vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / P. Molčan vyzýva mestské zastupiteľstvo: Poskladajme sa na kontrolný audit

 P. Molčan vyzýva mestské zastupiteľstvo: Poskladajme sa na kontrolný audit

Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou prijalo na svojom júnovom zasadnutí uznesenie, ktorým schválilo vykonanie kontrolného auditu účtovnej závierky za účtovné obdobie 2015, 2016, 2017 na potvrdenie prezentovaných hospodárskych výsledkov, finančnej kondície a účtovných závierok mesta. Primátor Ján Ragan sa však rozhodol jeho výkon nepodpísaním pozastaviť. Ako jeden z dôvodov uviedol, že kontrolný audit by bol záťažou pre rozpočet mesta. Poslanec Pavol Molčan navrhuje, aby náklady znášali spolu s kolegami tým, že sa vzdajú svojich poslaneckých odmien. Ako uviedol, zo zmluvy zverejnenej na webovej stránke mesta boli náklady za rok 2017 na audit účtovnej závierky 3500,- €.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe, primátor Ján Ragan pozastavil výkon uznesenia v súlade so zákonom o obecnom zriadení, pretože sa domnieva, že odporuje zákonu a že je pre mesto zjavne nevýhodné. Svoje sistačné právo využil z dôvodu, že ak bola vydaná správa z auditu z účtovnej závierky, audit už nie je možné vykonať a tiež preto, lebo účtovná závierka musí byť audítorom overená do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje.

Ak bol podľa zákona o obecnom zriadení výkon uznesenia obecného zastupiteľstva pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Pokiaľ ho obecné zastupiteľstvo nepotvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Napriek tomu, že pri opakovanom hlasovaní o tomto uznesení nezískal potrebný počet hlasov, Pavol Molčan je presvedčený, že vykonanie kontrolného auditu je na mieste.

Podľa P. Molčana vykonanie kontrolného auditu nenahrádza audit vykonaný audítorom, ktorého má mesto dlhodobo zazmluvneného s tým, že ním navrhovaný postup je v súlade so zákonom. „Kontrolný audit nie je namierený proti audítorovi. Má však zistiť, či účtovná jednotka, ktorej štatutárom je primátor, poskytla všetky podklady do účtovnej závierky“ reagoval P. Molčan. Ďalej pripomenul, že primátor je povinný, bez zbytočného odkladu, predložiť všetky doklady dokumentujúce hospodársku činnosť mesta, ktoré sú potrebné pre správne vykonanie štatutárneho auditu v zmysle zákona o štatutárnom audite, pretože je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve a za interné kontroly, ktoré považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Vykonanie kontrolného auditu považuje za zásadné z dôvodu, aby sa rozptýlili všetky pochybnosti o finančnej kondícii mesta. Z pohľadu hospodárenia a rozpočtových možností vo vzťahu k ďalšiemu volebnému obdobiu považuje teda túto tému za principiálnu. Pripomenul, že rekonštrukcia 3. etapy centra mesta, ako aj miestnych komunikácií sa bude realizovať z vlastných, resp. úverových zdrojov, preto vníma za nevyhnuté poznať odpoveď na otázku, či je mesto naozaj v deklarovanej finančnej kondícii. „Prečo sme sa dvakrát zaoberali finančnou analýzou? Veď o našom viac ako trojročnom záväzku voči ministerstvu životného prostredia, bez ohľadu na to, ako to dopadne, ešte začiatkom roka nevedel ani vedúci finančného oddelenia a my poslanci sme sa o tom dozvedeli až na základe našich vlastných informácií. Nerozumiem teda tomu, prečo sú obavy z kontrolného auditu. Práve naopak si myslím, že by malo byť našou snahou nechať rozptýliť všetky pochybnosti, aby sme naozaj vedeli v akej reálnej finančnej kondícii sa naše mesto nachádza,“ zdôraznil P. Molčan.

Keďže jedným z argumentov, prečo kontrolný audit nevykonať, bola aj záťaž na mestský rozpočet, P. Molčan navrhuje, rešpektujúc posledné hlasovanie, aby sa s kolegami na náklady spojené s jeho vykonaním vyskladali vzdaním sa poslaneckých odmien. „Nemala by to byť otázka názoru, kto si čo myslí, ale tu ide o princíp. Hoci o tom niektorí moji kolegovia nehovoria otvorene, tiež majú pochybnosti, preto pokiaľ chceme ísť do ďalšieho volebného obdobia s čistým štítom, mali by sme k tomu pristúpiť zodpovedne a na kontrolný audit sa poskladať,“ vyzval P. Molčan.
 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum