Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Oceňovanie pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov

Správy / Obce / Oceňovanie pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov

 Oceňovanie pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov
Aké sú môžnosti reklamy?

Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského. Tento deň je oslavou pedagogickej práce. Je vyjadrením uznania a úcty tým, ktorí profesionálne a zodpovedne pristupujú k učiteľskému povolaniu, odborne a s láskou vedú deti - žiakov k pochopeniu vlastného miesta a roly v spoločenstve, no i k tomu, aby svojou hodnotovou orientáciou a správaním prejavovali zodpovednosť ku sebe samým, svojim blízkym a aj k celej spoločnosti.

Pri tejto príležitosti sa v koncertnej sále Šóšovského kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou 27. 3. 2018 o 10.00 hod. uskutočnila slávnostná akadémia, ktorú zorganizoval Spoločný školský úrad (SŠÚ) v kooperácii so zriaďovateľmi škôl, ktoré patria do pôsobnosti tohto úradu.

Slávnostnú akadémiu otvorila vedúca SŠÚ v Hanušovciach nad Topľou. Vo svojom príhovore vyzdvihla význam a poslanie učiteľského povolania. Zdôraznila, náročnosť tejto práce, ktorá vyžaduje zvládať nové požiadavky a nároky na výchovu a vzdelávanie v našej spoločnosti s cieľom zvyšovať flexibilitu a spontánnosť žiakov. Následne v mene svojom i v mene zriaďovateľov poďakovala oceňovaným pedagógom za profesionálny a zodpovedný prístup ku žiakom, za úspechy, ktoré žiaci pod ich vedením dosiahli a stále dosahujú. Tiež im poďakovala za tvorivý prístup a inovácie, ktorými obohacujú výchovno-vzdelávací proces. Osobitné poďakovanie za celoživotnú pedagogickú činnosť vyjadrila pedagógom, ktorí už ukončili svoje pôsobenie v školstve odchodom do dôchodku. Na záver zaželala všetkým učiteľom veľa pracovného elánu, pevné zdravie a oporu zo stany najbližších i zo strany spoločnosti.

Po kultúrnom hudobno-literárnom programe, ktorý prezentovali žiaci miestnej základnej a základnej umeleckej školy nasledovalo oceňovanie pedagógov, ktorých na ocenenie nominovali zriaďovatelia v spolupráci s riaditeľmi škôl. Spolu bolo ocenených 22 pedagógov, ktorí pôsobia alebo pôsobili v materských školách, v základných školách a v základnej umeleckej škole. Plaketu J. A. Komenského, pamätnú listinu a kytičku - odovzdávali zástupcovia miestnych samospráv - Ing. Miroslav Benča, prednosta MsÚ Hanušovce nad Topľou, Milena Naštová Hladová, starostka obce Hlinné a Mgr. Miroslav Ondič, starosta obce Vyšný Žipov.

V závere slávnostnej akadémie sa vedúca školského úradu poďakovala obciam - v ktorých v zriaďovateľskej pôsobnosti sú jednotlivé školy - za spoluprácu a podporu tohto podujatia. Potom svoje poďakovanie za prípravu a realizáciu tejto akcie vyjadrili niektorí predstavitelia obcí i ocenení učitelia. Akadémia pokračovala slávnostným obedom, počas ktorého mnohí z prítomných pedagógov veľmi emotívne vyjadrovali svoje zážitky z pôsobenia v školstve.

Ocenenie učiteľov je úspechom všetkých, pretože pozitívna spätná väzba v realite zmien dnešnej doby dáva zmysel tým, ktorí sú k deťom - žiakom najbližšie.

Mgr. Ľubica Vargová

Oceňovanie pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov

Správy / Obce / Oceňovanie pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov

 Oceňovanie pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov
Aké sú môžnosti reklamy?

Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského. Tento deň je oslavou pedagogickej práce. Je vyjadrením uznania a úcty tým, ktorí profesionálne a zodpovedne pristupujú k učiteľskému povolaniu, odborne a s láskou vedú deti - žiakov k pochopeniu vlastného miesta a roly v spoločenstve, no i k tomu, aby svojou hodnotovou orientáciou a správaním prejavovali zodpovednosť ku sebe samým, svojim blízkym a aj k celej spoločnosti.

Pri tejto príležitosti sa v koncertnej sále Šóšovského kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou 27. 3. 2018 o 10.00 hod. uskutočnila slávnostná akadémia, ktorú zorganizoval Spoločný školský úrad (SŠÚ) v kooperácii so zriaďovateľmi škôl, ktoré patria do pôsobnosti tohto úradu.

Slávnostnú akadémiu otvorila vedúca SŠÚ v Hanušovciach nad Topľou. Vo svojom príhovore vyzdvihla význam a poslanie učiteľského povolania. Zdôraznila, náročnosť tejto práce, ktorá vyžaduje zvládať nové požiadavky a nároky na výchovu a vzdelávanie v našej spoločnosti s cieľom zvyšovať flexibilitu a spontánnosť žiakov. Následne v mene svojom i v mene zriaďovateľov poďakovala oceňovaným pedagógom za profesionálny a zodpovedný prístup ku žiakom, za úspechy, ktoré žiaci pod ich vedením dosiahli a stále dosahujú. Tiež im poďakovala za tvorivý prístup a inovácie, ktorými obohacujú výchovno-vzdelávací proces. Osobitné poďakovanie za celoživotnú pedagogickú činnosť vyjadrila pedagógom, ktorí už ukončili svoje pôsobenie v školstve odchodom do dôchodku. Na záver zaželala všetkým učiteľom veľa pracovného elánu, pevné zdravie a oporu zo stany najbližších i zo strany spoločnosti.

Po kultúrnom hudobno-literárnom programe, ktorý prezentovali žiaci miestnej základnej a základnej umeleckej školy nasledovalo oceňovanie pedagógov, ktorých na ocenenie nominovali zriaďovatelia v spolupráci s riaditeľmi škôl. Spolu bolo ocenených 22 pedagógov, ktorí pôsobia alebo pôsobili v materských školách, v základných školách a v základnej umeleckej škole. Plaketu J. A. Komenského, pamätnú listinu a kytičku - odovzdávali zástupcovia miestnych samospráv - Ing. Miroslav Benča, prednosta MsÚ Hanušovce nad Topľou, Milena Naštová Hladová, starostka obce Hlinné a Mgr. Miroslav Ondič, starosta obce Vyšný Žipov.

V závere slávnostnej akadémie sa vedúca školského úradu poďakovala obciam - v ktorých v zriaďovateľskej pôsobnosti sú jednotlivé školy - za spoluprácu a podporu tohto podujatia. Potom svoje poďakovanie za prípravu a realizáciu tejto akcie vyjadrili niektorí predstavitelia obcí i ocenení učitelia. Akadémia pokračovala slávnostným obedom, počas ktorého mnohí z prítomných pedagógov veľmi emotívne vyjadrovali svoje zážitky z pôsobenia v školstve.

Ocenenie učiteľov je úspechom všetkých, pretože pozitívna spätná väzba v realite zmien dnešnej doby dáva zmysel tým, ktorí sú k deťom - žiakom najbližšie.

Mgr. Ľubica Vargová

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok