Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Výzva pre región: Okres Vranov nad Topľou nezískal žiadne dotácie

Správy / Ostatné / Výzva pre región: Okres Vranov nad Topľou nezískal žiadne dotácie

Výzva pre región: Okres Vranov nad Topľou nezískal žiadne dotácie

Prešovský samosprávny kraj podporí sumou takmer dva milióny eur 27 projektov. Stane sa tak v rámci prvého kola grantovej schémy Výzva pre región. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku podpísali úspešní žiadatelia vo štvrtok 22. augusta v Inovačnom partnerskom centre v Prešove.

Na Úrad Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v prvom kole Výzvy pre región prišlo celkovo 74 žiadostí o dotáciu. Žiadatelia sa mohli uchádzať o podporu v troch programoch - Podpora infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy kultúrnych pamiatok v PSK, Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK a na dofinancovanie už schválených projektov v rámci päťpercentného spolufinancovania žiadateľom z eurofondov. Celková hodnota projektov presiahla 18 miliónov eur, požadovaná suma od PSK sa vyšplhala na viac ako 5,4 milióna eur. Napokon uspelo 27 žiadostí, ktorým bola krajskými poslancami schválená nenávratná finančná pomoc vo výške 1 920 181,64 eur. Úspešnými žiadateľmi sú viaceré subjekty, predovšetkým mestá a obce, ale i občianske a neziskové organizácie či cirkvi. „Výzva pre región je nový koncept adresnej pomoci regiónom, ktorý sme implementovali v tomto roku po prvýkrát. Jej cieľom je podpora všeobecne prospešných služieb, aktivít a činností pri vlastnej finančnej spoluúčasti žiadateľov. Zdá sa, že sa táto dotačná schéma ujala, je o ňu veľký záujem, čo nás povzbudzuje realizovať spoločne zaujímavé a pre obyvateľov kraja užitočné projekty,“ uviedol po podpise zmlúv predseda PSK Milan Majerský. Za pozitívne pre región považuje to, že hodnota spoločných projektových aktivít realizovaných na území kraja presahuje hodnotu 7,3 milióna eur.

Vo výzve na podporu regiónov bolo pôvodne alokovaných 3,6 miliónov eur, poslanci na júnovom zastupiteľstve rozhodli o zvýšení na 4,4 milióna eur. Na jeden projekt bolo možné získať dotáciu od 20 000 do 200 000 eur, pričom miera spoluúčasti žiadateľov bola minimálne vo výške 50 % z vlastných zdrojov. Pri dofinancovaní už schválených projektov v rámci 5 % spolufinancovania dolná hranica nebola určená, maximálna výška však bola limitovaná na 30 tisíc eur.

Výzva pre región pokračuje druhým kolom, kde bude rozdelených zvyšných 2,5 milióna eur. V termíne do konca júna bolo na Úrad PSK predložených 62 žiadostí, pričom požadovaná výška dotácie z PSK presiahla 4,5 milióna eur. O pridelení finančnej pomoci rozhodnú poslanci na októbrovej schôdzi krajského parlamentu.   

Za okres Vranov nad Topľou bolo v rámci 1. kola Výzvy pre región podaných 5 žiadostí o poskytnutie dotácie. Štyri žiadosti boli vylúčené po formálnom hodnotení:

Žiadateľ: Mesto Hanušovce nad Topľou
Názov projektu:
Cyklotrasa Hanušovce nad Topľou, 1. etapa
Program: 1 - Podpora infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy kultúrnych pamiatok v PSK
Podprogram: 1.1 Podpora cyklodopravy a cykloturizmu
Požadovaná výška od PSK: 43.700,- eur
Dôvod vylúčenia: po vyčlenení časti rozpočtu týkajúceho sa len cyklochodníka, žiadateľ nespĺňa minimálnu výšku dotácie (t.j. 20 tisíc eur)
***
Žiadateľ:
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku - Hanušovce nad Topľou
Názov projektu: Obnova fasády a strechy kostola
Program: 1 - Podpora infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy kultúrnych pamiatok v PSK
Podprogram: 1.2 Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok
Požadovaná výška od PSK: 20.000,- eur
Dôvod vylúčenia: bežné výdavky (podmienka dotácie – kapitálové výdavky)
***
Žiadateľ:
Obec Sedliská
Názov projektu: Zavlažovanie a nivelácia futbalového ihriska
Program: 3 - Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK
Požadovaná výška od PSK: 22.107,23 eur
Dôvod vylúčenia: časť projektu sú bežné výdavky; po odpočítaní bežných výdavkov, žiadateľ nespĺňa minimálnu výšku dotácie
***
Žiadateľ: Mesto Vranov nad Topľou
Názov projektu: Modernizácia ľadovej plochy
Program: 3 - Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK
Požadovaná výška od PSK: 25.000,- eur
Dôvod vylúčenia: bežné výdavky (podmienka dotácie – kapitálové výdavky)

Jedna žiadosť postúpila na odborné hodnotenie (dosiahla bodové hodnotenie: 56,5), avšak nebola jej pridelená dotácia z dôvodu vyčerpania alokácie z Programu 3:
Žiadateľ:
Obec Kvakovce
Názov projektu: Multifunkčné ihrisko obce Kvakovce
Program: 3 - Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK
Požadovaná výška od PSK: 32.239,- eur



 

Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Lenka Stieber

Výzva pre región: Okres Vranov nad Topľou nezískal žiadne dotácie

Správy / Ostatné / Výzva pre región: Okres Vranov nad Topľou nezískal žiadne dotácie

Výzva pre región: Okres Vranov nad Topľou nezískal žiadne dotácie

Prešovský samosprávny kraj podporí sumou takmer dva milióny eur 27 projektov. Stane sa tak v rámci prvého kola grantovej schémy Výzva pre región. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku podpísali úspešní žiadatelia vo štvrtok 22. augusta v Inovačnom partnerskom centre v Prešove.

Na Úrad Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v prvom kole Výzvy pre región prišlo celkovo 74 žiadostí o dotáciu. Žiadatelia sa mohli uchádzať o podporu v troch programoch - Podpora infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy kultúrnych pamiatok v PSK, Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK a na dofinancovanie už schválených projektov v rámci päťpercentného spolufinancovania žiadateľom z eurofondov. Celková hodnota projektov presiahla 18 miliónov eur, požadovaná suma od PSK sa vyšplhala na viac ako 5,4 milióna eur. Napokon uspelo 27 žiadostí, ktorým bola krajskými poslancami schválená nenávratná finančná pomoc vo výške 1 920 181,64 eur. Úspešnými žiadateľmi sú viaceré subjekty, predovšetkým mestá a obce, ale i občianske a neziskové organizácie či cirkvi. „Výzva pre región je nový koncept adresnej pomoci regiónom, ktorý sme implementovali v tomto roku po prvýkrát. Jej cieľom je podpora všeobecne prospešných služieb, aktivít a činností pri vlastnej finančnej spoluúčasti žiadateľov. Zdá sa, že sa táto dotačná schéma ujala, je o ňu veľký záujem, čo nás povzbudzuje realizovať spoločne zaujímavé a pre obyvateľov kraja užitočné projekty,“ uviedol po podpise zmlúv predseda PSK Milan Majerský. Za pozitívne pre región považuje to, že hodnota spoločných projektových aktivít realizovaných na území kraja presahuje hodnotu 7,3 milióna eur.

Vo výzve na podporu regiónov bolo pôvodne alokovaných 3,6 miliónov eur, poslanci na júnovom zastupiteľstve rozhodli o zvýšení na 4,4 milióna eur. Na jeden projekt bolo možné získať dotáciu od 20 000 do 200 000 eur, pričom miera spoluúčasti žiadateľov bola minimálne vo výške 50 % z vlastných zdrojov. Pri dofinancovaní už schválených projektov v rámci 5 % spolufinancovania dolná hranica nebola určená, maximálna výška však bola limitovaná na 30 tisíc eur.

Výzva pre región pokračuje druhým kolom, kde bude rozdelených zvyšných 2,5 milióna eur. V termíne do konca júna bolo na Úrad PSK predložených 62 žiadostí, pričom požadovaná výška dotácie z PSK presiahla 4,5 milióna eur. O pridelení finančnej pomoci rozhodnú poslanci na októbrovej schôdzi krajského parlamentu.   

Za okres Vranov nad Topľou bolo v rámci 1. kola Výzvy pre región podaných 5 žiadostí o poskytnutie dotácie. Štyri žiadosti boli vylúčené po formálnom hodnotení:

Žiadateľ: Mesto Hanušovce nad Topľou
Názov projektu:
Cyklotrasa Hanušovce nad Topľou, 1. etapa
Program: 1 - Podpora infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy kultúrnych pamiatok v PSK
Podprogram: 1.1 Podpora cyklodopravy a cykloturizmu
Požadovaná výška od PSK: 43.700,- eur
Dôvod vylúčenia: po vyčlenení časti rozpočtu týkajúceho sa len cyklochodníka, žiadateľ nespĺňa minimálnu výšku dotácie (t.j. 20 tisíc eur)
***
Žiadateľ:
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku - Hanušovce nad Topľou
Názov projektu: Obnova fasády a strechy kostola
Program: 1 - Podpora infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy kultúrnych pamiatok v PSK
Podprogram: 1.2 Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok
Požadovaná výška od PSK: 20.000,- eur
Dôvod vylúčenia: bežné výdavky (podmienka dotácie – kapitálové výdavky)
***
Žiadateľ:
Obec Sedliská
Názov projektu: Zavlažovanie a nivelácia futbalového ihriska
Program: 3 - Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK
Požadovaná výška od PSK: 22.107,23 eur
Dôvod vylúčenia: časť projektu sú bežné výdavky; po odpočítaní bežných výdavkov, žiadateľ nespĺňa minimálnu výšku dotácie
***
Žiadateľ: Mesto Vranov nad Topľou
Názov projektu: Modernizácia ľadovej plochy
Program: 3 - Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK
Požadovaná výška od PSK: 25.000,- eur
Dôvod vylúčenia: bežné výdavky (podmienka dotácie – kapitálové výdavky)

Jedna žiadosť postúpila na odborné hodnotenie (dosiahla bodové hodnotenie: 56,5), avšak nebola jej pridelená dotácia z dôvodu vyčerpania alokácie z Programu 3:
Žiadateľ:
Obec Kvakovce
Názov projektu: Multifunkčné ihrisko obce Kvakovce
Program: 3 - Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK
Požadovaná výška od PSK: 32.239,- eur



 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok