Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Ministerstvo životného prostredia SR: Dôrazne odmietame tvrdenia uvedené vo Vašej otázke

Správy / Mesto Vranov / Ministerstvo životného prostredia SR: Dôrazne odmietame tvrdenia uvedené vo Vašej otázke

Ministerstvo životného prostredia SR: Dôrazne odmietame tvrdenia uvedené vo Vašej otázke

Korekcia vo výške 286 198,42 €, ktorú si Ministerstvo životného prostredia uplatnilo voči mestu Vranov nad Topľou, sa stala témou aj štvrtkového rokovania Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou.
Keďže primátor Ján Ragan prezentoval stanovisko generálnej riaditeľky Sekcie environmentálnych programov a projektov Alexandry Magulák, plus vedúci ekonomického oddelenia Milan Malý spochybnil existenciu pohľadávky, požiadali sme o reakciu aj Ministerstvo životného prostredia SR.
Hovorca MŽP SR Tomáš Ferenčák poskytol našej redakcii, okrem odpovedí, i stanovisko generálnej riaditeľky Sekcie environmentálnych programov a projektov A. Magulák s odôvodnením: „Pre lepšiu objektivitu Vám posielame aj stanovisko zaslané generálnou riaditeľkou príslušnej sekcie primátorovi mesta Vranov nad Topľou.“
V stanovisku sa uvádza „Predmetom stretnutia bolo verejné obstarávanie s názvom „Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove nad Topľou - stavebná časť“, ktoré bolo financované z Operačného programu Životné prostredie.
Ministerstvo zaslalo mestu Vranov nad Topľou, ako Prijímateľovi NFP, Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov dňa 27.05.2014. Lehota na vrátenie finančných prostriedkov bola stanovená do 21.07.2014. Vzhľadom na márne uplynutie lehoty na vrátenie finančných prostriedkov, MŽP SR ako správny orgán začalo voči mestu správne konanie v zmysle zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci o podpore. Predmetné správne konanie bolo prerušené. V nadväznosti na vydanie uznesenia Najvyššieho súdu SR, ktorým zrušil rozsudok Krajského súdu Bratislava a konanie zastavil, MŽP SR pokračovalo v správnom konaní. Ministerstvo ako správny orgán oznámilo listom pokračovanie v správnom konaní účastníkovi konania mestu Vranov nad Topľou listom zo dňa 22.11.2017. Následne ministerstvo vydalo Rozhodnutie o uložení jeden a pol násobku sumy uvedenej v žiadosti o vrátenie poskytnutého príspevku. Voči rozhodnutiu ministerstva zaslalo mesto Vranov nad Topľou rozklad. V súčasnosti prebieha analýza doručeného rozkladu. Mesto v danom konaní bude priebežne informované MŽP SR podľa Zb. 71/1967 o správnom konaní.
Naďalej môže mesto predkladať ŽoNFP v rámci operačných programov po splnení stanovených podmienok vo výzvach."

* Eviduje Ministerstvo životného prostredia SR pohľadávku voči mestu Vranov nad Topľou vo svojom účtovníctve?
- Platobná jednotka ministerstva eviduje účtovný doklad v zmysle zákona o účtovníctve a zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, ktorým účtuje o pohľadávke z príspevku vo výške 30 126,15 €, t. j. za časť prostriedkov štátneho rozpočtu.
Tento účtovný doklad bol zaúčtovaný na základe vystavenej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov zaevidovanej v monitorovacom systéme ITMS v súlade so zákonom o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.
O pohľadávke za finančné prostriedky poskytnuté z Európskej únie vo výške 256 072,27 € účtuje Certifikačný orgán – Ministerstvo financií SR v súlade so zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, keďže konečný prijímateľ je povinný vrátiť tieto prostriedky podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy na osobitný účet MF SR.

* Odsúhlasilo Ministerstvo životného prostredia SR túto pohľadávku s mestom Vranov nad Topľou. Ak áno, tak kedy?
- Ministerstvo životného prostredia SR neodsúhlasilo pohľadávku s mestom, ale mesto Vranov nad Topľou bolo preukázateľne oboznámené s predmetnou pohľadávkou, a to v zmysle doručenky z 30. mája 2014, kedy mu bola doručená žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov.
* Prečo táto pohľadávka nie je zaevidovaná v Centrálnom registri pohľadávok štátu?
- Pohľadávka sa do Centrálneho registra pohľadávok štátu v zmysle zákona o pohľadávkach štátu neeviduje.
* Na rokovaní MsZ vo Vranove nad Topľou primátor Ján Ragan informoval, že zo strany ministerskej úradníčky - generálnej riaditeľky bolo konštatované, že v roku 2014 urobilo chybu Ministerstvo životného prostredia SR, preto odporúča mestu Vranov nad Topľou súdiť sa s ministerstvom s tým, že na súde bude svedčiť v prospech mesta Vranov nad Topľou. V čom urobilo Ministerstvo životného prostredia SR v roku 2014 chybu?
- K predmetnej otázke Ministerstvo životného prostredia SR v prílohe sprístupňuje krátke písomné zhrnutie z predmetného stretnutia, ktoré bolo pánovi primátorovi mesta Vranov nad Topľou zaslané elektronicky z úrovne generálnej riaditeľky Sekcie environmentálnych programov a projektov. S poukazom aj na predmetné zhrnutie stretnutia ministerstvo životného prostredia dôrazne odmieta tvrdenia uvedené vo Vašej otázke. V súčasnosti naďalej pokračuje rozhodovanie o rozklade podanom v správnom konaní v zmysle zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.
* Môže mesto Vranov nad Topľou za týchto okolností naďalej uvádzať v žiadostiach o prostriedky zo zdrojov EÚ, že nemá záväzky voči štátu? Ako by takéto vyhlásenie (že nemá záväzky voči štátu) posudzovalo napr. Ministerstvo životného prostredia SR?
- Ministerstvo životného prostredia SR pri posudzovaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok postupuje v súlade so znením konkrétnej výzvy a podmienok poskytnutia príspevku v nej uvedených.

Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Lenka Stieber

Ministerstvo životného prostredia SR: Dôrazne odmietame tvrdenia uvedené vo Vašej otázke

Správy / Mesto Vranov / Ministerstvo životného prostredia SR: Dôrazne odmietame tvrdenia uvedené vo Vašej otázke

Ministerstvo životného prostredia SR: Dôrazne odmietame tvrdenia uvedené vo Vašej otázke

Korekcia vo výške 286 198,42 €, ktorú si Ministerstvo životného prostredia uplatnilo voči mestu Vranov nad Topľou, sa stala témou aj štvrtkového rokovania Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou.
Keďže primátor Ján Ragan prezentoval stanovisko generálnej riaditeľky Sekcie environmentálnych programov a projektov Alexandry Magulák, plus vedúci ekonomického oddelenia Milan Malý spochybnil existenciu pohľadávky, požiadali sme o reakciu aj Ministerstvo životného prostredia SR.
Hovorca MŽP SR Tomáš Ferenčák poskytol našej redakcii, okrem odpovedí, i stanovisko generálnej riaditeľky Sekcie environmentálnych programov a projektov A. Magulák s odôvodnením: „Pre lepšiu objektivitu Vám posielame aj stanovisko zaslané generálnou riaditeľkou príslušnej sekcie primátorovi mesta Vranov nad Topľou.“
V stanovisku sa uvádza „Predmetom stretnutia bolo verejné obstarávanie s názvom „Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove nad Topľou - stavebná časť“, ktoré bolo financované z Operačného programu Životné prostredie.
Ministerstvo zaslalo mestu Vranov nad Topľou, ako Prijímateľovi NFP, Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov dňa 27.05.2014. Lehota na vrátenie finančných prostriedkov bola stanovená do 21.07.2014. Vzhľadom na márne uplynutie lehoty na vrátenie finančných prostriedkov, MŽP SR ako správny orgán začalo voči mestu správne konanie v zmysle zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci o podpore. Predmetné správne konanie bolo prerušené. V nadväznosti na vydanie uznesenia Najvyššieho súdu SR, ktorým zrušil rozsudok Krajského súdu Bratislava a konanie zastavil, MŽP SR pokračovalo v správnom konaní. Ministerstvo ako správny orgán oznámilo listom pokračovanie v správnom konaní účastníkovi konania mestu Vranov nad Topľou listom zo dňa 22.11.2017. Následne ministerstvo vydalo Rozhodnutie o uložení jeden a pol násobku sumy uvedenej v žiadosti o vrátenie poskytnutého príspevku. Voči rozhodnutiu ministerstva zaslalo mesto Vranov nad Topľou rozklad. V súčasnosti prebieha analýza doručeného rozkladu. Mesto v danom konaní bude priebežne informované MŽP SR podľa Zb. 71/1967 o správnom konaní.
Naďalej môže mesto predkladať ŽoNFP v rámci operačných programov po splnení stanovených podmienok vo výzvach."

* Eviduje Ministerstvo životného prostredia SR pohľadávku voči mestu Vranov nad Topľou vo svojom účtovníctve?
- Platobná jednotka ministerstva eviduje účtovný doklad v zmysle zákona o účtovníctve a zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, ktorým účtuje o pohľadávke z príspevku vo výške 30 126,15 €, t. j. za časť prostriedkov štátneho rozpočtu.
Tento účtovný doklad bol zaúčtovaný na základe vystavenej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov zaevidovanej v monitorovacom systéme ITMS v súlade so zákonom o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.
O pohľadávke za finančné prostriedky poskytnuté z Európskej únie vo výške 256 072,27 € účtuje Certifikačný orgán – Ministerstvo financií SR v súlade so zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, keďže konečný prijímateľ je povinný vrátiť tieto prostriedky podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy na osobitný účet MF SR.

* Odsúhlasilo Ministerstvo životného prostredia SR túto pohľadávku s mestom Vranov nad Topľou. Ak áno, tak kedy?
- Ministerstvo životného prostredia SR neodsúhlasilo pohľadávku s mestom, ale mesto Vranov nad Topľou bolo preukázateľne oboznámené s predmetnou pohľadávkou, a to v zmysle doručenky z 30. mája 2014, kedy mu bola doručená žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov.
* Prečo táto pohľadávka nie je zaevidovaná v Centrálnom registri pohľadávok štátu?
- Pohľadávka sa do Centrálneho registra pohľadávok štátu v zmysle zákona o pohľadávkach štátu neeviduje.
* Na rokovaní MsZ vo Vranove nad Topľou primátor Ján Ragan informoval, že zo strany ministerskej úradníčky - generálnej riaditeľky bolo konštatované, že v roku 2014 urobilo chybu Ministerstvo životného prostredia SR, preto odporúča mestu Vranov nad Topľou súdiť sa s ministerstvom s tým, že na súde bude svedčiť v prospech mesta Vranov nad Topľou. V čom urobilo Ministerstvo životného prostredia SR v roku 2014 chybu?
- K predmetnej otázke Ministerstvo životného prostredia SR v prílohe sprístupňuje krátke písomné zhrnutie z predmetného stretnutia, ktoré bolo pánovi primátorovi mesta Vranov nad Topľou zaslané elektronicky z úrovne generálnej riaditeľky Sekcie environmentálnych programov a projektov. S poukazom aj na predmetné zhrnutie stretnutia ministerstvo životného prostredia dôrazne odmieta tvrdenia uvedené vo Vašej otázke. V súčasnosti naďalej pokračuje rozhodovanie o rozklade podanom v správnom konaní v zmysle zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.
* Môže mesto Vranov nad Topľou za týchto okolností naďalej uvádzať v žiadostiach o prostriedky zo zdrojov EÚ, že nemá záväzky voči štátu? Ako by takéto vyhlásenie (že nemá záväzky voči štátu) posudzovalo napr. Ministerstvo životného prostredia SR?
- Ministerstvo životného prostredia SR pri posudzovaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok postupuje v súlade so znením konkrétnej výzvy a podmienok poskytnutia príspevku v nej uvedených.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok