Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Čo s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom zo zariadení spoločného stravovania?

Správy / Ostatné / Čo s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom zo zariadení spoločného stravovania?

Aké sú môžnosti reklamy?

Prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania pribudla nová starosť: „Čo s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom zo zariadení spoločného stravovania?“

Dňa 01.01.2013 nadobudol účinnosť zákon č. 343/2012 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa §39 citovaného zákona vyplýva prevádzkovateľovi zariadenia spoločného stravovania (ZSS), ako producentovi komunálneho odpadu, povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu, kde je zaradený aj biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (ďalej len KBO), je zodpovedný za jeho nakladanie, hradí náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a likvidáciou a zodpovedá za konečné zneškodnenie odpadu.

KBO je všetok potravinový odpad vrátane použitého potravinového oleja, ktorý vzniká v reštauráciách, stravovacích zariadeniach a v kuchyniach. Tvoria ho nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení, ďalej šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedál, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom a pod., potraviny po dobe ich spotreby, znehodnotené potraviny, použité papierové obrúsky a iný materiál použitý pri manipulácii s potravinami. Povoleným spôsobom zneškodňovania KBO je tlaková sterilizácia, kompostovanie, transformácia na bioplyn a spracovateľské metódy, v ktorých sa uplatňuje čas, teplota tlak a veľkosť častíc. Platí zákaz skrmovania kuchynského odpadu!

Nakladanie, transport a spracovanie KBO zabezpečujú prevádzkovatelia, ktorí majú túto činnosť schválenú príslušným úradom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Na území okresu ich pôsobí už niekoľko.

Na prevádzkach ZSS sa do doby zberu odpadu nakladá s odpadom podľa nariadenia EP a Rady ES č. 852/2004 o hygiene potravín a Vyhl. MZ SR č. 553/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania - §7 sklad organického odpadu. Odpad sa musí uskladňovať do uzatvárateľných kontajnerov určených len na tento účel tak, aby sa minimalizovalo riziko jeho znečistenia, kontajnery môžu byť na jednorazové, alebo na opakované použitie. Pri opakovanom použití sa musia riadne vyčistiť a vydezinfikovať. Kontajnery musia byť označené ako „Materiál kategórie 3 – neurčené na ľudskú spotrebu“. Takéto označenie je aj na vozidle prepravujúcom KBO (zelená farba so sýtym obsahom modrej). Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu dokumentácie (obchodné doklady) o nakladaní s odpadmi a uchovávať ju 2 roky, je povinný zabezpečiť skladovanie KBO do doby odovzdania obchodníkovi s odpadom tak, aby sa k jeho odpadu nedostali hlodavce a iné zvieratá. Sklady odpadu, prípadne chladničky na odpad musia byť skonštruované a vedené takým spôsobom, aby bolo možné ich udržiavať v čistote. Prevádzkovateľ musí nakladať s odpadom tak, aby neohrozoval zdravie ľudí a zvierat, nepoškodzoval životné prostredie, neobťažoval zápachom a nepriaznivo nevplýval na okolie. Spôsob nakladania s KBO musí byť zapracovaný v príručke HACCP a PP schválenom rozhodnutím RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou.


Anna Hanusinová,
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
vo Vranove n/T

Čo s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom zo zariadení spoločného stravovania?

Správy / Ostatné / Čo s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom zo zariadení spoločného stravovania?

Aké sú môžnosti reklamy?

Prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania pribudla nová starosť: „Čo s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom zo zariadení spoločného stravovania?“

Dňa 01.01.2013 nadobudol účinnosť zákon č. 343/2012 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa §39 citovaného zákona vyplýva prevádzkovateľovi zariadenia spoločného stravovania (ZSS), ako producentovi komunálneho odpadu, povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu, kde je zaradený aj biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (ďalej len KBO), je zodpovedný za jeho nakladanie, hradí náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a likvidáciou a zodpovedá za konečné zneškodnenie odpadu.

KBO je všetok potravinový odpad vrátane použitého potravinového oleja, ktorý vzniká v reštauráciách, stravovacích zariadeniach a v kuchyniach. Tvoria ho nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení, ďalej šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedál, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom a pod., potraviny po dobe ich spotreby, znehodnotené potraviny, použité papierové obrúsky a iný materiál použitý pri manipulácii s potravinami. Povoleným spôsobom zneškodňovania KBO je tlaková sterilizácia, kompostovanie, transformácia na bioplyn a spracovateľské metódy, v ktorých sa uplatňuje čas, teplota tlak a veľkosť častíc. Platí zákaz skrmovania kuchynského odpadu!

Nakladanie, transport a spracovanie KBO zabezpečujú prevádzkovatelia, ktorí majú túto činnosť schválenú príslušným úradom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Na území okresu ich pôsobí už niekoľko.

Na prevádzkach ZSS sa do doby zberu odpadu nakladá s odpadom podľa nariadenia EP a Rady ES č. 852/2004 o hygiene potravín a Vyhl. MZ SR č. 553/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania - §7 sklad organického odpadu. Odpad sa musí uskladňovať do uzatvárateľných kontajnerov určených len na tento účel tak, aby sa minimalizovalo riziko jeho znečistenia, kontajnery môžu byť na jednorazové, alebo na opakované použitie. Pri opakovanom použití sa musia riadne vyčistiť a vydezinfikovať. Kontajnery musia byť označené ako „Materiál kategórie 3 – neurčené na ľudskú spotrebu“. Takéto označenie je aj na vozidle prepravujúcom KBO (zelená farba so sýtym obsahom modrej). Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu dokumentácie (obchodné doklady) o nakladaní s odpadmi a uchovávať ju 2 roky, je povinný zabezpečiť skladovanie KBO do doby odovzdania obchodníkovi s odpadom tak, aby sa k jeho odpadu nedostali hlodavce a iné zvieratá. Sklady odpadu, prípadne chladničky na odpad musia byť skonštruované a vedené takým spôsobom, aby bolo možné ich udržiavať v čistote. Prevádzkovateľ musí nakladať s odpadom tak, aby neohrozoval zdravie ľudí a zvierat, nepoškodzoval životné prostredie, neobťažoval zápachom a nepriaznivo nevplýval na okolie. Spôsob nakladania s KBO musí byť zapracovaný v príručke HACCP a PP schválenom rozhodnutím RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou.


Anna Hanusinová,
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
vo Vranove n/T

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok