Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Zastupiteľstvo PSK podporuje ukončenie Odkaliska Poša

Správy / Obce / Zastupiteľstvo PSK podporuje ukončenie Odkaliska Poša

Zastupiteľstvo PSK podporuje ukončenie Odkaliska Poša
Aké sú môžnosti reklamy?

Iniciatíva za ukončenie prevádzky a sanáciu Odkaliska Poša má podporu aj v Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja. Na svojom pondelkovom zasadnutí krajskí poslanci schválili uznesenie, ktorým podporujú „Vyhlásenie poslancov Prešovského samosprávneho kraja za okres Vranov nad Topľou k environmentálnej záťaži – Odkalisko Poša“ a zároveň odporúčajú predsedovi PSK Milanovi Majerskému zvolať spoločné pracovné rokovanie za účasti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy k urýchlenému ukončeniu využívania Odkaliska Poša a jeho postupnej likvidácii.

V zastupiteľstve Prešov­ského samosprávneho kraja vystúpil s vyhlásením poslancov PSK za okres Vranov nad Topľou k environmentálnej záťaži – Odkalisko Poša Peter Kocák. Ako pripomenul, ide o environmentálnu záťaž s vysokým rizikom na ľudské zdravie a životné prostredie. Nezabudol tiež zdôrazniť, že za 37 rokov prevádzky sa v odkalisku nazhromaždilo 2 milióny m3 toxických látok. „Mnohé z nich niekoľkonásobne prekračujú povolené limity, poškodzujú tým prírodu a negatívne vplývajú na zdravie občanov celého regiónu. Odkalisko Poša predstavuje vysoký potenciál ohrozenia okolitého vodného prostredia, kde dochádza k vysokej kontaminácii povrchových, spodných vôd a riečnych sedimentov v povodí rieky Kyjov a Ondava a v danej lokalite je vysoký potenciál ohrozenia životného prostredia,“ uviedol poslanec PSK za okres Vranov nad Topľou Peter Kocák.

Na základe týchto skutočností, vážiac si zdravie občanov celého regiónu a opierajúc sa o základné dokumenty Európskej únie a vlády SR o ochrane životného prostredia a zdravia občanov EÚ, poslanci PSK za okres Vranov nad Topľou jednomyseľne vyslovili zásadný nesúhlas s ďalším predĺžením platnosti povolenia vypúšťania odpadových vôd do Odkaliska Poša a zároveň žiadajú vládu SR a Ministerstvo životného prostredia SR o okamžitý monitoring, následné uzatvorenie odkaliska a jeho okamžitú sanáciu a rekultiváciu. „V programovom vyhlásení vlády pre roky 2016-2020 sa píše: „Priaznivé životné prostredie nie je len základným právom každého občana štátu, daným Ústavou SR, ale je zároveň vzácnou hodnotou, ktorá má pozitívny celoslovenský dopad na zdravie obyvateľov a na celkový udržateľný ekonomický rast. Vláda sa preto hlási k podpore rastu kvality životného prostredia ako ku dôležitému záväzku a imperatívu.“ Dokument dodáva: „Osobitnú pozornosť bude vláda venovať sanácii environmentálnych záťaží s cieľom znížiť environmentálne a zdravotné riziká vyplývajúce z kontaminácie zložiek životného prostredia,“ citoval z programového vyhlásenia vlády SR P. Kocák.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe, vyhlásenie bolo odprezentované aj na výjazdovom zasadnutí Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia v Nižnom Hrušove. Dodáme, že jej členovia si vypočuli nielen prezentáciu, vrátene autentických svedectiev občanov, ale taktiež absolvovali obhliadku Kyjovského potoka a Odkaliska Poša. „Predložený návrh uznesenia je vyjadrením podpory k uvedenému vyhláseniu, ktorým Z PSK vyjadruje aj podporu občanom a samosprávam obcí nielen okresu Vranov nad Topľou, ale aj všetkým občanom PSK a KSK dotknutých Odkaliskom Poša, ktoré je jednou z najväčších environmentálnych záťaží na Slovensku,“ citujeme z dôvodovej správy.

Zastupiteľstvo PSK podporuje ukončenie Odkaliska Poša

Správy / Obce / Zastupiteľstvo PSK podporuje ukončenie Odkaliska Poša

Zastupiteľstvo PSK podporuje ukončenie Odkaliska Poša
Aké sú môžnosti reklamy?

Iniciatíva za ukončenie prevádzky a sanáciu Odkaliska Poša má podporu aj v Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja. Na svojom pondelkovom zasadnutí krajskí poslanci schválili uznesenie, ktorým podporujú „Vyhlásenie poslancov Prešovského samosprávneho kraja za okres Vranov nad Topľou k environmentálnej záťaži – Odkalisko Poša“ a zároveň odporúčajú predsedovi PSK Milanovi Majerskému zvolať spoločné pracovné rokovanie za účasti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy k urýchlenému ukončeniu využívania Odkaliska Poša a jeho postupnej likvidácii.

V zastupiteľstve Prešov­ského samosprávneho kraja vystúpil s vyhlásením poslancov PSK za okres Vranov nad Topľou k environmentálnej záťaži – Odkalisko Poša Peter Kocák. Ako pripomenul, ide o environmentálnu záťaž s vysokým rizikom na ľudské zdravie a životné prostredie. Nezabudol tiež zdôrazniť, že za 37 rokov prevádzky sa v odkalisku nazhromaždilo 2 milióny m3 toxických látok. „Mnohé z nich niekoľkonásobne prekračujú povolené limity, poškodzujú tým prírodu a negatívne vplývajú na zdravie občanov celého regiónu. Odkalisko Poša predstavuje vysoký potenciál ohrozenia okolitého vodného prostredia, kde dochádza k vysokej kontaminácii povrchových, spodných vôd a riečnych sedimentov v povodí rieky Kyjov a Ondava a v danej lokalite je vysoký potenciál ohrozenia životného prostredia,“ uviedol poslanec PSK za okres Vranov nad Topľou Peter Kocák.

Na základe týchto skutočností, vážiac si zdravie občanov celého regiónu a opierajúc sa o základné dokumenty Európskej únie a vlády SR o ochrane životného prostredia a zdravia občanov EÚ, poslanci PSK za okres Vranov nad Topľou jednomyseľne vyslovili zásadný nesúhlas s ďalším predĺžením platnosti povolenia vypúšťania odpadových vôd do Odkaliska Poša a zároveň žiadajú vládu SR a Ministerstvo životného prostredia SR o okamžitý monitoring, následné uzatvorenie odkaliska a jeho okamžitú sanáciu a rekultiváciu. „V programovom vyhlásení vlády pre roky 2016-2020 sa píše: „Priaznivé životné prostredie nie je len základným právom každého občana štátu, daným Ústavou SR, ale je zároveň vzácnou hodnotou, ktorá má pozitívny celoslovenský dopad na zdravie obyvateľov a na celkový udržateľný ekonomický rast. Vláda sa preto hlási k podpore rastu kvality životného prostredia ako ku dôležitému záväzku a imperatívu.“ Dokument dodáva: „Osobitnú pozornosť bude vláda venovať sanácii environmentálnych záťaží s cieľom znížiť environmentálne a zdravotné riziká vyplývajúce z kontaminácie zložiek životného prostredia,“ citoval z programového vyhlásenia vlády SR P. Kocák.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe, vyhlásenie bolo odprezentované aj na výjazdovom zasadnutí Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia v Nižnom Hrušove. Dodáme, že jej členovia si vypočuli nielen prezentáciu, vrátene autentických svedectiev občanov, ale taktiež absolvovali obhliadku Kyjovského potoka a Odkaliska Poša. „Predložený návrh uznesenia je vyjadrením podpory k uvedenému vyhláseniu, ktorým Z PSK vyjadruje aj podporu občanom a samosprávam obcí nielen okresu Vranov nad Topľou, ale aj všetkým občanom PSK a KSK dotknutých Odkaliskom Poša, ktoré je jednou z najväčších environmentálnych záťaží na Slovensku,“ citujeme z dôvodovej správy.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok