vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Vyhodnotenie aktívnej politiky trhu práce k 31. 10. 2013 (nástroje AOTP pre zamestnávateľov)

Okres Vranov nad Topľou patrí dlhodobo medzi okresy s vysokou mierou nezamestnanosti. K 30. septembru 2013 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou (ďalej „úrad“) evidoval 8 598 disponibilných uchádzačov o zamestnanie (ďalej „UoZ“), čo predstavuje 22,39%-nú mieru evidovanej nezamestnanosti. V období od 1. januára do 31. októbra t. r. úrad v snahe nepriaznivý vývoj zvrátiť, resp. eliminovať, využíval jednotlivé nástroje aktívnej politiky trhu práce v rámci národných projektov a rozpočtovaných finančných prostriedkov na podporu vytvárania nových pracovných miest, so zreteľom na najpočetnejšie skupiny znevýhodnených UoZ v regióne.

Od 1.1.2013 bolo uzatvorených 15 dohôd o poskytnutí príspevku na zamestnávanie znevýhodneného UoZ podľa § 50 zákona. V zmysle týchto dohôd bolo na podporených pracovných miestach umiestnených 18 znevýhodnených UoZ, z toho 8 žien. Celková dohodnutá výška finančného príspevku na podporu zamestnania týchto UoZ predstavuje 58 960,44 Eur. Najväčšiu skupinu znevýhodnených UoZ tvorili dlhodobo nezamestnaní v celkovom počte 15.
 
Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorým môže byť obec alebo samosprávny kraj, resp. právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj. Príspevok sa poskytuje zamestnávateľom, ktorí vytvoria voľné pracovné miesta pre cieľovú skupinu - znevýhodnený UoZ, ktorý je vedený v evidencii UoZ najmenej tri mesiace. Do tejto skupiny UoZ patrí: občan starší ako 50 rokov veku; občan vedený v evidencii UoZ najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo občan s nízkym alebo žiadnym vzdelaním. Je postačujúce, ak znevýhodnený UoZ spĺňa iba jedno kritérium. Za hodnotené obdobie bolo schválených 82 žiadostí o príspevok, vytvorených bolo 133 pracovných miest pre vyššie uvedenú cieľovú skupinu znevýhodnených UoZ. 
 
V sledovanom období bolo v rámci projektov NP XXI – Podpora vytvárania pracovných miest a NP XXI/A– Podpora vytvárania pracovných miest - 2 uzatvorených spolu 129 dohôd o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona. V zmysle týchto dohôd bolo na podporených pracovných miestach umiestnených 334 UoZ do 29 rokov veku. Celková dohodnutá výška finančného príspevku na podporu zamestnania týchto UoZ predstavuje 1 793 673,36 Eur. 
 
V hodnotenom období využilo príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa §56 zákona 19 zamestnávateľov. Spolu bolo vytvorených 50 pracovných miest pre občanov so zdravotným postihnutím. Úrad poskytol na ich zamestnávanie celkom 291 045,44 Eur. Prevažne išlo o vytvorenie nových pracovných miest v administratíve, obchode, ale aj v drevárskom, potravinárskom a spracovateľskom priemysle.
 
Na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím slúži aj príspevok podľa §59 zákona na činnosť pracovného asistenta. V priebehu roka 2013 bolo uzatvorených 9 dohôd, na základe ktorých úrad poskytol na činnosť pracovných asistentov príspevok vo výške 52 498,50 Eur. V rámci týchto dohôd bolo vytvorených celkom 10 miest pre pracovných asistentov, ktorí mali v starostlivosti 16 občanov so zdravotným postihnutím. 
 
Úrad poskytol príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60 zákona 208 zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám. V hodnotenom období roka 2013 posúdil spolu 442 žiadostí a na ich základe vyplatil celkom 474 788,00 Eur. Podporil tým udržanie 284 chránených pracovných miest. 

Ing. Ľubomír Lukič,
riaditeľ úradu

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum