Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Nedôvera poslancov rastie, vyžiadali si novú analýzu rizík a ekonomických dopadov

Správy / Mesto Vranov / Nedôvera poslancov rastie, vyžiadali si novú analýzu rizík a ekonomických dopadov

Nedôvera poslancov rastie, vyžiadali si novú analýzu rizík a ekonomických dopadov

Korekciou vo výške 286 198,42 EUR, ktorú si Ministerstvo životného prostredia SR uplatňuje ako pohľadávku voči mestu Vranov nad Topľou, sa vranovskí poslanci zaoberali na štvrtkovom rokovaní mestského zastupiteľstva takmer hodinu a ďalších približne 50 minút sa jej venovali počas vyhlásenej prestávky za zatvorenými dverami. Výsledkom sú dve uznesenia.

Primátor Ján Ragan na margo korekcie z Ministerstva životného prostredia SR uviedol, že tento inštitút nie je výnimočný, pričom štandardne sa udeľuje „mestám, obciam, samosprávnym krajom, univerzitám, aj ministerstvám.“

Informáciu o pohľadávke po lehote splatnosti vo výške 286 198,42 EUR označil J. Ragan za nedorozumenie. Pripomenul, že proces sa začal v roku 2014, kedy MŽP SR doručilo mestu správu o nezrovnalosti a udelilo korekciu. „Stav nie je taký, že mesto má pohľadávku po lehote splatnosti. Najvyšší súd rozhodol, že ministerstvo má konať nanovo. To znamená, že sme opäť na začiatku procesu, preto ministerstvo začalo správne konanie. Ak opäť rozhodne, že trvá na korekcii, ktorá nie je pohľadávkou, máme možnosť ďalších opravných prostriedkov a tiež súdneho sporu s ministerstvom,“ vysvetľoval primátor Ján Ragan.

Keďže mesto, podľa neho, neeviduje žiadny záväzok voči MŽP SR, nemohol byť ani zahrnutý v analýze, ktorú na februárové zasadnutie MsZ pripravil vedúci ekonomického oddelenia Milan Malý. Zároveň priznal, že ho medializovaná informácia o pohľadávke po lehote splatnosti prekvapila, pretože ministerstvo ju s mestom neodsúhlasilo a ani ju nezverejnilo v Centrálnom registri pohľadávok štátu. Na margo celkového vývoja udalostí doplnil, že verejné obstarávanie zabezpečovala externá firma, pričom Úrad pre verejné obstarávanie súťaže nezrušil, ani neudelil pokutu, len v prípade prvej mestom zrušenej súťaže, na základe ktorej bola udelená korekcia, uviedol výhrady, no projekt na základe nej realizovaný nebol. „Generálna riaditeľka Sekcie environmentálnych programov a projektov sa na rokovaní s nami vyjadrila, že podľa jej názoru, ministerstvo v roku 2014 pochybilo a odporučila nám, aby sme podali žalobu. Jej názor totiž je, že táto korekcia nemala byť udelená. Prisľúbila nám, že v prípadnom súdnom spore bude vypovedať v náš prospech,“ referoval J. Ragan.

Igor Šesták zdôraznil, že nikto sa nebude tešiť, ak dôjde k finančnému plneniu vo vzťahu ku korekcii, no riziko, že mesto ju bude musieť uhradiť vylúčené nie je. „Nepočítalo sa s tým a dúfam, že s tým počítať ani nebudeme musieť, ale túto informáciu sme mali dostať,“ poukázal I. Šesták na fakt, že v októbri žiadal o informáciu, aké súdne spory mesto vedie a tento súdny spor v odpovedi nefiguroval. V podobnom duchu reagoval Ľubomír Lukič, ktorý požiadal, aby mesto na každom rokovaní zastupiteľstva informovalo o nových súdnych sporoch a uložených pokutách. Michal Mudrák v tejto súvislosti pripomenul uznesenie z mája 2007, v ktorom MsZ ukladá mestskému úradu predkladať pravidelne informáciu o rozhodnutiach a dôležitých skutočnostiach ovplyvňujúcich činnosť a rozpočet mesta.

Fakt, že mesto malo o korekcii udelenej MŽP SR informovať poslancov, zdôraznil aj Igor Pribula. Taktiež nepovažuje za správne riešenie oddiaľovanie problémov (ako ďalšie príklady uviedol odpadové, či tepelné hospodárstvo) a navyšovanie strát mesta o náklady na právne zastupovanie súkromnou advokátskou kanceláriou. „Za týchto okolností predkladám návrh na dve uznesenia. Po prvé, mestské zastupiteľstvo upravuje dispozičné právo primátora tak, aby každý výdavok nad 3 500 eur podliehal vopred schváleniu mestským zastupiteľstvom. Po druhé, mestské zastupiteľstvo pozastavuje realizáciu III. etapy centra mesta,“ navrhol I. Pribula.

Informácia o korekcii chýbala vo februárovej swat analýze, kedy by bola zaradená medzi potenciálne riziká, Martinovi Strmeňovi. „Väčšinu poslancov prekvapilo, že sa to dozvedeli z novín. Ak si máme dôverovať, niektoré informácie poslanci musia vedieť,“ zdôraznil M. Strmeň. Primátor J. Ragan priznal, že zmienka o korekcii mohla byť vo swat analýze uvedená.

O to, ako sa prípadné vrátenie 286 198,42 EUR premietne do celkového zadlženia mesta sa zaujímal Milan Tkáč, ktorému M. Malý odpovedal, že celková zadlženosť sa zvýši z 35,86 na 37,35%. „Analýza, ktorú som predkladal vo februári, bola vypracovaná na základe účtovných závierok mesta. V analýze teda boli všetky pohľadávky a záväzky, ktoré v meste existujú. Máme dôvodné podozrenie a podali sme žiadosť o informácie, či túto pohľadávku ministerstvo naozaj eviduje vo svojom účtovníctve. Čakáme na odpoveď, ale predpokladáme, že nie,“ doplnil M. Malý.

Na záver rozpravy označil J. Ragan projekt Intenzifikácie separovaného zberu za nešťastný, pretože úradníkom, vrátane neho, priniesol množstvo problémov. Poukázal na to, že po takýchto skúsenostiach sa nemožno starostom a primátorom čudovať, ak nechcú čerpať eurofondy, pričom priznal, že nad podobným prístupom uvažuje tiež. „Máme na dosah čerpanie projektov v rozsahu niekoľkých miliónov a zvažujem, či ísť do toho, či podpísať ďalšie zmluvy a realizovať ich, ak je takýto prístup niektorých poslancov. Aj pri téme, kedy bolo podané trestné oznámenie, sa nikto z mesta neobohatil, sporný je len termín. Žiadalo by sa od vás poslancov, aby ste nás podržali, aby ste podržali mňa, zamestnancov úradu... Ak máme ísť pri ďalších projektoch s kožou na trh, namiesto pranierovania a rozmazávania potrebujeme podporu,“ dodal J. Ragan.

Po takmer 50-minútovej prestávke mestské zastupiteľstvo prijalo dve uznesenia. V prvom žiada vypracovať finančnú analýzu so zahrnutím všetkých rizík, vrátane napr. tepelného hospodárstva a v druhom žiada neukončiť verejné obstarávanie na III. etapu centra mesta v termíne do najbližšieho zasadnutia MsZ.   
 

Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Lenka Stieber

Nedôvera poslancov rastie, vyžiadali si novú analýzu rizík a ekonomických dopadov

Správy / Mesto Vranov / Nedôvera poslancov rastie, vyžiadali si novú analýzu rizík a ekonomických dopadov

Nedôvera poslancov rastie, vyžiadali si novú analýzu rizík a ekonomických dopadov

Korekciou vo výške 286 198,42 EUR, ktorú si Ministerstvo životného prostredia SR uplatňuje ako pohľadávku voči mestu Vranov nad Topľou, sa vranovskí poslanci zaoberali na štvrtkovom rokovaní mestského zastupiteľstva takmer hodinu a ďalších približne 50 minút sa jej venovali počas vyhlásenej prestávky za zatvorenými dverami. Výsledkom sú dve uznesenia.

Primátor Ján Ragan na margo korekcie z Ministerstva životného prostredia SR uviedol, že tento inštitút nie je výnimočný, pričom štandardne sa udeľuje „mestám, obciam, samosprávnym krajom, univerzitám, aj ministerstvám.“

Informáciu o pohľadávke po lehote splatnosti vo výške 286 198,42 EUR označil J. Ragan za nedorozumenie. Pripomenul, že proces sa začal v roku 2014, kedy MŽP SR doručilo mestu správu o nezrovnalosti a udelilo korekciu. „Stav nie je taký, že mesto má pohľadávku po lehote splatnosti. Najvyšší súd rozhodol, že ministerstvo má konať nanovo. To znamená, že sme opäť na začiatku procesu, preto ministerstvo začalo správne konanie. Ak opäť rozhodne, že trvá na korekcii, ktorá nie je pohľadávkou, máme možnosť ďalších opravných prostriedkov a tiež súdneho sporu s ministerstvom,“ vysvetľoval primátor Ján Ragan.

Keďže mesto, podľa neho, neeviduje žiadny záväzok voči MŽP SR, nemohol byť ani zahrnutý v analýze, ktorú na februárové zasadnutie MsZ pripravil vedúci ekonomického oddelenia Milan Malý. Zároveň priznal, že ho medializovaná informácia o pohľadávke po lehote splatnosti prekvapila, pretože ministerstvo ju s mestom neodsúhlasilo a ani ju nezverejnilo v Centrálnom registri pohľadávok štátu. Na margo celkového vývoja udalostí doplnil, že verejné obstarávanie zabezpečovala externá firma, pričom Úrad pre verejné obstarávanie súťaže nezrušil, ani neudelil pokutu, len v prípade prvej mestom zrušenej súťaže, na základe ktorej bola udelená korekcia, uviedol výhrady, no projekt na základe nej realizovaný nebol. „Generálna riaditeľka Sekcie environmentálnych programov a projektov sa na rokovaní s nami vyjadrila, že podľa jej názoru, ministerstvo v roku 2014 pochybilo a odporučila nám, aby sme podali žalobu. Jej názor totiž je, že táto korekcia nemala byť udelená. Prisľúbila nám, že v prípadnom súdnom spore bude vypovedať v náš prospech,“ referoval J. Ragan.

Igor Šesták zdôraznil, že nikto sa nebude tešiť, ak dôjde k finančnému plneniu vo vzťahu ku korekcii, no riziko, že mesto ju bude musieť uhradiť vylúčené nie je. „Nepočítalo sa s tým a dúfam, že s tým počítať ani nebudeme musieť, ale túto informáciu sme mali dostať,“ poukázal I. Šesták na fakt, že v októbri žiadal o informáciu, aké súdne spory mesto vedie a tento súdny spor v odpovedi nefiguroval. V podobnom duchu reagoval Ľubomír Lukič, ktorý požiadal, aby mesto na každom rokovaní zastupiteľstva informovalo o nových súdnych sporoch a uložených pokutách. Michal Mudrák v tejto súvislosti pripomenul uznesenie z mája 2007, v ktorom MsZ ukladá mestskému úradu predkladať pravidelne informáciu o rozhodnutiach a dôležitých skutočnostiach ovplyvňujúcich činnosť a rozpočet mesta.

Fakt, že mesto malo o korekcii udelenej MŽP SR informovať poslancov, zdôraznil aj Igor Pribula. Taktiež nepovažuje za správne riešenie oddiaľovanie problémov (ako ďalšie príklady uviedol odpadové, či tepelné hospodárstvo) a navyšovanie strát mesta o náklady na právne zastupovanie súkromnou advokátskou kanceláriou. „Za týchto okolností predkladám návrh na dve uznesenia. Po prvé, mestské zastupiteľstvo upravuje dispozičné právo primátora tak, aby každý výdavok nad 3 500 eur podliehal vopred schváleniu mestským zastupiteľstvom. Po druhé, mestské zastupiteľstvo pozastavuje realizáciu III. etapy centra mesta,“ navrhol I. Pribula.

Informácia o korekcii chýbala vo februárovej swat analýze, kedy by bola zaradená medzi potenciálne riziká, Martinovi Strmeňovi. „Väčšinu poslancov prekvapilo, že sa to dozvedeli z novín. Ak si máme dôverovať, niektoré informácie poslanci musia vedieť,“ zdôraznil M. Strmeň. Primátor J. Ragan priznal, že zmienka o korekcii mohla byť vo swat analýze uvedená.

O to, ako sa prípadné vrátenie 286 198,42 EUR premietne do celkového zadlženia mesta sa zaujímal Milan Tkáč, ktorému M. Malý odpovedal, že celková zadlženosť sa zvýši z 35,86 na 37,35%. „Analýza, ktorú som predkladal vo februári, bola vypracovaná na základe účtovných závierok mesta. V analýze teda boli všetky pohľadávky a záväzky, ktoré v meste existujú. Máme dôvodné podozrenie a podali sme žiadosť o informácie, či túto pohľadávku ministerstvo naozaj eviduje vo svojom účtovníctve. Čakáme na odpoveď, ale predpokladáme, že nie,“ doplnil M. Malý.

Na záver rozpravy označil J. Ragan projekt Intenzifikácie separovaného zberu za nešťastný, pretože úradníkom, vrátane neho, priniesol množstvo problémov. Poukázal na to, že po takýchto skúsenostiach sa nemožno starostom a primátorom čudovať, ak nechcú čerpať eurofondy, pričom priznal, že nad podobným prístupom uvažuje tiež. „Máme na dosah čerpanie projektov v rozsahu niekoľkých miliónov a zvažujem, či ísť do toho, či podpísať ďalšie zmluvy a realizovať ich, ak je takýto prístup niektorých poslancov. Aj pri téme, kedy bolo podané trestné oznámenie, sa nikto z mesta neobohatil, sporný je len termín. Žiadalo by sa od vás poslancov, aby ste nás podržali, aby ste podržali mňa, zamestnancov úradu... Ak máme ísť pri ďalších projektoch s kožou na trh, namiesto pranierovania a rozmazávania potrebujeme podporu,“ dodal J. Ragan.

Po takmer 50-minútovej prestávke mestské zastupiteľstvo prijalo dve uznesenia. V prvom žiada vypracovať finančnú analýzu so zahrnutím všetkých rizík, vrátane napr. tepelného hospodárstva a v druhom žiada neukončiť verejné obstarávanie na III. etapu centra mesta v termíne do najbližšieho zasadnutia MsZ.   
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok