Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Mesto Vranov nad Topľou bude hospodáriť s historicky najvyšším rozpočtom!

Správy / Mesto Vranov / Mesto Vranov nad Topľou bude hospodáriť s historicky najvyšším rozpočtom!

Mesto Vranov nad Topľou bude hospodáriť s historicky najvyšším rozpočtom!

Mesto Vranov nad Topľou bude v roku 2019 hospodáriť s historicky najvyšším rozpočtom v sume 22 377,0 tis. €. Predkladaný rozpočet je vyšší ako schválený rozpočet na rok 2018 o viac ako 1 mil. €, pričom za posledné tri roky sa zvýšil o 3 814 tis. €. Pod tento pozitívny fakt sa podpísala skutočnosť, v tomto roku je očakávaný podiel na dani z príjmov fyzických osôb vo výške 9 204 200 €, čo je v porovnaní s predpokladaným plnením za rok 2018 nárast o 8,5 %.

Ako na štvrtkovom rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou uviedol vedúci ekonomického oddelenia mestského úradu Milan Malý, v rozpočte sa uvažuje s viacerými rozvojovými programami, vrátane spoluúčasti pri čerpaní projektov z Európskej únie a štátneho rozpočtu. „Granty predpokladáme vo výške 7 949,8 tis. a zároveň je otvorený objem grantov vyplývajúci z akčného plánu a fondov EÚ. V prípade príjmu z týchto zdrojov sa navýši príjmová aj výdavková časť rozpočtu. U projektov, kde je v reakcii na výzvy podaná žiadosť, je v rozpočte výdavkov zakomponovaná aj prípadná spoluúčasť,“ vysvetľoval Milan Malý.

Pri zostavení výdavkovej časti rozpočtu vychádzala radnica z potrieb predložených jednotlivými oddeleniami MsÚ. Do výdavkov sa zároveň premietli osobné náklady, ktoré sú zvýšené na základe návrhu novely zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a odmeňovaní pedagogických zamestnancov. „Vo výdavkovej časti sa už uvažuje aj s nárastom výdavkov na základe legislatívnej zmeny týkajúcej sa príspevku na rekreáciu zamestnancov v sume 275 € na zamestnanca, celkovo predstavuje táto položka dopad na rozpočet v sume 147 tis. €,“ uviedol M. Malý.

V rámci dotácií je v rozpočte uvažované s prostriedkami na poskytnutie príspevkov pre športy, ktoré zastrešuje MŠK 105 tis. €, pre MFK, a. s. na činnosť futbalového družstva dospelých a mládeže 110,0 tis. € a príspevok na prevádzku futbalových štadiónov na Ul. B. Nemcovej a RO a ostatných ihrísk v meste, vrátane ihriska v m. č. Čemerné, vo výške 70,0 tis. €. Na podporu tradičných a významných mestských súťaží a turnajov je v rozpočte vyčlenených 35,0 tis. €, z toho pre Vranovský stolnotenisový klub suma 20,0 tis. €. Celkovo je na dotačný program zo strany mesta určených 767,5 tis. €, z toho mimomestským organizáciám 194,0 tis. €. „Rovnako je uvažované s dotáciami do oblasti kultúry, kde na poskytovanie dotácií je vyčlenených 20,0 tis. € a tiež na podporu cirkví a organizácií tretieho sektora 15,0 tis. €. V sociálnej oblasti je navrhnutých pre SČK na podporu jeho humanitárnej činnosti, akcií pre bezpríspevkových darcov krvi suma 1,0 tis. €. Zároveň je pre charitatívne organizácie pôsobiace na území mesta, najmä za účelom zmiernenia dopadu novely zákona o sociálnych službách, vyčlenených 20,0 tis. €,“ konštatoval M. Malý.

Na opravu konkrétnych peších, miestnych komunikácií a spevnených plôch na území mesta, je v rozpočte vyčlenených 220 tisíc eur, na odstránenie havarijných stavov, živičné vysprávky, opravy rigolov a značenia ďalších 170,0 tis. €. Aj v roku 2019 mesto vyčlenilo v rozpočte na podporu svojpomocných aktivít občanov sumu 20 tisíc eur, ktoré sú súčasťou programu 11.3 Správa a údržba verejnej zelene. Celkovo je na opravy vrátane školských zariadení a obradnej siene vyčlenených v rozpočte 612 500 €. V rámci kapitálových výdavkov predstavujú najväčšiu položku projekty na pripravované investičné akcie a spolufinancovanie rozvojových projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a ŠR v celkovej sume 253 tis. €. Druhú významnú sumu predstavujú investície v oblasti školstva v celkovej sume 180,6 €, kde M. Malý spomenul rekonštrukciu sociálnych zariadení na ZŠ Kukučínova, čiastočné zateplenie ZŠ Bernolákova, zakúpenie hudobných nástrojov pre ZUŠ, či zakúpenie vybavenia ŠJ pri základných a materských školách. „Z ďalších investícií by som spomenul dokončenie 3. Etapy rekonštrukcie centra mesta v sume 25 tis., výstavbu stožiarov na bannery v centre mesta 15 tis. €, dokončenie prístavby ZŠ Kukučínova 75 tis. €, či rekonštrukciu chodníkov, parkovísk, oplotenie na cintorínoch ako aj prípravu nových hrobových miest v sume 24 tis. €. Na doplnenie verejného osvetlenia je vyčlenených 20 tis. €. Rovnaká suma je rozpočtovaná na obstaranie nových prvkov na detských ihriskách. Na obstaranie plastovej podložky na prekrytie ľadovej plochy na zimnom štadióne sa uvažuje so sumou 30 tis. € a pre Zariadenie pre seniorov je rozpočtované zakúpenie nového konvektomatu a polohovateľnej postele v celkovej sume 10 tis. €,“ vymenoval M. Malý.          
 

Mesto Vranov nad Topľou bude hospodáriť s historicky najvyšším rozpočtom!

Správy / Mesto Vranov / Mesto Vranov nad Topľou bude hospodáriť s historicky najvyšším rozpočtom!

Mesto Vranov nad Topľou bude hospodáriť s historicky najvyšším rozpočtom!

Mesto Vranov nad Topľou bude v roku 2019 hospodáriť s historicky najvyšším rozpočtom v sume 22 377,0 tis. €. Predkladaný rozpočet je vyšší ako schválený rozpočet na rok 2018 o viac ako 1 mil. €, pričom za posledné tri roky sa zvýšil o 3 814 tis. €. Pod tento pozitívny fakt sa podpísala skutočnosť, v tomto roku je očakávaný podiel na dani z príjmov fyzických osôb vo výške 9 204 200 €, čo je v porovnaní s predpokladaným plnením za rok 2018 nárast o 8,5 %.

Ako na štvrtkovom rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou uviedol vedúci ekonomického oddelenia mestského úradu Milan Malý, v rozpočte sa uvažuje s viacerými rozvojovými programami, vrátane spoluúčasti pri čerpaní projektov z Európskej únie a štátneho rozpočtu. „Granty predpokladáme vo výške 7 949,8 tis. a zároveň je otvorený objem grantov vyplývajúci z akčného plánu a fondov EÚ. V prípade príjmu z týchto zdrojov sa navýši príjmová aj výdavková časť rozpočtu. U projektov, kde je v reakcii na výzvy podaná žiadosť, je v rozpočte výdavkov zakomponovaná aj prípadná spoluúčasť,“ vysvetľoval Milan Malý.

Pri zostavení výdavkovej časti rozpočtu vychádzala radnica z potrieb predložených jednotlivými oddeleniami MsÚ. Do výdavkov sa zároveň premietli osobné náklady, ktoré sú zvýšené na základe návrhu novely zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a odmeňovaní pedagogických zamestnancov. „Vo výdavkovej časti sa už uvažuje aj s nárastom výdavkov na základe legislatívnej zmeny týkajúcej sa príspevku na rekreáciu zamestnancov v sume 275 € na zamestnanca, celkovo predstavuje táto položka dopad na rozpočet v sume 147 tis. €,“ uviedol M. Malý.

V rámci dotácií je v rozpočte uvažované s prostriedkami na poskytnutie príspevkov pre športy, ktoré zastrešuje MŠK 105 tis. €, pre MFK, a. s. na činnosť futbalového družstva dospelých a mládeže 110,0 tis. € a príspevok na prevádzku futbalových štadiónov na Ul. B. Nemcovej a RO a ostatných ihrísk v meste, vrátane ihriska v m. č. Čemerné, vo výške 70,0 tis. €. Na podporu tradičných a významných mestských súťaží a turnajov je v rozpočte vyčlenených 35,0 tis. €, z toho pre Vranovský stolnotenisový klub suma 20,0 tis. €. Celkovo je na dotačný program zo strany mesta určených 767,5 tis. €, z toho mimomestským organizáciám 194,0 tis. €. „Rovnako je uvažované s dotáciami do oblasti kultúry, kde na poskytovanie dotácií je vyčlenených 20,0 tis. € a tiež na podporu cirkví a organizácií tretieho sektora 15,0 tis. €. V sociálnej oblasti je navrhnutých pre SČK na podporu jeho humanitárnej činnosti, akcií pre bezpríspevkových darcov krvi suma 1,0 tis. €. Zároveň je pre charitatívne organizácie pôsobiace na území mesta, najmä za účelom zmiernenia dopadu novely zákona o sociálnych službách, vyčlenených 20,0 tis. €,“ konštatoval M. Malý.

Na opravu konkrétnych peších, miestnych komunikácií a spevnených plôch na území mesta, je v rozpočte vyčlenených 220 tisíc eur, na odstránenie havarijných stavov, živičné vysprávky, opravy rigolov a značenia ďalších 170,0 tis. €. Aj v roku 2019 mesto vyčlenilo v rozpočte na podporu svojpomocných aktivít občanov sumu 20 tisíc eur, ktoré sú súčasťou programu 11.3 Správa a údržba verejnej zelene. Celkovo je na opravy vrátane školských zariadení a obradnej siene vyčlenených v rozpočte 612 500 €. V rámci kapitálových výdavkov predstavujú najväčšiu položku projekty na pripravované investičné akcie a spolufinancovanie rozvojových projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a ŠR v celkovej sume 253 tis. €. Druhú významnú sumu predstavujú investície v oblasti školstva v celkovej sume 180,6 €, kde M. Malý spomenul rekonštrukciu sociálnych zariadení na ZŠ Kukučínova, čiastočné zateplenie ZŠ Bernolákova, zakúpenie hudobných nástrojov pre ZUŠ, či zakúpenie vybavenia ŠJ pri základných a materských školách. „Z ďalších investícií by som spomenul dokončenie 3. Etapy rekonštrukcie centra mesta v sume 25 tis., výstavbu stožiarov na bannery v centre mesta 15 tis. €, dokončenie prístavby ZŠ Kukučínova 75 tis. €, či rekonštrukciu chodníkov, parkovísk, oplotenie na cintorínoch ako aj prípravu nových hrobových miest v sume 24 tis. €. Na doplnenie verejného osvetlenia je vyčlenených 20 tis. €. Rovnaká suma je rozpočtovaná na obstaranie nových prvkov na detských ihriskách. Na obstaranie plastovej podložky na prekrytie ľadovej plochy na zimnom štadióne sa uvažuje so sumou 30 tis. € a pre Zariadenie pre seniorov je rozpočtované zakúpenie nového konvektomatu a polohovateľnej postele v celkovej sume 10 tis. €,“ vymenoval M. Malý.          
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok