vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / V spoločnosti LINORA, s. r. o. od osobných prehliadok upustili

 V spoločnosti LINORA, s. r. o. od osobných prehliadok upustili

O situáciu v spoločnosti LINORA, s. r. o. sa po OZ KOVO začalo zaujímať aj Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré v utorok uskutočnilo prieskum dodržiavania ľudských práv žien pracujúcich v Hencovciach. Ako informoval výkonný riaditeľ strediska Juraj Horváth, pracovníčky vycestovali na východ Slovenska s cieľom získať autentické informácie na stretnutí s riaditeľom spoločnosti Ondrejom Milčom a priamo na mieste preveriť praktizovanie osobných prehliadok žien, ktorým sa musia podrobovať viackrát denne pred vstupom na toalety.

Praktiky osobných prehliadok žien, ktoré sú podmienkou vstupu na toalety v LINORA, s.r.o. začalo skúmať stredisko okamžite z vlastnej iniciatívy. Následne prijalo sťažnosť proti porušovaniu ľudských práv súvisiacich najmä s osobnou prehliadkou pred každým vstupom na toaletu hmatom od vrchu až dole, nemožnosťou návštevy uzamknutej toalety v čase obhliadky pracovníčky SBS na inom stráženom úseku, stresom z ponižujúcich osobných prehliadok, či stresom z neustáleho dohľadu a kontroly SBS aj pri vykonávaní práce. „Slovenské národné stredisko pre ľudské práva dlhodobo upozorňuje vo svojich správach, vrátane správ adresovaných  OSN, že práva a pracovné podmienky slovenských  zamestnancov vo firmách zahraničných investorov nie sú vždy v súlade s právnym poriadkom SR a záväzkami SR vyplývajúcimi  z medzinárodných dohovorov. Stredisko zaznamenalo sťažnosti na prípady ponižovania zamestnancov, dokonca vrátane aj fyzických trestov,“ konštatoval J. Horváth a ďalej dodal, že osobná prehliadka je vážny zásah do základných ľudských práv a slobôd, pričom nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená Ústavou SR a obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom. Riaditeľ Slovenského národného strediska pre ľudské práva pripomenul, že nikoho nemožno podrobiť neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu. „Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného života. Stredisko zdôrazňuje aj ústavnú prezumpciu neviny,“ zdôraznil J. Horváth. 

Pracovníčky strediska strávili v LINORA, s. r. o. štyri hodiny, keď rokovali s vedením firmy, odbormi, ale aj zamestnankyňami. Výsledkom stretnutia je dohoda, že toalety nebudú uzamknuté, bezpečnostná služba prestane s osobnými prehliadkami a zamestnávateľ sa zaviazal prijať vnútropodnikovú smernicu. Na základe nových dohodnutých pomerov sa zamestnankyne budú musieť podrobiť osobnej prehliadke iba vtedy, ak bude dôvodné podozrenie s tým, že kontrola sa vykoná v osobitnej kabínke v súlade so zákonom o strážnej službe. „Požiadala som, aby SBS vykonala kontrolu aj na mne a jasne som zamestnávateľovi povedala, že v takejto firmy by som nepracovala. Pôsobilo na mňa naozaj stresujúco, že ma niekto obviňuje z kradnutia. Naše stanovisko je jednoznačné, nech s kontrolami zamestnankýň prestanú. Ak to už bude naozaj nutné, potom musia dodržať zákon a všetky ostatné podmienky, čo by mala špecifikovať vnútropodniková smernica,“ uviedla Henrieta Antalová zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva. 

V prípade podloženého podozrenia z diskriminácie, resp. obťažovania zo strany zamestnávateľa voči zamestnankyniam, je stredisko pripravené zamestnankyne spoločnosti LINORA, s.r.o. zastupovať na súde po podaní antidiskriminačnej žaloby a pomôcť im domáhať sa aj poskytnutia náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.   

Riaditeľ spoločnosti LINORA, s. r. o. O. Milčo zopakoval, že kontrol zaviedli na základe zistených krádeží pančúch, ktoré si mali zamestnankyne prezliekať na toaletách. Podľa jeho slov, osoby poverené výkonom fyzickej ochrany sú zákonom oprávnené presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či osoba nemá pri sebe alebo na sebe predmety, ktorými by mohla spáchať protiprávnu činnosť, a tieto mu odobrať. „S SBS sme sa dohodli, že kontroly budú vykonávané iba vizuálne, nie dotykom. V prípadoch, ak sa zamestnanec odmietne podrobiť kontrole, podľa tvrdení zástupcov SBS, v prípade podozrenia na krádež je zástupca SBS oprávnený prizvať na kontrolu políciu s tým, že až vtedy môžeme hovoriť o výkone osobných prehliadok,“ reagoval O. Milčo.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum