Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje

Správy / Oznamy / Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín Vranov nad Topľou aktuálne pripomína možné výzvy na získanie prostriedkov z fondov EÚ a z domácich zdrojov a prípadné novinky v tejto oblasti:
PwC nadačný fond - Pomocná ruka
PwC Nadačný fond je iniciatíva spoločnosti PwC na Slovensku podporovať správne veci. Túto iniciatívu môžu podporiť zamestnanci PwC prostredníctvom odporúčania projektu do Zamestnaneckého grantového programu Pomocná ruka. Prostriedky vo Fonde sú symbolom dôvery a prejavom záujmu podporiť transparentné a prospešné projekty, ktorých realizácia by inak bola sotva možná.
O grant môžu zažiadať organizácie, ktorých projekt bude napĺňať nasledovné zámery:
a.) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
b.) podpora športu bez vekového obmedzenia, podpora a rozvoj telesnej kultúry
c.) poskytovanie sociálnej pomoci,
d.) zachovanie kultúrnych hodnôt,
e.) podpora vzdelávania,
f.) ochrana ľudských práv,
g.) ochrana a tvorba životného prostredia,
h.) veda a výskum.
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 500 EUR
Uzávierka prijímania žiadostí: 30. máj 2015
www.nadaciapontis.sk
Výzva na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 10069/2015, zo dňa 20.04.2015, zverejnila v časti: PPA/Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.1 „Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem“.
O návratnú finančnú pomoc z Inovačného fondu možno požiadať do 20. mája 2015
Inovačný fond n. f., ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR, s cieľom podporiť rozvoj v oblasti vedy, výskumu a vývoja a urýchliť inovačný rozvoj v SR, vypisuje v zmysle § 281 Obchodného zákonníka súťaž na predkladanie návrhov projektov na riešenie úloh výskumu, vývoja a inovácií, výsledkom ktorých budú výrobky, technológie a služby s vyššou pridanou hodnotou a na ochranu patentov, priemyselných a úžitkových vzorov.
Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia návratnej finančnej výpomoci sú uvedené v „Zásadách poskytovania návratnej finančnej výpomoci zo zdrojov Inovačného fondu n. f.“, ktoré sú vystavené na adrese: http://www.mhsr.sk/-inovacny-fond-6195/127880s (sekcia webovej stránky MHSR Inovácie › Inovačný fond), alebo ich získate na základe písomnej resp. telefonickej žiadosti na adrese: Inovačný fond n. f., Mierová 19, 827 15 Bratislava, janatova@mhsr.sk, 02/48541537; 0907 607 255.
Informácie záujemcom poskytne aj RRAZ vo svojej kancelárii na ul. Dobrianskeho 1500 alebo na tel. 0918 528 450.

Zelená Lagúna Lenka Stieber Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje

Správy / Oznamy / Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín Vranov nad Topľou aktuálne pripomína možné výzvy na získanie prostriedkov z fondov EÚ a z domácich zdrojov a prípadné novinky v tejto oblasti:
PwC nadačný fond - Pomocná ruka
PwC Nadačný fond je iniciatíva spoločnosti PwC na Slovensku podporovať správne veci. Túto iniciatívu môžu podporiť zamestnanci PwC prostredníctvom odporúčania projektu do Zamestnaneckého grantového programu Pomocná ruka. Prostriedky vo Fonde sú symbolom dôvery a prejavom záujmu podporiť transparentné a prospešné projekty, ktorých realizácia by inak bola sotva možná.
O grant môžu zažiadať organizácie, ktorých projekt bude napĺňať nasledovné zámery:
a.) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
b.) podpora športu bez vekového obmedzenia, podpora a rozvoj telesnej kultúry
c.) poskytovanie sociálnej pomoci,
d.) zachovanie kultúrnych hodnôt,
e.) podpora vzdelávania,
f.) ochrana ľudských práv,
g.) ochrana a tvorba životného prostredia,
h.) veda a výskum.
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 500 EUR
Uzávierka prijímania žiadostí: 30. máj 2015
www.nadaciapontis.sk
Výzva na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 10069/2015, zo dňa 20.04.2015, zverejnila v časti: PPA/Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.1 „Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem“.
O návratnú finančnú pomoc z Inovačného fondu možno požiadať do 20. mája 2015
Inovačný fond n. f., ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR, s cieľom podporiť rozvoj v oblasti vedy, výskumu a vývoja a urýchliť inovačný rozvoj v SR, vypisuje v zmysle § 281 Obchodného zákonníka súťaž na predkladanie návrhov projektov na riešenie úloh výskumu, vývoja a inovácií, výsledkom ktorých budú výrobky, technológie a služby s vyššou pridanou hodnotou a na ochranu patentov, priemyselných a úžitkových vzorov.
Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia návratnej finančnej výpomoci sú uvedené v „Zásadách poskytovania návratnej finančnej výpomoci zo zdrojov Inovačného fondu n. f.“, ktoré sú vystavené na adrese: http://www.mhsr.sk/-inovacny-fond-6195/127880s (sekcia webovej stránky MHSR Inovácie › Inovačný fond), alebo ich získate na základe písomnej resp. telefonickej žiadosti na adrese: Inovačný fond n. f., Mierová 19, 827 15 Bratislava, janatova@mhsr.sk, 02/48541537; 0907 607 255.
Informácie záujemcom poskytne aj RRAZ vo svojej kancelárii na ul. Dobrianskeho 1500 alebo na tel. 0918 528 450.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok