR rozhodol v prospech ministerstva. Na túto skutočnosť sa pýtal na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva poslanec Pavol Molčan.

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) vykonal kontrolu postupu pri zadávaní zákazky na predmet „Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove nad Topľou“ ešte v roku 2011. Ako sa konštatuje v protokole, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania v novembri 2010. Predmetným oznámením mesto vyhlásilo postup pri zadávaní nadlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktorá pozostáva z dvoch častí – stavebnej a dodávky technologických zariadení. Vo februári 2011 však mesto Vranov nad Topľou súťaž na stavebnú časť zrušilo s odôvodnením, že sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie a zároveň v marci 2011 vyhlásilo novú súťaž. „Kontrolovaný (mesto Vranov nad Topľou, pozn. red.) svoje rozhodnutie odôvodnil nasledovne, cit.: „Verejný obstarávateľ rozhodol o zrušení užšej súťaže - stavebnej časti z dôvodu doplnenia súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ dopĺňa do súťažných podkladov návrh zmluvy o dielo, ktorá bude uzatvorená s úspešným uchádzačom,“ vysvetlili nám z Úradu pre verejné obstarávanie. ÚVO však konštatoval, že radnica nenaplnila opodstatnenosť zrušenia daného postupu v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Neopodstatneným zrušením použitého postupu verejného obstarávania a najmä nedodržaním princípu transparentnosti bol porušený zákon o verejnom obstarávaní. „Pri posudzovaní daného verejného obstarávania uvedeného v časti A) protokolu má kontrolná skupina za to, že konanie kontrolovaného, ako aj porušenie princípov verejného obstarávania, najmä princípu transparentnosti, malo v danom prípade vplyv na výsledok pôvodného verejného obstarávania, nakoľko kontrolovaný neoprávnene zrušil daný postup v časti 1. stavebná časť,“ uvádza sa v stanovisku Úradu pre verejné obstarávanie.

Následne si Ministerstvo životného prostredia SR, na základe Správy o zistenej nezrovnalosti, uplatnilo voči mestu Vranov nad Topľou korekciu vo výške 286 198,42 €. Vranovská radnica však podala žalobu na Krajský súd v Bratislave. Ten síce rozhodol v jej prospech, ale MŽP SR sa odvolalo na Najvyšší súd SR a jeho rozsudok z februára 2017 znie jasne: „Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Bratislave v znení opravného uznesenia Krajského súdu v Bratislave zrušuje a konanie zastavuje. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok."

Z MŽP SR nám potvrdili, že k 1. marca 2018 evidovali voči mestu Vranov nad Topľou pohľadávku po lehote splatnosti vo výške 286 198,42 €, z toho žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov za zdroje Európskej únie bola vo výške 256 072,27 € a za zdroje štátneho rozpočtu vo výške 30 126,15 €. „Do dnešného dňa neboli požadované finančné prostriedky zo strany Prijímateľa (mesta Vranov nad Topľou, pozn. red.) vrátené. Dôvodom vystavenia žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov bolo porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,“ uviedol hovorca Ministerstva životného prostredia SR Tomáš Ferenčák.

Hoci MŽP zaslalo mestu Vranov nad Topľou žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov ešte 27. mája 2014, jej vykonateľnosť bola pozastavená do právoplatného rozhodnutia súdu. „Ministerstvo bude v tejto veci ďalej postupovať v zmysle príslušných ustanovení zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a začne ex offo správne konanie,“ odpovedal T. Ferenčák na otázku, ako bude MŽP SR v súvislosti s vymáhaním pohľadávky aktuálne postupovať.

Napriek tomu, že MŽP eviduje voči mestu Vranov nad Topľou pohľadávku po lehote splatnosti, v analýze možných finančných dopadov a rizík na rozpočet a chod mesta v prípade povinnosti vrátenia finančných prostriedkov za projekt Intenzifikácia separovaného zberu vedúci ekonomického oddelenia Mestského úradu vo Vranove nad Topľou Milan Malý konštatuje „Mesto Vranov nad Topľou k 31. 12. 2017 ani ku dňu zostavenia tejto analýzy nemá žiadne neuhradené záväzky po lehote splatnosti.“ „MŽP SR preveruje postupy vo verejnom obstarávaní, pretože sa domnieva, že došlo k porušeniu pravidiel a postupov obstarávania. Obstarávanie pre mesto vykonávala odborne spôsobilá externá firma. S tvrdeniami ministerstva sa mesto nestotožňuje a záležitosť nie je definitívne uzatvorená. Pohľadávku popierame a podľa nášho názoru ani nevznikla. Nevedieme ju ako záväzok v účtovníctve mesta a preto nie je jeho súčasťou. Vo veci neprebieha súdne konanie. Veríme však, že sa celá záležitosť vysvetlí, vec preverí Úrad pre verejné obstarávanie, na ktorý sa musí ministerstvo obrátiť. Ak by bol výsledok v neprospech mesta, mesto sa bude svojich práv domáhať súdnou cestou a zároveň bude uplatňovať náhradu škody voči externej firme vykonávajúcej verejné obstarávanie,“ napísala nám v stanovisku hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková. 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok