Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Na stredné školy bude môcť nastúpiť iba 39,6% deviatakov

Správy / Mesto Vranov / Na stredné školy bude môcť nastúpiť iba 39,6% deviatakov

Na stredné školy bude môcť nastúpiť iba 39,6% deviatakov

Rozhodnutie Prešovského samosprávneho kraja o počte žiakov, ktorí budú môcť nastúpiť v budúcom školskom roku na stredné školy v územnej pôsobnosti PSK, vyvolalo nespokojnosť. V Bardejove padlo v tejto súvislosti trestné oznámenie kvôli poškodzovaniu dobrého mena a študenti Spojenej školy Jána Henischa protestovali priamo pred Úradom PSK. Ideálna situácia nie je ani vo Vranove nad Topľou. Upozornili na to poslanci Stanislav Obický a Peter Kocák.

V zmysle zákona o odbornom vzdelávaní, nastavenie plánov výkonov stredných škôl - počty žiakov v prvých ročníkoch - nepodlieha od 1. septembra 2018 rozhodovaniu prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia, ktoré prijíma zastupiteľstvo samosprávneho kraja, ale je vydávané predsedom samosprávneho kraja. Ako uviedol vedúci Odboru školstva, mládeže a telesnej výchovy PSK Ján Furman, táto právomoc bola krajským poslancom odňatá, no platí, že kraje určujú pre každú školu vo svojej územnej pôsobnosti najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory pre prijímacie konanie na nasledujúci školský rok. „Rozhodnutiu kraja predchádzal kompletný plánovací proces v rámci odborných organizačných útvarov samosprávneho kraja a odporúčanie krajskej školskej rady v súlade so záväznými kritériami,“ vysvetľoval vedúci Odboru školstva, mládeže a telesnej výchovy PSK Ján Furman. Zároveň dodal, že Prešovský samosprávny kraj má pre všetky stredné školy podľa vyhlášky ministerstva školstva v školskom roku 2019/2020 na prerozdelenie 6 316 miest. „Školy ponúkajú o 2 753 miest viac, ako je skutočná potreba a tak tomu bolo aj v minulosti. To predznamenáva, že tento stav bol dlhodobo nadsadený a neudržateľný. Opatrenia, ktoré sa teraz prijímajú v súvislosti s optimalizáciou siete stredných škôl a legislatívnymi zmenami, sú predovšetkým zreálnením skutočných potrieb praxe a snahou reflektovať vývoj trhu práce,“ povedal Ján Furman. Podľa jeho slov pri určovaní počtu žiakov v nasledujúcom školskom roku kraj vychádzal aj z Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách, ktorá bola schválená Zastupiteľstvom PSK 22. októbra.

V prípade Vranova nad Topľou platí, že v školskom roku 2018/2019 končí na základných školách v okrese 784 žiakov. Na základe rozhodnutia Prešovského samosprávneho kraja však bude môcť nastúpiť do 1. ročníka na vranovské stredné školy len 311 z nich. Reagujúc na návrh Prešovského samosprávneho kraja odprezentovaný na porade vedenia Odboru školstva PSK a riaditeľov stredných škôl Prešovského kraja, absolvovali Stanislav Obický a Peter Kocák rokovanie so županom Milanom Majerským a vedúcim odboru školstva mládeže a telesnej východy Jánom Furmanom. Témou boli napr. Gymnázium C. Daxnera a Spojená škola v Čaklove, kde kraj nepridelil do 3-ročných odborov (murár, záhradník, aranžér kvetov, agromechanizátor/opravár) ani jedného žiaka. „Na takmer trojhodinovom rokovaní sme žiadali navýšenie počtu žiakov na niektoré školy, vysvetlenie stavu, prečo je to s našim okresom tak a po predostrení zistenej analýzy stavu, sme dali najavo, že nie sme spokojní s takýmto prerozdelením. Po našom rokovaní bol aspoň navýšený počet žiakov pre Gymnázium C. Daxnera zo 73 na 81,“ zhrnul P. Kocák.

Pri porovnaní s inými okresmi ma oproti Vranovu nad Topľou (39,6%) nižšie percento iba Sabinov (35,1%), ktorý je však od krajského mesta vzdialený 18 km. Fakt, že práve náš okres je druhý najviac poddimenzovaný, považuje P. Kocák za alarmujúci. Po preštudovaní všetkých dostupných materiálov a doplnení o ďalšie strategické dokumenty kraja (Stratégia PSK pre mládež 2015-2020 s výhľadom do roku 2025, Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania PSK na roky 2019 – 2020, Stratégia PSK pre mládež 2015-2020 s výhľadom do roku 2025) požiadal svojich kolegov v Zastupiteľstve PSK, zástupcov štátnej správy a samosprávy, aby sa aktuálnemu stavu venovali na úrovni pracovnej skupiny, ktorá by detailne zanalyzovala situáciu v okrese Vranov nad Topľou. „V prvom rade potrebujeme zistiť reálny záujem všetkých deviatakov v okrese o stredné školy v regióne. Tieto podklady by sme mali potom premietnuť do analýzy, ktorú budeme môcť považovať za relevantný dokument vo vzťahu k našim potrebám a požiadavkám. Tento nelichotivý vývoj je však potrebné zastaviť. Aj týmto zásahom sa nám vyľudňuje okres a viažuc sa na ďalšie parametre v našom regióne, je potrebné zaujať jasné stanovisko,“ reagoval Peter Kocák. 

Stanovisko k zníženému počtu žiakov na vranovských stredných školách

Po zverejnení počtov žiakov, ktoré môžu stredné školy v rámci kraja prijať v školskom roku 2019/2020 (materiál zverejnený odborom školstva, mládeže a telesnej výchov PSK) sú zástupcovia strán Sloboda a Solidarita a Spolu - občianska demokracia presvedčení, že uvedené čísla pre okres Vranov nad Topľou nie sú a nemôžu byť prijateľné. Veď zo 784 končiacich deviatakov na odbory s maturitou sa má prijať 311 žiakov, čo je 39,6%, teda ďaleko najmenej v rámci kraja.
Aj v Akčnom pláne rozvoja okresu Vranov nad Topľou sa ako jeden z princípov sa uvádza „využitie vysokého potenciálu stredného odborného školstva pri adaptácii pracovnej sily na požiadavky trhu práce, intenzívnu podporu inovácií v praxi“. Tým, že sa znížia počty prijímaných žiakov na 39,6%, budú absolventi deviateho ročníka základných škôl vyháňaní z okresu, dôjde k zníženiu atraktívnosti škôl, školám sa neumožní rozvíjať ich potenciál a to tak stredným odborným školám, ako aj gymnáziám.
Vyzývame preto vedenie a poslancov Prešovského samosprávneho kraja, aby sa uvedenými skutočnosťami opäť zaoberali a podstatne navýšili počty žiakov pre jednotlivé stredné školy v okrese. Zároveň vyzývame primátora mesta, prednostu okresného úradu a všetkých ostatných starostov, aby vytvorili tlak na to, aby sa náš okres nedostal na chvost rozvoja kraja. Potrebujeme pre mladú generáciu vytvoriť podmienky na rozvoj aspoň tak, ako to bolo v minulosti.

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia Rady Školy pri Gymnáziu C. Daxnera vo Vranove nad Topľou

Prítomní členovia Rady školy na mimoriadnom zasadnutí 22. novembra 2018 prediskutovali návrh počtu tried v prvom ročníku školského roka 2019/2020 a uzniesli sa na nasledovnom:
1. Rada školy pri Gymnáziu C. Daxnera vo Vranove nad Topľou považuje návrh počtu žiakov za nedostatočne reflektujúci potenciál okresu a školy,
2. podporuje navýšenie tohto počtu podľa proporcionálneho zastúpenia žiakov gymnázií z celkového počtu žiakov stredných škôl v PSK v súlade so stratégiou vzdelávania a výchovy na školách v pôsobnosti PSK.
PhDr. Maroš Mitrik,
predseda Rady školy

 

Na stredné školy bude môcť nastúpiť iba 39,6% deviatakov

Správy / Mesto Vranov / Na stredné školy bude môcť nastúpiť iba 39,6% deviatakov

Na stredné školy bude môcť nastúpiť iba 39,6% deviatakov

Rozhodnutie Prešovského samosprávneho kraja o počte žiakov, ktorí budú môcť nastúpiť v budúcom školskom roku na stredné školy v územnej pôsobnosti PSK, vyvolalo nespokojnosť. V Bardejove padlo v tejto súvislosti trestné oznámenie kvôli poškodzovaniu dobrého mena a študenti Spojenej školy Jána Henischa protestovali priamo pred Úradom PSK. Ideálna situácia nie je ani vo Vranove nad Topľou. Upozornili na to poslanci Stanislav Obický a Peter Kocák.

V zmysle zákona o odbornom vzdelávaní, nastavenie plánov výkonov stredných škôl - počty žiakov v prvých ročníkoch - nepodlieha od 1. septembra 2018 rozhodovaniu prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia, ktoré prijíma zastupiteľstvo samosprávneho kraja, ale je vydávané predsedom samosprávneho kraja. Ako uviedol vedúci Odboru školstva, mládeže a telesnej výchovy PSK Ján Furman, táto právomoc bola krajským poslancom odňatá, no platí, že kraje určujú pre každú školu vo svojej územnej pôsobnosti najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory pre prijímacie konanie na nasledujúci školský rok. „Rozhodnutiu kraja predchádzal kompletný plánovací proces v rámci odborných organizačných útvarov samosprávneho kraja a odporúčanie krajskej školskej rady v súlade so záväznými kritériami,“ vysvetľoval vedúci Odboru školstva, mládeže a telesnej výchovy PSK Ján Furman. Zároveň dodal, že Prešovský samosprávny kraj má pre všetky stredné školy podľa vyhlášky ministerstva školstva v školskom roku 2019/2020 na prerozdelenie 6 316 miest. „Školy ponúkajú o 2 753 miest viac, ako je skutočná potreba a tak tomu bolo aj v minulosti. To predznamenáva, že tento stav bol dlhodobo nadsadený a neudržateľný. Opatrenia, ktoré sa teraz prijímajú v súvislosti s optimalizáciou siete stredných škôl a legislatívnymi zmenami, sú predovšetkým zreálnením skutočných potrieb praxe a snahou reflektovať vývoj trhu práce,“ povedal Ján Furman. Podľa jeho slov pri určovaní počtu žiakov v nasledujúcom školskom roku kraj vychádzal aj z Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách, ktorá bola schválená Zastupiteľstvom PSK 22. októbra.

V prípade Vranova nad Topľou platí, že v školskom roku 2018/2019 končí na základných školách v okrese 784 žiakov. Na základe rozhodnutia Prešovského samosprávneho kraja však bude môcť nastúpiť do 1. ročníka na vranovské stredné školy len 311 z nich. Reagujúc na návrh Prešovského samosprávneho kraja odprezentovaný na porade vedenia Odboru školstva PSK a riaditeľov stredných škôl Prešovského kraja, absolvovali Stanislav Obický a Peter Kocák rokovanie so županom Milanom Majerským a vedúcim odboru školstva mládeže a telesnej východy Jánom Furmanom. Témou boli napr. Gymnázium C. Daxnera a Spojená škola v Čaklove, kde kraj nepridelil do 3-ročných odborov (murár, záhradník, aranžér kvetov, agromechanizátor/opravár) ani jedného žiaka. „Na takmer trojhodinovom rokovaní sme žiadali navýšenie počtu žiakov na niektoré školy, vysvetlenie stavu, prečo je to s našim okresom tak a po predostrení zistenej analýzy stavu, sme dali najavo, že nie sme spokojní s takýmto prerozdelením. Po našom rokovaní bol aspoň navýšený počet žiakov pre Gymnázium C. Daxnera zo 73 na 81,“ zhrnul P. Kocák.

Pri porovnaní s inými okresmi ma oproti Vranovu nad Topľou (39,6%) nižšie percento iba Sabinov (35,1%), ktorý je však od krajského mesta vzdialený 18 km. Fakt, že práve náš okres je druhý najviac poddimenzovaný, považuje P. Kocák za alarmujúci. Po preštudovaní všetkých dostupných materiálov a doplnení o ďalšie strategické dokumenty kraja (Stratégia PSK pre mládež 2015-2020 s výhľadom do roku 2025, Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania PSK na roky 2019 – 2020, Stratégia PSK pre mládež 2015-2020 s výhľadom do roku 2025) požiadal svojich kolegov v Zastupiteľstve PSK, zástupcov štátnej správy a samosprávy, aby sa aktuálnemu stavu venovali na úrovni pracovnej skupiny, ktorá by detailne zanalyzovala situáciu v okrese Vranov nad Topľou. „V prvom rade potrebujeme zistiť reálny záujem všetkých deviatakov v okrese o stredné školy v regióne. Tieto podklady by sme mali potom premietnuť do analýzy, ktorú budeme môcť považovať za relevantný dokument vo vzťahu k našim potrebám a požiadavkám. Tento nelichotivý vývoj je však potrebné zastaviť. Aj týmto zásahom sa nám vyľudňuje okres a viažuc sa na ďalšie parametre v našom regióne, je potrebné zaujať jasné stanovisko,“ reagoval Peter Kocák. 

Stanovisko k zníženému počtu žiakov na vranovských stredných školách

Po zverejnení počtov žiakov, ktoré môžu stredné školy v rámci kraja prijať v školskom roku 2019/2020 (materiál zverejnený odborom školstva, mládeže a telesnej výchov PSK) sú zástupcovia strán Sloboda a Solidarita a Spolu - občianska demokracia presvedčení, že uvedené čísla pre okres Vranov nad Topľou nie sú a nemôžu byť prijateľné. Veď zo 784 končiacich deviatakov na odbory s maturitou sa má prijať 311 žiakov, čo je 39,6%, teda ďaleko najmenej v rámci kraja.
Aj v Akčnom pláne rozvoja okresu Vranov nad Topľou sa ako jeden z princípov sa uvádza „využitie vysokého potenciálu stredného odborného školstva pri adaptácii pracovnej sily na požiadavky trhu práce, intenzívnu podporu inovácií v praxi“. Tým, že sa znížia počty prijímaných žiakov na 39,6%, budú absolventi deviateho ročníka základných škôl vyháňaní z okresu, dôjde k zníženiu atraktívnosti škôl, školám sa neumožní rozvíjať ich potenciál a to tak stredným odborným školám, ako aj gymnáziám.
Vyzývame preto vedenie a poslancov Prešovského samosprávneho kraja, aby sa uvedenými skutočnosťami opäť zaoberali a podstatne navýšili počty žiakov pre jednotlivé stredné školy v okrese. Zároveň vyzývame primátora mesta, prednostu okresného úradu a všetkých ostatných starostov, aby vytvorili tlak na to, aby sa náš okres nedostal na chvost rozvoja kraja. Potrebujeme pre mladú generáciu vytvoriť podmienky na rozvoj aspoň tak, ako to bolo v minulosti.

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia Rady Školy pri Gymnáziu C. Daxnera vo Vranove nad Topľou

Prítomní členovia Rady školy na mimoriadnom zasadnutí 22. novembra 2018 prediskutovali návrh počtu tried v prvom ročníku školského roka 2019/2020 a uzniesli sa na nasledovnom:
1. Rada školy pri Gymnáziu C. Daxnera vo Vranove nad Topľou považuje návrh počtu žiakov za nedostatočne reflektujúci potenciál okresu a školy,
2. podporuje navýšenie tohto počtu podľa proporcionálneho zastúpenia žiakov gymnázií z celkového počtu žiakov stredných škôl v PSK v súlade so stratégiou vzdelávania a výchovy na školách v pôsobnosti PSK.
PhDr. Maroš Mitrik,
predseda Rady školy

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok