vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Štát a samosprávu rozdeľuje Cirkevná spojená škola, čaká sa na rozhodnutie súdu

 Štát a samosprávu rozdeľuje Cirkevná spojená škola, čaká sa na rozhodnutie súdu

Situácia v súvislosti s užívaním budovy, kde v súčasnosti pôsobí Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Vranove nad Topľou a Cirkevná spojená škola vo Vranove nad Topľou, ostáva po rokovaní na pôde Okresného úradu vo Vranove nad Topľou, ktorého sa zúčastnila aj poradkyňa ministra vnútra Soňa Hanzlovičová, naďalej nejasná.

Vlastníkom budovy na Bernolákovej ul. sú v každom metri štvorcovom pomerom 50:50 Slovenská republika a mesto Vranov nad Topľou. Časť, ktorá patrí štátu, má v správe Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Predmetom sporu je fakt, že Cirkevná spojená škola užíva osemdesiat percent všetkých priestorov, teda aj tridsať percent štátu, na ktoré nemá zmluvný nárok a neplatí za nich nájom.

Obidvaja spoluvlastníci budovy sa teda dohodli, že radnica zabezpečí súdno-znalecký posudok a následne sa prerozdelí užívanie priestorov podľa vlastníckych práv percentuálne päťdesiat na päťdesiat. Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou, v súlade so zákonom o majetku obcí, schválilo v júni 2015 zámer na nájom nebytových priestorov v podiele 1/2 v budove na Bernolákovej ul. pre Cirkevnú spojenú školu od 1. októbra 2015 z dôvodu zachovania kontinuity výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov navštevujúcich túto školu.

„Dohoda o užívaní spoločnej veci“ medzi mestom Vranov nad Topľou a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Vranove nad Topľou bola poslancom predložená na schválenie v septembri 2015. Súčasťou dôvodovej správy bolo aj sporné užívanie priestorov Slovenskej republiky Cirkevnou spojenou školou. „Mesto predložilo CPPPaP návrh dohody o užívaní spoločnej veci – stavby Bernolákova 92. CPPPaP súhlasí s navrhovaným rozdelením užívania budovy podľa znaleckého posudku a v záujme právnej istoty oboch spoluvlastníkov navrhujú vypratanie miestností, ktoré užíva Cirkevná spojená škola. Tieto majú pripadnúť do výlučného užívania Slovenskej republiky - v správe CPPPaP,“ uvádza sa v dôvodovej správe. MsZ nakoniec o tomto bode v rámci majetkových otázok nehlasovalo, pretože materiál bol po porade predsedov poslaneckých klubov z rokovania stiahnutý. Odvtedy predmetom rokovania zastupiteľstva nebol.

Hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková konštatovala, že nakoľko má v predmetnej nehnuteľnosti mesto len 1/2 spoluvlastnícky podiel, požiadalo druhého vlastníka – Slovenskú republiku o súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy s Cirkevnou spojenou školou. „Takýto súhlas sme doteraz nedostali. Mesto zabezpečilo vypracovanie znaleckého posudku na rozčlenenie jednotlivých miestností v stavbe pre oboch vlastníkov (mesta a štátu). Bola vyhotovená a zo strany mesta podpísaná písomná dohoda o spôsobe využívania stavby. Dohoda bola odoslaná správcovi majetku štátu,“ napísalo vo svojom stanovisku mesto Vranov nad Topľou.

Napriek tomu, že „dohoda o užívaní spoločnej veci“ schválená nebola, mesto niekoľkokrát iniciovalo rokovania so správcom majetku Slovenskej republiky za účasti zástupcov Cirkevnej spojenej školy. „K písomnej dohode nedošlo, možno aj z dôvodu, že zo strany správcu majetku štátu boli kladené neprípustné požiadavky, s ktorými mesto nemôže súhlasiť, pretože výrazne obmedzujú jeho práva ako spoluvlastníka. Mesto nadobudlo dojem, že správca nekoná v súlade so záujmom štátu, ale preferuje svoje záujmy. Všetko je v ľuďoch. Z nášho pohľadu trebalo viac ochoty sa dohodnúť medzi týmito dvoma stranami,“ reagovala E. Fedorňáková.

CPPPaP však poukazuje iba na pomer, akým CSŠ užíva priestory, preto ešte v roku 2011 podalo na súd žalobu o vysťahovanie CSŠ z priestorov, ktoré má vo vlastníctve Slovenská republika a na ktoré nemá škola zmluvný nárok. „Vždy som mala a mám, ako aj moji kolegovia, úctu ku kresťanským symbolom, ale mám úctu a rešpekt aj pred platnými zákonmi, a preto rešpektujem aj to, že momentálne ešte nie je ukončený súdny spor. Z tohto dôvodu sa zatiaľ zdržím vyjadrení k danej problematike. Určite sa komplexne vyjadrím a budem informovať o tejto záležitosti, aby si verejnosť mohla utvoriť svoj vlastný názor,“ uviedla riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Vranove na Topľou Bibiána Lancíková.

Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy Marián Babej pripomenul, že za presťahovaním CSŠ z budovy Základnej školy Lúčna vo Vranove nad Topľou do priestorov na Bernolákovej ul. bol prísľub bývalého primátora Tomáša Leša, že samospráva a štát sa dohodnú na zámene majetku, aby sa CSŠ mohla rozvíjať práve v budove, ktorej využívanie je dnes predmetom sporu. Za týmto účelom si mesto a cirkev zamenili svojho času pozemky s tým, že v okolí budovy, kde sa dnes nachádza prvý stupeň CSŠ, získala do vlastníctva cirkev. „Mesto a štát sa nevedia dohodnúť na využívaní priestoru, kde v každom metri štvorcovom patrí polovica štátu a polovica mestu. Mesto deklaruje, že chce, aby sa cirkevná základná škola rozvíjala v ich priestoroch, no štát žiada, aby sme sa vysťahovali preč, ale my nemáme kde, lebo situácia v budove na Rodinnej oblasti je priestorovo napätá,“ konštatoval Marián Babej.

Za sporné označil užívanie dvoch tried a toaliet žiakmi CSŠ. Zároveň podotkol, že pôvodné priestory po bývalom Stredisku služieb škole prestavali na základne platného stavebného povolenia a súhlasu mesta na vlastné náklady. „My nemôžeme povedať, či sme ochotní ísť 50:50, lebo my nie sme vlastníkmi budovy. Musíme si len počkať, ako sa dohodnú vlastníci, čo je štátne a čo mestské, lebo teraz je všetko spoločné. Keď sa dohodnú, potom budeme vedieť, do ktorých priestorov môžeme ísť. Dnes nás však tlačia do toho, aby sme neprijímali žiakov do školy, lebo nemáme priestory. Takto sa to do nekonečna nedá. Problém je v tom, že tam nestrpia cirkevnú školu, nestrpia tam kríž,“ dodal M. Babej.

Faktom ostáva, že Cirkevná spojená škola užíva mestské priestory bez podpísanej nájomnej zmluvy, no nájomné aj napriek tomu mestu platí. Vo vzťahu k priestorom vo vlastníctve Slovenskej republiky nám z Ministerstva vnútra SR potvrdili, že ďalší postup bude závisieť od rozhodnutia súdu. „Môžeme potvrdiť, že predmetom stretnutia bolo majetkové vysporiadanie objektu v súvislosti s jeho užívaním. Ide o spor, ktorý trvá niekoľko rokov (11). Momentálne je na Okresnom súde v Prešove a ďalší náš postup sa bude odvíjať od jeho rozhodnutia. Celú vec sa však snažíme vyriešiť najmä v prospech detí,“ odpísali nám z Ministerstva vnútra SR na margo stretnutia na pôde Okresného úradu vo Vranove nad Topľou.
 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum