Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Ministerstvo ŽP SR začalo voči mestu Vranov nad Topľou správne konanie

Správy / Mesto Vranov / Ministerstvo ŽP SR začalo voči mestu Vranov nad Topľou správne konanie

Ministerstvo ŽP SR začalo voči mestu Vranov nad Topľou správne konanie

V súvislosti s pohľadávkou po lehote splatnosti vo výške 286 198,42 EUR, ktorú eviduje Ministerstvo životného prostredia SR voči mestu Vranov nad Topľou, začalo ministerstvo voči vranovskej radnici správne konanie. Poslanec Pavol Molčan navrhuje za týchto okolností pozastavenie čerpania úveru na III. etapu centra mesta a úpravu kompetencií primátora mesta a MsZ pri čerpaní finančných prostriedkov z mestského rozpočtu v roku 2018.Pripomenieme, že Minister­stvo životného prostredia SR eviduje voči mestu Vranov nad Topľou pohľadávku po lehote splatnosti vo výške 286 198,42 EUR. Dôvodom vystavenia Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov bolo porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania zo strany Prijímateľa nenávratného finančného príspevku v súvislosti s projektom „Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove nad Topľou“.

Ministerstvo zaslalo mestu žiadosť ešte v máji 2014 a lehota na vrátenie finančných prostriedkov bola stanovená do 21. júla 2014. Vranovská radnica však podala žalobu na Krajský súd v Bratislave. Ten síce rozhodol v jej prospech, ale MŽP SR sa odvolalo na Najvyšší súd SR a jeho rozsudok z februára 2017 znie jasne: „Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Bratislave v znení opravného uznesenia Krajského súdu v Bratislave zrušuje a konanie zastavuje. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.“ Zároveň NS SR konštatuje, že ak riadiaci orgán zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinný vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti certifikačnému orgánu, platobnej jednotke a prijímateľovi. „Zákon oprávňuje žalovaného (MŽP SR) v prípade tvrdeného porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania, aby v tomto štádiu výkonu dohľadových oprávnení mohol žalobcu (mesto Vranov nad Topľou) popri oznámení o zistenej nezrovnalosti vyzvať na vrátenie poskytnutého príspevku alebo jeho časti na predmet zákazky, resp. pozastaviť, zamietnuť alebo upraviť výšku platby pre projekt alebo jeho časť,“ uvádza sa v rozsudku Najvyššieho súdu SR.

Kým v ostatnom vydaní Vranovských NOVINIEK sme informovali, že MŽP SR začne ex offo správne konanie, situácia sa zmenila a správne konanie ministerstvo už vedie. „Prijímateľ je oprávnený využiť všetky dostupné zákonné prostriedky ochrany za účelom ochrany svojich práv a právom chránených záujmov. Rovnako je prijímateľ oprávnený podať odvolanie voči rozhodnutiu ministerstva v správnom konaní,“ informoval hovorca Ministerstva životného prostredia SR Tomáš Ferenčák.

Mesto Vranov nad Topľou v prvej reakcii napísalo, že sa so závermi ministerstva nestotožňuje, považuje ich za nedorozumenie a pohľadávku neeviduje, pretože ju neuznáva. Hovorkyňa Eva Fedorňáková však doplnila, že ak by bol výsledok v ich neprospech, budú sa svojich práv domáhať súdnou cestou a zároveň si uplatnia náhradu škody voči externej firme vykonávajúcej verejné obstarávanie. „Mesto stále a v každých prípadoch využíva všetky zákonné prostriedky na ochranu svojich práv a právom chránených záujmov. Argumenty predkladáme dotknutým orgánom a momentálne ich nebudeme zverejňovať,“ odpovedala hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková, aké opatrenia prijali na mestskom úrade v súvislosti so začatým správnym konaním.

Na situáciu súvisiacu so súdnym sporom medzi mestom Vranov nad Topľou a MŽP SR sa na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva pýtal poslanec Pavol Molčan. Ako dodal, k pohľadávke vo výške 286 tis. EUR bude zrejme potrebné ešte prirátať sumu za právne služby a tiež náklady pre externú firmu, ktorá verejné obstarávanie realizovala. „Podľa aktuálnych informácií je však potrebné zvýrazniť, že už od roku 2014, kedy MŽP SR zaslalo mestu žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov, mesto tento záväzok nemá zaevidovaný - podchytený vo svojej účtovnej evidencii. Taktiež nebol ani súčasťou „Analýzy možných finančných dopadov a rizík na rozpočet mesta v roku 2018“, ktorá bola vo februári prerokovaná v MsZ. Z toho vyplýva, že ani zodpovední zamestnanci MsÚ nemali vedomosť o tomto záväzku, preto nebol obsiahnutý v spomínanom materiáli,“ reagoval Pavol Molčan. Práve tento moment vníma ako ďalší konkrétny podnet pre hlavnú kontrolórku mesta, aby konala a preverila dodržiavanie postupov zo strany mestského úradu pri nakladaní s verejnými financiami. Taktiež podotkol, že túto novú okolnosť by mali zobrať na zreteľ jeho kolegovia v poslaneckých laviciach a zaoberať sa pozastavením čerpania úveru na III. etapu centra mesta, vrátane úpravy kompetencií primátora mesta a MsZ pri čerpaní finančných prostriedkov z mestského rozpočtu v roku 2018. „Záverom chcem skonštatovať, že aj táto vec spochybňuje hodnovernosť a kredit orgánov mesta vo vzťahu k ústredným štátnym orgánom, inštitúciám i ďalším subjektom, pokiaľ sa mesto prostredníctvom nich uchádza o finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov,“ pripomenul P. Molčan.

 

Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Lenka Stieber Zelená Lagúna

Ministerstvo ŽP SR začalo voči mestu Vranov nad Topľou správne konanie

Správy / Mesto Vranov / Ministerstvo ŽP SR začalo voči mestu Vranov nad Topľou správne konanie

Ministerstvo ŽP SR začalo voči mestu Vranov nad Topľou správne konanie

V súvislosti s pohľadávkou po lehote splatnosti vo výške 286 198,42 EUR, ktorú eviduje Ministerstvo životného prostredia SR voči mestu Vranov nad Topľou, začalo ministerstvo voči vranovskej radnici správne konanie. Poslanec Pavol Molčan navrhuje za týchto okolností pozastavenie čerpania úveru na III. etapu centra mesta a úpravu kompetencií primátora mesta a MsZ pri čerpaní finančných prostriedkov z mestského rozpočtu v roku 2018.Pripomenieme, že Minister­stvo životného prostredia SR eviduje voči mestu Vranov nad Topľou pohľadávku po lehote splatnosti vo výške 286 198,42 EUR. Dôvodom vystavenia Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov bolo porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania zo strany Prijímateľa nenávratného finančného príspevku v súvislosti s projektom „Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove nad Topľou“.

Ministerstvo zaslalo mestu žiadosť ešte v máji 2014 a lehota na vrátenie finančných prostriedkov bola stanovená do 21. júla 2014. Vranovská radnica však podala žalobu na Krajský súd v Bratislave. Ten síce rozhodol v jej prospech, ale MŽP SR sa odvolalo na Najvyšší súd SR a jeho rozsudok z februára 2017 znie jasne: „Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Bratislave v znení opravného uznesenia Krajského súdu v Bratislave zrušuje a konanie zastavuje. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.“ Zároveň NS SR konštatuje, že ak riadiaci orgán zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinný vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti certifikačnému orgánu, platobnej jednotke a prijímateľovi. „Zákon oprávňuje žalovaného (MŽP SR) v prípade tvrdeného porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania, aby v tomto štádiu výkonu dohľadových oprávnení mohol žalobcu (mesto Vranov nad Topľou) popri oznámení o zistenej nezrovnalosti vyzvať na vrátenie poskytnutého príspevku alebo jeho časti na predmet zákazky, resp. pozastaviť, zamietnuť alebo upraviť výšku platby pre projekt alebo jeho časť,“ uvádza sa v rozsudku Najvyššieho súdu SR.

Kým v ostatnom vydaní Vranovských NOVINIEK sme informovali, že MŽP SR začne ex offo správne konanie, situácia sa zmenila a správne konanie ministerstvo už vedie. „Prijímateľ je oprávnený využiť všetky dostupné zákonné prostriedky ochrany za účelom ochrany svojich práv a právom chránených záujmov. Rovnako je prijímateľ oprávnený podať odvolanie voči rozhodnutiu ministerstva v správnom konaní,“ informoval hovorca Ministerstva životného prostredia SR Tomáš Ferenčák.

Mesto Vranov nad Topľou v prvej reakcii napísalo, že sa so závermi ministerstva nestotožňuje, považuje ich za nedorozumenie a pohľadávku neeviduje, pretože ju neuznáva. Hovorkyňa Eva Fedorňáková však doplnila, že ak by bol výsledok v ich neprospech, budú sa svojich práv domáhať súdnou cestou a zároveň si uplatnia náhradu škody voči externej firme vykonávajúcej verejné obstarávanie. „Mesto stále a v každých prípadoch využíva všetky zákonné prostriedky na ochranu svojich práv a právom chránených záujmov. Argumenty predkladáme dotknutým orgánom a momentálne ich nebudeme zverejňovať,“ odpovedala hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková, aké opatrenia prijali na mestskom úrade v súvislosti so začatým správnym konaním.

Na situáciu súvisiacu so súdnym sporom medzi mestom Vranov nad Topľou a MŽP SR sa na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva pýtal poslanec Pavol Molčan. Ako dodal, k pohľadávke vo výške 286 tis. EUR bude zrejme potrebné ešte prirátať sumu za právne služby a tiež náklady pre externú firmu, ktorá verejné obstarávanie realizovala. „Podľa aktuálnych informácií je však potrebné zvýrazniť, že už od roku 2014, kedy MŽP SR zaslalo mestu žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov, mesto tento záväzok nemá zaevidovaný - podchytený vo svojej účtovnej evidencii. Taktiež nebol ani súčasťou „Analýzy možných finančných dopadov a rizík na rozpočet mesta v roku 2018“, ktorá bola vo februári prerokovaná v MsZ. Z toho vyplýva, že ani zodpovední zamestnanci MsÚ nemali vedomosť o tomto záväzku, preto nebol obsiahnutý v spomínanom materiáli,“ reagoval Pavol Molčan. Práve tento moment vníma ako ďalší konkrétny podnet pre hlavnú kontrolórku mesta, aby konala a preverila dodržiavanie postupov zo strany mestského úradu pri nakladaní s verejnými financiami. Taktiež podotkol, že túto novú okolnosť by mali zobrať na zreteľ jeho kolegovia v poslaneckých laviciach a zaoberať sa pozastavením čerpania úveru na III. etapu centra mesta, vrátane úpravy kompetencií primátora mesta a MsZ pri čerpaní finančných prostriedkov z mestského rozpočtu v roku 2018. „Záverom chcem skonštatovať, že aj táto vec spochybňuje hodnovernosť a kredit orgánov mesta vo vzťahu k ústredným štátnym orgánom, inštitúciám i ďalším subjektom, pokiaľ sa mesto prostredníctvom nich uchádza o finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov,“ pripomenul P. Molčan.

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok