vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Skončí zmluva medzi mestom a EEI na súde?

Skončí zmluva medzi mestom a EEI na súde?

Platená forma parkovania vo Vranove nad Topľou naráža na rozpor so zákonom. Od ideálu má ďaleko aj komunikácia medzi mestom Vranov nad Topľou na jednej strane a spoločnosťou EEI s.r.o., či poslancami mestského zastupiteľstva na strane druhej. Nové svetlo do zmluvných vzťahov samospráva – súkromná spoločnosť vrhlo konštatovanie Najvyššieho kontrolného úradu v Košiciach.

Neverejné pracovné stretnutie, ktoré s vranovskými mestskými poslancami iniciovala spoločnosť EEI s.r.o., považuje Igor Pribula za bezpredmetné, pokiaľ nebude jasné stanovisko súdu, či zmluva, ktorú uzavrelo mesto Vranov nad Topľou s EEI v roku 2010, napĺňa literu zákona. Zároveň ho situácia s novými zverejnenými informáciami znepokojuje a celý zmluvný vzťah menený dodatkami považuje za netransparentný. Taktiež ho mrzí, že podobná kvalifikovaná prezentácia nebola spracovaná pred ôsmimi rokmi. Hoci pozíciu mesta vníma dnes ako defenzívnu, konštatovanie Najvyššieho kontrolného úradu považuje za dostatočne pádnu na to, aby bola zmluva, vrátane dodatkov prehodnotená. „V roku 2010 nemohlo mesto podľa zákona prenajať správu parkovísk na miestnych komunikáciách tretej osobe. Na základe tohto nálezu je aj zmluva medzi mestom Vranov nad Topľou a EEI neplatná, preto akákoľvek diskusia o koncepcii parkovania, či rezidentskom parkovaní je bezpredmetná,“ reagoval Igor Pribula.

Ako ďalej zdôraznil, samospráva, aj súkromná spoločnosť musí rešpektovať zákon a od toho by sa mali odvíjať ďalšie kroky mesta Vranov nad Topľou. „Pokiaľ ide o zákon, nemôžeme improvizovať, ale musíme striktne postupovať v jeho intenciách. V prípade potvrdenia nálezu NKÚ a neplatnosti zmluvy v Košiciach sa tým budeme musieť zaoberať aj my vo Vranove, či už novou zmluvou alebo si myslím, že ak by sme mali primátora – manažéra, vedeli by sme parkovanie zvládnuť vo vlastnej réžii,“ dodal I. Pribula.

Poslanec Ľubomír Pidaný pripomenul, že EEI s.r.o. má zmluvu s mestom Vranov nad Topľou riadne schválenú mestským zastupiteľstvom s tým, že jej súčasťou je niekoľko dodatkov, ktoré už MsZ neschvaľovalo, lebo na ich podpísanie má primátor právo aj bez uznesenia schváleného poslancami. Zároveň pripomenul, že nespokojnosť viacerých jeho kolegov s plnením zmluvných záväzkov motivovala EEI k pozvaniu poslancov MsZ a vedenia mesta na neverejné pracovné rokovanie. „Z rokovania veľmi jasne vyplynulo, že dochádza k nedostatočnému informovaniu poslancov MsZ zo strany mestského úradu. Jednoducho povedané, mestský úrad informuje mestské zastupiteľstvo o rokovaniach s firmou EEI len čiastkovo alebo vôbec. Firma EEI na stretnutí odprezentovala, v ktorých momentoch zmluvnej spolupráce žiadala mestský úrad o potrebnú súčinnosť. Vo viacerých odprezentovaných skutočnostiach mestský úrad dlhodobo vôbec nereagoval a ani nenavrhoval žiadne alternatívne riešenia,“ konštatoval po pracovnom rokovaní Ľubomír Pidaný.

Reakciou zastupiteľstva by, podľa neho, malo byť vytvorenie spoločenského tlaku smerom k mestskému úradu, od ktorého očakáva, že tejto problematike bude venovať zvýšenú pozornosť a jednotlivé návrhy riešení bude konfrontovať na rokovaniach MsZ aj s poslancami. „Otázky vzniku nových parkovacích plôch, záchytných parkovísk, rezidenčného parkovania atď., sú dôležitou súčasťou bežného života každého občana Vranova nad Topľou. Zároveň je to veľmi rozsiahla a časovo náročná téma, pretože na stole leží viacero sporných a nedoriešených momentov, ktoré bude potrebné v našom meste, v súvislosti s touto problematikou, čo najskôr doriešiť,“ pripomenul Ľ. Pidaný.

Napriek viacerým rozporuplným názorom na spoluprácu s EEI, s.r.o. považuje ukončenie spolupráce s touto spoločnosťou za spiatočnícke a nekonštruktívne, pričom vyjadril aj obavu z ekonomických škôd pre mesto. „Firmu EEI považujem za vysoko profesionálnu v tejto oblasti s poznatkami nielen zo slovenských, ale aj iných európskych miest. Veď aj dlho medializovaný problém parkovania v Košiciach už ľuďom na košických sídliskách začína prinášať vopred avizovaný efekt a spokojnosť,“ dodal Ľ. Pidaný. 

NKÚ: Zmluva s EEI bola v Košiciach uzavretá v rozpore so zákonom

Mestá Košice a Vranov nad Topľou majú spoločného „známeho“ – spoločnosť EEI s.r.o., ktorej prenajali verejné platené parkoviská. O tomto zmluvnom vzťahu média pomerne zoširoka informovali a predovšetkým v metropole východného Slovenska viackrát vzbĺkli vášne.
Zásadným je v tomto smere konštatovanie Najvyššieho kontrolného úradu v protokole o kontrole z decembra 2016, kde sa venuje aj zmluvnému vzťahu mesta Košíc s EEI s.r.o. Keďže konštatované závery vyznievajú zásadne aj vo vzťahu k Vranovu nad Topľou, citujeme ich v plnom znení:

„V čase uzatvorenia nájomnej zmluvy EEI, resp. v čase keď nadobudla účinnosť, mesto Košice nebolo oprávnené predmetnú nájomnú zmluvu s obchodnou spoločnosťou EEI s.r.o. uzatvoriť, z dôvodu rozporu so zákonom o pozemných komunikáciách, podľa ktorého obec nebola oprávnená poveriť prevádzkou parkovacích miest nachádzajúcich sa na miestnych komunikáciách mesta inú právnickú osobu (oprávnenie poveriť prevádzkou parkovacích miest inú právnickú osobu, ako právnickú osobu zriadenú resp. založenú obcou na tento účel, nadobudlo účinnosť až zákonom č. 388/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pozemných komunikáciách dňom 30.11.2013). Základným právnym predpisom upravujúcim oblasť správy majetku obce je zákon o majetku obcí. Správa miestnych komunikácií a ich využívanie je upravené zákonom o pozemných komunikáciách, ktorý predstavuje špeciálny právny predpis vo vzťahu k zákonu o majetku obcí, ktorý je predpisom všeobecným.
Na základe vyššie uvedeného uzatvorenie nájomnej zmluvy nebolo v súlade s § 1 ods. 3 zákona o majetku obcí, § 6a ods. 1 a 2 zákona o pozemných komunikáciách.
Podľa § 39 Občianskeho zákonníka „Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom“. O absolútnej neplatnosti rozhoduje súd.
Navyše mesto Košice sa dôsledne neriadilo vyššie uvedenými zákonmi ani v prípade výberu úhrad za parkovanie, pretože výber úhrad za parkovanie prislúchal výlučne obci podľa § 6a ods. 2 zákona o pozemných komunikáciách platného a účinného v čase uzatvorenia nájomnej zmluvy EEI.
Po prijatí zákona č. 388/2013 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon o pozemných komunikáciách a VZN č. 147 (účinné od 26.02.2014) mesto Košice naďalej postupovalo podľa nájomnej zmluvy EEI uzavretej v rozpore so zákonom o pozemných komunikáciách.“ 
  
 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum