Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Inšpektorát životného prostredia ani po roku nenariadil BUKOCEL-u opatrenia

Správy / Ostatné / Inšpektorát životného prostredia ani po roku nenariadil BUKOCEL-u opatrenia

Inšpektorát životného prostredia ani po roku nenariadil BUKOCEL-u opatrenia

Inšpektorát životného prostredia Košice potvrdil v prípade spoločnosti BUKOCEL, a.s. porušenie zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Kontrolóri reagovali na podnet, ktorý ich upozornil na skladovanie čistiarenského kalu vo vzdialenosti cca 800 metrov od Ondavy.  

Problém s kalom mala spoločnosť BUKOCEL, a. s. ešte v roku 2012, kedy na polia AGROFYT-u s.r.o. v katastri Nižného Hrabovca vyviezla sivozelenú látku, o ktorej tvrdila, že ide o vápno na vápnenie pôdy. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky pri kontrole zistil, že dodaný tovar nie je registrovaný ako výrobok pre účely vápnenia a nie je ani inak povolený, preto sa nemôže použiť na vápnenie pôdy. Slovenská inšpekcia životného prostredia konštatovala porušenie zákona a obidve spoločnosti dostali ultimátum kaustifikačný kal z polí odstrániť. 
 
V decembri 2018 Inšpektorát životného prostredia Košice zaevidoval podnet vo veci prešetrenia skladovania kalu v areáli spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a.s. cca 800 m od Ondavy. Kontrola však bola vykonaná až v septembri 2019! Výsledky kontroly sú popísané v správe z novembra 2019 a Zápisnica o prerokovaní výsledkov environmentálnej kontroly bola vypracovaná v januári 2020. „IŽP Košice vykonal v prevádzke - Výroba buničiny, ktorej prevádzkovateľom je BUKOCEL, a.s. kontrolu dodržiavania podmienok integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ zhromažďoval čistiarenský kal na nespevnených plochách bez izolácie,“ informoval Michal Kortiš zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia.  
 
Keď sme sa začiatkom marca zaujímali, aké opatrenia boli kontrolovanému subjektu nariadené, či ich vykonal a v akej výške bola uložená pokuta, konkrétnu odpoveď sme sa nedozvedeli. „IŽP Košice dňa 20.02.2020 začal správne konanie vo veci nariadenia opatrení na nápravu, ktoré momentálne prebieha a ku dňu 05.03.2020 zatiaľ nezačal správne konanie vo veci uloženia pokuty za zistený správny delikt,“ odpovedal M. Kortiš. 
 
BUKOCEL, a.s. v úvode svojej reakcie uvádza, že v roku 2012, v čase navážania uvedeného materiálu na vápnenie pôdy, mala už spoločnosť podanú žiadosť na Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky o certifikáciu hnojiva – pôdnej pomocnej látky na úpravu pH pôdy s obchodným názvom BUKOCALC, ktorá bola ukončená vydaním certifikátu číslo 1048 z 13. augusta 2012. Tým sa preukázala neškodnosť navozeného kaustifikačného kalu na polia spoločnosti AGROFYT s.r.o. BUKOCEL, a. s. ďalej zdôraznil, že pri zisteniach v roku 2012 a 2019 sa nejedná o súbeh obdobnej problematiky.  
 
Pri zistení v roku 2019 sa jedna o odpad pod katalógovým číslom 19 08 14 kal z inej úpravy odpadových vôd, ktorý nie je nebezpečným odpadom. Ako dodáva, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky ho definuje ako vhodnú surovinu na výrobu kompostov, resp. na priame zahnojovanie, čo sa malo aj reálne využívať a prinášať kvalitatívne a kvantitatívne efekty. V rokoch 2018 -  2019 bol uvedený odpad v zmysle zmluvy odovzdávaný externej spoločnosti, ktorá má na nakladanie s uvedeným odpadom vydanú registráciu Okresného úradu Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životného prostredia. „Žiaľ, táto spoločnosť nám bez predošlého upozornenia od 4.9.2019 prestala dočasne odoberať tento odpad  s nejasným termínom obnovenia odberu, pričom do toho času sa odber odpadu neobnovil pre nešpecifikované problémy. Vzhľadom na dlhodobú spoluprácu s uvedenou spoločnosťou, spoločnosť BUKOCEL, a.s. nemala pripravený iný spôsob zneškodnenia, resp. zhodnotenia uvedeného odpadu cez externé firmy, a preto z dôvodu zastavenia odberu spoločnosť BUKOCEL, a. s. dočasne odpad preskladňovala provizórne na ploche areálu spoločnosti skupiny BUKÓZA HOLDING do doby uzatvorenia novej zmluvy, resp. zmlúv na odber uvedeného odpadu, prednostne na zhodnotenie odpadu,“ uvádza sa v stanovisku BUKÓZA HOLDING, a.s.
 
Keďže skládky v okolí neboli pripravené operatívne odoberať väčšie množstvo uvedeného odpadu z dôvodu potreby odskúšať samotnú technológiu ukladania a najmä hutnenia odpadu na skládkach, vedenie spoločnosti sa rozhodlo dočasne ukladať ho na odkalisko Ľavobrežný meander, ktoré prevádzkuje v zmysle platného Manipulačného poriadku a zároveň ním prekrývať uložené odpady, aby sa zabránilo sekundárnemu prášeniu. „V súčasnosti sa uvedený odpad ukladá jednak na spomenuté odkalisko Ľavobrežný meander, na skládke odpadov Myslina – Lúčky (toho času je skládka dočasne pre externé firmy uzatvorená do 31.3.2020 pre problémy s koronavírusom) a prebiehajú rokovania so spoločnosťami, ktoré vyrábajú komposty tak, že už boli odvezené skúšobné vzorky za účelom výroby kompostov resp. hnojív. Veríme, že výsledky pokusov budú kladné a že výsledkom v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva bude zhodnocovanie uvedeného odpadu,“ citujeme zo stanoviska spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a.s.
 
Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna

Inšpektorát životného prostredia ani po roku nenariadil BUKOCEL-u opatrenia

Správy / Ostatné / Inšpektorát životného prostredia ani po roku nenariadil BUKOCEL-u opatrenia

Inšpektorát životného prostredia ani po roku nenariadil BUKOCEL-u opatrenia

Inšpektorát životného prostredia Košice potvrdil v prípade spoločnosti BUKOCEL, a.s. porušenie zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Kontrolóri reagovali na podnet, ktorý ich upozornil na skladovanie čistiarenského kalu vo vzdialenosti cca 800 metrov od Ondavy.  

Problém s kalom mala spoločnosť BUKOCEL, a. s. ešte v roku 2012, kedy na polia AGROFYT-u s.r.o. v katastri Nižného Hrabovca vyviezla sivozelenú látku, o ktorej tvrdila, že ide o vápno na vápnenie pôdy. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky pri kontrole zistil, že dodaný tovar nie je registrovaný ako výrobok pre účely vápnenia a nie je ani inak povolený, preto sa nemôže použiť na vápnenie pôdy. Slovenská inšpekcia životného prostredia konštatovala porušenie zákona a obidve spoločnosti dostali ultimátum kaustifikačný kal z polí odstrániť. 
 
V decembri 2018 Inšpektorát životného prostredia Košice zaevidoval podnet vo veci prešetrenia skladovania kalu v areáli spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a.s. cca 800 m od Ondavy. Kontrola však bola vykonaná až v septembri 2019! Výsledky kontroly sú popísané v správe z novembra 2019 a Zápisnica o prerokovaní výsledkov environmentálnej kontroly bola vypracovaná v januári 2020. „IŽP Košice vykonal v prevádzke - Výroba buničiny, ktorej prevádzkovateľom je BUKOCEL, a.s. kontrolu dodržiavania podmienok integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ zhromažďoval čistiarenský kal na nespevnených plochách bez izolácie,“ informoval Michal Kortiš zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia.  
 
Keď sme sa začiatkom marca zaujímali, aké opatrenia boli kontrolovanému subjektu nariadené, či ich vykonal a v akej výške bola uložená pokuta, konkrétnu odpoveď sme sa nedozvedeli. „IŽP Košice dňa 20.02.2020 začal správne konanie vo veci nariadenia opatrení na nápravu, ktoré momentálne prebieha a ku dňu 05.03.2020 zatiaľ nezačal správne konanie vo veci uloženia pokuty za zistený správny delikt,“ odpovedal M. Kortiš. 
 
BUKOCEL, a.s. v úvode svojej reakcie uvádza, že v roku 2012, v čase navážania uvedeného materiálu na vápnenie pôdy, mala už spoločnosť podanú žiadosť na Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky o certifikáciu hnojiva – pôdnej pomocnej látky na úpravu pH pôdy s obchodným názvom BUKOCALC, ktorá bola ukončená vydaním certifikátu číslo 1048 z 13. augusta 2012. Tým sa preukázala neškodnosť navozeného kaustifikačného kalu na polia spoločnosti AGROFYT s.r.o. BUKOCEL, a. s. ďalej zdôraznil, že pri zisteniach v roku 2012 a 2019 sa nejedná o súbeh obdobnej problematiky.  
 
Pri zistení v roku 2019 sa jedna o odpad pod katalógovým číslom 19 08 14 kal z inej úpravy odpadových vôd, ktorý nie je nebezpečným odpadom. Ako dodáva, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky ho definuje ako vhodnú surovinu na výrobu kompostov, resp. na priame zahnojovanie, čo sa malo aj reálne využívať a prinášať kvalitatívne a kvantitatívne efekty. V rokoch 2018 -  2019 bol uvedený odpad v zmysle zmluvy odovzdávaný externej spoločnosti, ktorá má na nakladanie s uvedeným odpadom vydanú registráciu Okresného úradu Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životného prostredia. „Žiaľ, táto spoločnosť nám bez predošlého upozornenia od 4.9.2019 prestala dočasne odoberať tento odpad  s nejasným termínom obnovenia odberu, pričom do toho času sa odber odpadu neobnovil pre nešpecifikované problémy. Vzhľadom na dlhodobú spoluprácu s uvedenou spoločnosťou, spoločnosť BUKOCEL, a.s. nemala pripravený iný spôsob zneškodnenia, resp. zhodnotenia uvedeného odpadu cez externé firmy, a preto z dôvodu zastavenia odberu spoločnosť BUKOCEL, a. s. dočasne odpad preskladňovala provizórne na ploche areálu spoločnosti skupiny BUKÓZA HOLDING do doby uzatvorenia novej zmluvy, resp. zmlúv na odber uvedeného odpadu, prednostne na zhodnotenie odpadu,“ uvádza sa v stanovisku BUKÓZA HOLDING, a.s.
 
Keďže skládky v okolí neboli pripravené operatívne odoberať väčšie množstvo uvedeného odpadu z dôvodu potreby odskúšať samotnú technológiu ukladania a najmä hutnenia odpadu na skládkach, vedenie spoločnosti sa rozhodlo dočasne ukladať ho na odkalisko Ľavobrežný meander, ktoré prevádzkuje v zmysle platného Manipulačného poriadku a zároveň ním prekrývať uložené odpady, aby sa zabránilo sekundárnemu prášeniu. „V súčasnosti sa uvedený odpad ukladá jednak na spomenuté odkalisko Ľavobrežný meander, na skládke odpadov Myslina – Lúčky (toho času je skládka dočasne pre externé firmy uzatvorená do 31.3.2020 pre problémy s koronavírusom) a prebiehajú rokovania so spoločnosťami, ktoré vyrábajú komposty tak, že už boli odvezené skúšobné vzorky za účelom výroby kompostov resp. hnojív. Veríme, že výsledky pokusov budú kladné a že výsledkom v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva bude zhodnocovanie uvedeného odpadu,“ citujeme zo stanoviska spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a.s.
 
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok