vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Väčšinu vranovských poslancov znižovanie ich počtu v zastupiteľstve netrápi

Vláda SR na svojom stredajšom rokovaní schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o obecnom zriadení. Okrem iného, upravuje aj racionálne zníženie počtu poslancov obecných (mestských) zastupiteľstiev najmä v mestách a vo väčších obciach od najbližších všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí. Taktiež navrhuje úpravu poskytovania odmien poslancom obecného zastupiteľstva, ako aj členom komisií obecného zastupiteľstva a členom výborov mestských častí, ktorí nie sú poslancami, a to ustanovením primeraného finančného limitu v príslušnom kalendárnom roku. Rovnako sa vypúšťa ustanovenie, kedy má obecné zastupiteľstvo povinnosť zisťovať pred každým rozhodnutím vo veci stanovisko svojho poradného orgánu, ktorý zriadilo. „Predmetné ustanovenie sa vypúšťa, pretože nepatrí medzi základné pravidlá rokovania obecného zastupiteľstva a ani sa neosvedčilo. Z poznatkov vyplýva, že toto stanovisko poradný orgán (spravidla vecne príslušná komisia) mnohokrát ani nezaujme. Navyše stanovisko má len odporúčajúci charakter bez zásadného vplyvu na rozhodovanie obecného zastupiteľstva. Navrhovaná zmena nebráni obecnému zastupiteľstvu zistiť stanovisko svojho poradného orgánu v konkrétnom prípade, ak to uzná za vhodné,“ píše sa v dôvodovej správe.
V súčasnosti v Mestskom zastupiteľstve vo Vranove nad Topľou pôsobí 25 poslancov. Otázku zníženia ich počtu riešilo MsZ naposledy v roku 2014. Pripomenieme, že zákon v jeho momentálnej verzii stanovuje počet poslancov mestského zastupiteľstva v mestách s počtom obyvateľov od 20 001 do 50 000, čo je aj prípad Vranova nad Topľou, v rozmedzí od 15 do 25 poslancov. Hoci v rozprave sa objavili hlasy za zníženie počtu, v ostatných komunálnych voľbách si Vranovčania volili 25 poslancov.
Schválený návrh zákona o obecnom zriadení predpokladá, že mestá s počtom obyvateľov od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce) by mali po novom 13 až 17 poslancov. „V záujme vyššej efektivity obecných zastupiteľstiev a zníženia finančných prostriedkov na ich činnosť sa upravuje rozpätie počtu poslancov obecných zastupiteľstiev, a to predovšetkým v obciach s vyšším počtom obyvateľov a mestách, kde ich rozpätie je nadhodnotené. Slovenská republika má viac ako dvojnásobne vyšší podiel komunálnych poslancov na 100 000 obyvateľov ako je priemer Európskej únie. Primeraná účelná redukcia počtu poslancov sa navrhuje tak, aby nebolo ohrozené bezproblémové plnenie úloh zastupiteľského zboru obce,“ uvádza sa dôvodovej správe.
V tejto súvislosti sme požiadali e-mailom všetkých poslancov MsZ vo Vranove o reakciu na plánované zníženie počtu poslancov. Svoju odpoveď nám do uzávierky zaslali iba štyria!
Rastislav Košalko
Túto iniciatívu vnímam maximálne pozitívne, pretože vo všeobecnosti je predpoklad, že sa zníži finančné zaťaženie jednotlivých samospráv minimálne na mzdy a na prevádzku, čo sa týka podkladov k jednotlivým zasadnutiam, rôznych pozvánok, korešpondencie, občerstvenia...
Za veľké plus považujem to, že pri menšom počte poslancov bude automaticky menej nezmyselných výstupov v rozpravách a tým pádom budú prebiehať jednotlivé zastupiteľstvá dynamickejšie.
Určite pri počte 13 – 17 poslancov si občania budú vedieť zvoliť jednotlivých kandidátov, ktorí budú hájiť ich záujmy a tu by malo platiť nepísané pravidlo, že nejde o kvantitu, ale o kvalitu.
Takže z mojej strany maximálna spokojnosť a už len dúfať v správny výber pri voľbách.
Michal Mudrák
Zníže­nie počtu poslancov určite zníži náklady na odmeňovanie, zároveň môže zvýšiť vážnosť a prestíž poslaneckej funkcie. Zvádza to aj ku predpokladu, že menší počet poslancov môže prispieť k rýchlejšiemu, prípadne kvalitnejšiemu rozhodovaniu. Na kvalitu rozhodovania má však v prvom rade vplyv volič voľbou kandidátov na poslancov. Podľa mňa si to volič musí uvedomiť a vybrať podľa kritérií, ktoré najviac pomôžu mestu ako celku.
Osobne by som prijal v zastupiteľstve viac poslancov z výrobno-riadiacej sféry, pretože v MsZ ide o riadiaco-rozhodovací proces, kde treba mať skúsenosti.
Igor Pribula
Iniciatí­vu prinášajúcu reštrikciu v samospráve vítam. Slovensko ma totiž rozbujnelú a malo efektívnu samosprávu, preto som osobne rád, že sa prenáša výkon správy malých obcí na spoločný úrad so susednou obcou. Verím, že podobná cesta zefektívnenia samosprávy bude pokračovať. Zníženie počtu poslancov bude tiež zefektívnením výkonu samosprávy a aj úsporou.
Igor Šesták
Nevní­mam zníženie počtu poslancov v MsZ ako problém, bez problémov je prijateľný nižší počet. S tým sa dokážem pokojne stotožniť. Voľba, koľko poslancov menej, je však na diskusiu. Ak zvážim prínosy a zápory, môže to byť vyvážené. Ak má byť dôvod zníženie finančnej záťaže na rozpočet mesta, to sa dá vyriešiť aj zmenou „Zásad odmeňovania poslancov Mesta Vranov nad Topľou“, znížením mesačnej odmeny bez výraznej zmeny počtu poslancov. Treba však brať do úvahy aj to, že ani raz si nik z poslancov nerefundoval mzdu cez zamestnávateľa, čo by bolo podstatne pre mesto zaťažujúcejšie, pričom čiastka v rámci veľkosti rozpočtu mesta, resp. kapitoly tohto rozpočtu je zanedbateľná. Treba potom vnímať všetky okolnosti.
PLUSY:
- Nižší počet poslancov by mal znamenať aj skutočne kvalitnejší výber. Pri prvých pozíciách v jednotlivých výsledkoch mestských častí sú rozdiely výraznejšie – sú tam osobnosti s väčšou podporou a tým aj uznaním verejnosti. Pri tých posledných „postupujúcich“ sú rozdiely v počte hlasov podstatne menšie, často minimálne. A tak zákonite by nižší počet poslancov znamenal aj väčšiu dôveru občanov vo zvolených kandidátoch.
- Potenciálne ušetrenie finančných prostriedkov rozpočtu mesta (to je však otázne...., ale aj riešiteľné tak, ako som to uviedol v prvej odpovedi).
- Ľahšie schvaľovanie, aj zložitých bodov rokovaní a problémov mesta, kratšie diskusie, väčšia kultivovanosť priebehu rokovaní. Otázkou však je, či ľahšie schvaľovanie pre dané body a mesto znamená zároveň aj lepšie a kvalitnejšie rozhodnutia.
MÍNUSY:
- Nižší počet poslancov - menšia prístupnosť priamej demokracie. Vyšší počet poslancov znamená aj videnie viacerých problémov mesta, viacero pohľadov na možné riešenia, väčšiu kontrolu výkonnej zložky mestského úradu a jej organizácií v prospech občanov. Vyšší počet je bližšia dostupnosť – poslanec je susedom, nielen menom. Viac poslancov, znamená aj väčšiu možnosť poslanca stretnúť, navštíviť, postaviť k zodpovednému riešeniu problémov spoluobčanov. Tu však nastupuje otázka kvality výberu poslancov.
- Nižší počet poslancov znamená aj väčší tlak na ovplyvňovanie názorov a rozhodnutí jednotlivých poslancov. Zlyhanie poslanca pri nižšom počte zástupcov občanov je väčším rizikom, väčšou váhou pri hlasovaní. Pri vyššom počte poslancov sa tento tlak viac rozloží.
- Riziko schválenia (aj ľahkovážneho), či neschválenia pri zložitých bodoch, kde je potrebná trojpätinová väčšina všetkých členov MsZ. Chýbajúci poslanci pri nižšom počte (čo sa nedá pre chorobu, prácu, pracovné cesty a pod. vylúčiť) môžu tak nevedome výrazne ovplyvniť výsledok hlasovania bez ich prítomnosti. Alebo spôsobiť pre MsZ stav uznášania „neschopným“.
ZÁVER:
Nevidím problém v znížení počtu poslancov, avšak iba na zlatú strednú cestu. Nie populisticky voliť ten najnižší počet, lebo sa to naozaj môže zvrhnúť na menšiu kontrolu nad rozhodnutiami, ako aj na menší kontakt s občanmi. Poslanec v MsZ nie je za seba, ale zastupuje veľký počet obyvateľov a ich dôveru. Takže nie počet, ale charakter a vôľa slúžiť ľuďom je tým hlavným kritériom...

 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum