Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vranovské základné školy prejdú modernizáciou za 567 000 eur!

Správy / Školstvo / Vranovské základné školy prejdú modernizáciou za 567 000 eur!

 Vranovské základné školy prejdú modernizáciou za 567 000 eur!

Vranovské základné školy budú modernejšie! Mesto Vranov nad Topľou totiž získalo nenávratný finančný príspevok na zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školskej knižnice a odborných učební pre štyri ZŠ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Hlavným cieľom schválených projektov je zlepšiť kľúčové kompetencie a výsledky v meraniach dosiahnutých vedomostí žiakov, podporiť prírodovedné zameranie žiakov, prepojiť teoretické a praktické vzdelávanie s potrebami trhu práce a zlepšiť technické vybavenie IKT učební.

Zefektívnenie vyučovacieho procesu v prírodovedných predmetoch prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne fyziky a chémie, prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na základnej škole s potrebami trhu práce prostredníctvom polytechnickej učebne a zlepšenie IKT učebne bude zrealizované v Základnej škole na Bernolákovej ulici. „Celkovo na zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov tejto školy bolo schválených 161 680,39 €, výška schváleného nenávratného finančného príspevku (ďalej NFP) je 137 428, 33 €. Spolufinancovanie mesta je vo výške 5%, a to 24 252,06 €,“ uviedla hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková.

Projekt na zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov bol schválený aj pre Základnú školu Lúčna. Schválené finančné prostriedky vo výške 115 544,22 € (výška schváleného NFP je 98 212,59 €, spolufinancovanie mesta je vo výške 5% - 17 331,63 €) škola využije na zefektívnenie vyučovacieho procesu v prírodovedných predmetoch prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne biológie, na prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na škole s potrebami trhu práce prostredníctvom obstarania polytechnickej učebne a na zlepšenie technického vybavenia IKT učebne.

Schválené finančné prostriedky, a to vo výške 159 258,86 € (výška schváleného NFP je 135 370,03 €, spolufinancovanie mesta vo výške 5% - 23 888,83 €) boli tiež pre Základnú školu Sídlisko II. Použité budú na zvyšovanie jazykových znalostí prostredníctvom obstarania jazykovej učebne, na podporu prírodovedného zamerania žiakov prostredníctvom obstarania prírodovedných učební fyziky, chémie a biológie a na prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na základnej škole s potrebami trhu práce.

Na zlepšenie čitateľských zručností žiakov prostredníctvom dovybavenia knižnice, obstaranie polytechnickej učebne a na zlepšenie technického vybavenia dvoch IKT učební boli finančné prostriedky schválené aj Základnej škole na Kukučínovej ulici, a to vo výške 130 655,61 €. Výška schváleného NFP príspevku je 111 057,27 €. Spolufinancovanie mesta je vo výške 5%, a to 19 598,34 €. „Celkovo na skvalitnenie a vybavenie základných škôl v rámci týchto projektov mesto získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 482 068,22 € a spolu so svojim spolufinancovaním bude do zlepšenia vybavenia odborných učební, jazykových učební, IKT učební a knižnice celkovo preivestovaných viac ako 567 000 €,“ zhrnula E. Fedorňáková.

Toto však nie sú jediné investície do infraštruktúry a zázemia vranovských základných škôl. Na júnovom zasadnutí odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo z rezervného fondu 291,9 tis. € na rekonštrukciu kotolne ZŠ Lúčna (150,0 tis. €), kompletizáciu vybavenia kotolne a zateplenie telocvične ZŠ Kukučínova (96,0 tis. €), vybavenie školskej jedálne Juh (19,4 tis. €), vybavenie školskej jedálne Bernolákova (12,0 tis. €), vybavenie školskej jedálne Lúčna (4,5, tis. €) a vybavenie MŠ (10,0 tis. €). Zároveň z rozpočtu bežných výdavkov na riešenie havarijného stavu bolo určených 89 tis. € na renováciu povrchu pretlakovej športovej haly (60,0 tis. €) a izolačné práce vrátane fólie na prekrytie strešného plášťa na budove CVČ (29,0 tis. €). „Začiatkom júla sa začala výmena okien a dverí na dvoch objektoch Základnej školy Bernolákova. Celkovo bude vymenených 144 okenných výplní, a to v triedach, učebniach, sociálnych a skladových priestoroch budovy II. stupňa základnej školy a školskej jedálni. V rámci opráv v budove školskej jedálne bude zrekonštruovaný hlavný vchod do tohto objektu a zrealizovaná bude aj výmena všetkých vstupných dverí v objekte. Celkovo do výmeny a opráv bude preinvestovaných približne 100 000 eur. Ukončenie opráv je naplánované do konca augusta,“ informovala E. Fedorňáková.  
 

Vranovské základné školy prejdú modernizáciou za 567 000 eur!

Správy / Školstvo / Vranovské základné školy prejdú modernizáciou za 567 000 eur!

 Vranovské základné školy prejdú modernizáciou za 567 000 eur!

Vranovské základné školy budú modernejšie! Mesto Vranov nad Topľou totiž získalo nenávratný finančný príspevok na zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školskej knižnice a odborných učební pre štyri ZŠ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Hlavným cieľom schválených projektov je zlepšiť kľúčové kompetencie a výsledky v meraniach dosiahnutých vedomostí žiakov, podporiť prírodovedné zameranie žiakov, prepojiť teoretické a praktické vzdelávanie s potrebami trhu práce a zlepšiť technické vybavenie IKT učební.

Zefektívnenie vyučovacieho procesu v prírodovedných predmetoch prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne fyziky a chémie, prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na základnej škole s potrebami trhu práce prostredníctvom polytechnickej učebne a zlepšenie IKT učebne bude zrealizované v Základnej škole na Bernolákovej ulici. „Celkovo na zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov tejto školy bolo schválených 161 680,39 €, výška schváleného nenávratného finančného príspevku (ďalej NFP) je 137 428, 33 €. Spolufinancovanie mesta je vo výške 5%, a to 24 252,06 €,“ uviedla hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková.

Projekt na zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov bol schválený aj pre Základnú školu Lúčna. Schválené finančné prostriedky vo výške 115 544,22 € (výška schváleného NFP je 98 212,59 €, spolufinancovanie mesta je vo výške 5% - 17 331,63 €) škola využije na zefektívnenie vyučovacieho procesu v prírodovedných predmetoch prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne biológie, na prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na škole s potrebami trhu práce prostredníctvom obstarania polytechnickej učebne a na zlepšenie technického vybavenia IKT učebne.

Schválené finančné prostriedky, a to vo výške 159 258,86 € (výška schváleného NFP je 135 370,03 €, spolufinancovanie mesta vo výške 5% - 23 888,83 €) boli tiež pre Základnú školu Sídlisko II. Použité budú na zvyšovanie jazykových znalostí prostredníctvom obstarania jazykovej učebne, na podporu prírodovedného zamerania žiakov prostredníctvom obstarania prírodovedných učební fyziky, chémie a biológie a na prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na základnej škole s potrebami trhu práce.

Na zlepšenie čitateľských zručností žiakov prostredníctvom dovybavenia knižnice, obstaranie polytechnickej učebne a na zlepšenie technického vybavenia dvoch IKT učební boli finančné prostriedky schválené aj Základnej škole na Kukučínovej ulici, a to vo výške 130 655,61 €. Výška schváleného NFP príspevku je 111 057,27 €. Spolufinancovanie mesta je vo výške 5%, a to 19 598,34 €. „Celkovo na skvalitnenie a vybavenie základných škôl v rámci týchto projektov mesto získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 482 068,22 € a spolu so svojim spolufinancovaním bude do zlepšenia vybavenia odborných učební, jazykových učební, IKT učební a knižnice celkovo preivestovaných viac ako 567 000 €,“ zhrnula E. Fedorňáková.

Toto však nie sú jediné investície do infraštruktúry a zázemia vranovských základných škôl. Na júnovom zasadnutí odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo z rezervného fondu 291,9 tis. € na rekonštrukciu kotolne ZŠ Lúčna (150,0 tis. €), kompletizáciu vybavenia kotolne a zateplenie telocvične ZŠ Kukučínova (96,0 tis. €), vybavenie školskej jedálne Juh (19,4 tis. €), vybavenie školskej jedálne Bernolákova (12,0 tis. €), vybavenie školskej jedálne Lúčna (4,5, tis. €) a vybavenie MŠ (10,0 tis. €). Zároveň z rozpočtu bežných výdavkov na riešenie havarijného stavu bolo určených 89 tis. € na renováciu povrchu pretlakovej športovej haly (60,0 tis. €) a izolačné práce vrátane fólie na prekrytie strešného plášťa na budove CVČ (29,0 tis. €). „Začiatkom júla sa začala výmena okien a dverí na dvoch objektoch Základnej školy Bernolákova. Celkovo bude vymenených 144 okenných výplní, a to v triedach, učebniach, sociálnych a skladových priestoroch budovy II. stupňa základnej školy a školskej jedálni. V rámci opráv v budove školskej jedálne bude zrekonštruovaný hlavný vchod do tohto objektu a zrealizovaná bude aj výmena všetkých vstupných dverí v objekte. Celkovo do výmeny a opráv bude preinvestovaných približne 100 000 eur. Ukončenie opráv je naplánované do konca augusta,“ informovala E. Fedorňáková.  
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok