Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Michal Piško: Vranov sa v posledných štyroch rokoch preukázateľne výrazne zlepšil

Správy / Mesto Vranov / Michal Piško: Vranov sa v posledných štyroch rokoch preukázateľne výrazne zlepšil

Michal Piško: Vranov sa v posledných štyroch rokoch preukázateľne výrazne zlepšil
Aké sú môžnosti reklamy?

Po zverejnení rebríčka Transparency International v rámci ankety „Transparentné mesto“ sme požiadali o rozhovor projektového koordinátora TIS Michala Piška. Zaujímali sme sa o jeho názor vo vzťahu ku kauzám, či spôsobu komunikácie z prostredia radnice, kde poskytované informácie médiám, poslancom mestského zastupiteľstva a verejnosti nemali vždy korektný základ.

* Na aké konkrétne otázky samosprávy v rámci ankety „Transparentné mesto“ odpovedali?
- Zoznam všetkých otázok/indikátorov nájdete na našom portáli http://samosprava.transparency.sk/. Informácie k nim sme čerpali z viacerých zdrojov. Viac informácií tu: http://samosprava.transparency.sk/analyses/o-projekte/p:1549/o-projekte-mesta)
Väčšina indikátorov vychádzala z informácií na mestských stránkach. Cez dotazník TIS zisťovala informácie k 21 indikátorom, medzi inými sme sa pýtali napríklad na prístupnosť orgánov MsZ pre verejnosť, na prax pri zverejňovaní zmien rozpočtu, na prax ohľadom oznamovania nekalých praktík, alebo na zástupcov v mestských firmách.

* Akým spôsobom preverovala Transparency International pravdivosť a relevantnosť odpovedí?
- Väčšinu indikátorov sme preverovali cez oficiálne stránky mesta. Pri indikátoroch zisťovaných na základe dotazníka sme v niektorých prípadoch žiadali aj dôkaz v podobe linku alebo prefoteného dokumentu. Zároveň sme sa odpovede snažili konfrontovať s verejne dostupnými dokumentami, napríklad rokovacími poriadkami. Nedá sa vylúčiť, že v niektorých prípadoch nás mohli mestá zavádzať, ale keďže všetky naše otázky aj odpovede miest sú zverejnené, verejnosť môže na takéto prípady upozorniť a žiadať zástupcov radnice o vysvetlenie.
* Akým spôsobom preveruje Transparency International plnenie Etického kódexu volených predstaviteľov obce a Etického kódexu zamestnancov obce a obecných organizácií?
- Účelom rebríčka transparentnosti miest nie je preverovať dodržiavanie interných dokumentov radnice, ale preskúmať, nakoľko otvorená je radnica voči verejnej kontrole formou zverejňovania dokumentov a či má prijaté pravidlá na dôležité procesy. Skúmať dodržiavanie týchto pravidiel nie je v našich možnostiach, keďže by si to vyžadovalo hĺbkový audit v každej zo 100 hodnotených radníc.
* Vyhodnocovala Transparency International podiel a opodstatnenosť investícií, ktoré boli realizované ako havarijné stavy?
- Nie, to ani nie je účelom rebríčka transparentnosti.
* V rámci ankety oslovovala Transparency International aj základné školy. Primátor Ján Ragan nominoval členov rád škôl v meste Vranov nad Topľou bez ich schválenia v mestskom zastupiteľstve. Okresná prokuratúra vo Vranove nad Topľou (ale v rovnakom prípade aj v Galante) konštatovala, podobne ako ZMOS, že takýto postup je v rozpore so zákonom. Preverovalo Transparency International pri komunikácii so základnými školami aj fakt, či sú Rady škôl, ktoré volia riaditeľov škôl, konštituované v súlade so zákonom?
- Nie, to ani nie je účelom rebríčka transparentnosti.
* Aký je právny názor Transparency International na voľbu riaditeľov škôl v situácii, kedy rada školy nebola konštituovaná v súlade so zákonom?
- Predmetná situácia vo Vranove nad Topľou nám nie je bližšie známa.
* V deň, kedy bolo vyhlásenie ankety, sa vo Vranove nad Topľou konal „Večer s kandidátmi na primátora“. Debatu otvoril primátor Ján Ragan tým, že sa pochválil ocenením od Transparency International. Pri debate o odpadovom hospodárstve neskôr vyzval svojich oponentov k tomu, aby sa nabudúce na takéto fórum lepšie pripravili. Považujete za koncepčné, že mesto Vranov nad Topľou nezverejňuje na svojej webovej stránke aktuálne informácie o vývoji v odpadovom hospodárstve? Táto téma je dnes zásadná nielen z environmentálneho pohľadu, ale aj z pohľadu ekonomiky v súvislosti s navýšením poplatkov za skládkovanie. Najvyššiu váhu má vo vašom hodnotení práve prístup k informáciám na webe...
- Predmetná situácia vo Vranove nad Topľou nám nie je bližšie známa. Ak má samospráva vypracované koncepčné dokumenty týkajúce sa odpadové hospodárstva, verejnosť by ich zverejnenie mohla nepochybne oceniť.
* Plánuje v budúcnosti osloviť Transparency International v rámci hodnotenia ankety aj novinárov? Pýtam sa na to kvôli tomu, lebo ak dostanem z mesta oficiálnu odpoveď „Mesto Vranov informuje o vývoji v odpadovom hospodárstve vo Vranovskom hlásniku“ a vo Vranovskom hlásniku nie je ani čiarka o odpadovom hospodárstve, vytvára to nový pohľad na kvalitu zverejňovaných informácií. Podobných príkladov nájdeme viac...
- Hodnotenie novinárov sme v minulosti skúšali zapracovať do iného rebríčka – rebríčka transparentnosti štátnych firiem. Narazili sme však na problém, že s viacerými firmami nemali novinári takmer žiadnu skúsenosť a indikátor nebol dobre porovnateľný. Na podobný prípad by sme veľmi pravdepodobne narazili aj predovšetkým pri menších mestách. Takéto hodnotenie je navyše veľmi subjektívne, keďže jeden novinár si môže spoluprácu pochvaľovať a iný s ňou môže mať zlé skúsenosti. Preto by sme museli pre zachovanie objektivity pri každom meste nájsť viacero relevantných novinárov, ktorí s mestom pravidelne komunikujú, čo zrejme nie je celkom reálne.
* Pred komunálnymi voľbami v roku 2014 porušilo mesto Vranov nad Topľou zákon o verejnom obstarávaní tým, že v rozpore s ním rozdelilo konkrétnu zákazku na viacero menších zákaziek. Cieľom bolo eliminovať termíny a lehoty spojené s verejným obstarávaním. Pokuta bola zaplatená v apríli 2018. Ako hodnotí Transparency International takýto postup samosprávy?
- Predmetná situácia vo Vranove nad Topľou nám nie je bližšie známa. Vo všeobecnosti ale platí, že je to jedno z najčastejšie používaných obchádzaní zákona pri obstarávaní a tejto praxi sa vo svojej rozhodovacej činnosti často venuje aj ÚVO. Výsledky námietok a kontrol ÚVO v 100 najväčších samospráv sme skúmali aj v rámci nášho rebríčka, blog na túto tému si môžete prečítať tu:
https://transparency.blog.sme.sk/c/493881/bratislava-hlavne-mesto-svojvolneho-zadavania-zakaziek.html

* Čo si má občan predstaviť pod 100%-tnou účasťou verejnosti na rozhodovaní? Je termín verejného prerokovania zámeru spoločnosti Plasma Energy v pondelok dopoludnia obvyklým termínom na zvolávanie verejných prerokovaní, navyše v čase prázdnin, pričom informácia bola zverejnená iba na webe? Koľkokrát sa vo Vranove nad Topľou konalo zhromaždenie s občanmi?
- Pod týmto výsledkom v rebríčka sa nedá rozumieť nič iné, ako presne to, že indikátory v danej oblasti naplnilo mesto na 100%. Ktoré to sú, nájdete na našom portáli v predmetnej časti:
http://samosprava.transparency.sk/profile/M096/2018
Nie je v našich možnostiach skúmať v rámci rebríčka množstvo ďalších indikátorov, ktoré by šli hlbšie do praxe v jednotlivých mestách.

* Na záver marec 2018. Mestské zastupiteľstvo rokuje o tom, či potvrdí investíciu – rekonštrukciu 3. etapy centra mesta z vlastných prostriedkov. Poslanci majú obavu, či v súvislosti s obvinením primátora Jána Ragana, plus ďalších dvoch zamestnancov MsÚ, zo subvenčného podvodu bude mať mesto v prípade, že prehrá súdny spor a bude musieť vrátiť finančné prostriedky vo výške 2,8 mil. eur, dostatok finančných kapacít na vykrytie základných funkcií samosprávy. Kým J. Ragan informoval MsZ o tom, že mestu žiadna sankcia nehrozí, Ministerstvo životného prostredia SR informovalo o rozhodnutí, ktorým uložilo jeden a pol násobok sumy uvedenej v žiadosti o vrátenie poskytnutého príspevku. Považuje Tranparency International takúto konverzáciu primátora s poslancami na verejnom rokovaní mestského zastupiteľstva za transparentnú?
- Predmetná situácia vo Vranove nad Topľou nám nie je bližšie známa. Radi by sme však pripomenuli, že pri predstavovaní výsledkov každého podobného hodnotenia zdôrazňujeme, že naše rebríčky transparentnosti nemerajú korupciu, ale mieru otvorenosti voči verejnej kontrole. V tej sa Vranov v posledných štyroch rokoch preukázateľne výrazne zlepšil. V žiadnom prípade sa však lepšie hodnotené mesto nedá automaticky označiť za nekorupčné, a naopak.
Zároveň platí, že primátor Vranova nad Topľou nebol zatiaľ právoplatne odsúdený a ctíme preto prezumpciu neviny. Prípad však pozorne sledujeme a pokiaľ primátor pochybil, mal by znášať aj dôsledky.

 

Michal Piško: Vranov sa v posledných štyroch rokoch preukázateľne výrazne zlepšil

Správy / Mesto Vranov / Michal Piško: Vranov sa v posledných štyroch rokoch preukázateľne výrazne zlepšil

Michal Piško: Vranov sa v posledných štyroch rokoch preukázateľne výrazne zlepšil
Aké sú môžnosti reklamy?

Po zverejnení rebríčka Transparency International v rámci ankety „Transparentné mesto“ sme požiadali o rozhovor projektového koordinátora TIS Michala Piška. Zaujímali sme sa o jeho názor vo vzťahu ku kauzám, či spôsobu komunikácie z prostredia radnice, kde poskytované informácie médiám, poslancom mestského zastupiteľstva a verejnosti nemali vždy korektný základ.

* Na aké konkrétne otázky samosprávy v rámci ankety „Transparentné mesto“ odpovedali?
- Zoznam všetkých otázok/indikátorov nájdete na našom portáli http://samosprava.transparency.sk/. Informácie k nim sme čerpali z viacerých zdrojov. Viac informácií tu: http://samosprava.transparency.sk/analyses/o-projekte/p:1549/o-projekte-mesta)
Väčšina indikátorov vychádzala z informácií na mestských stránkach. Cez dotazník TIS zisťovala informácie k 21 indikátorom, medzi inými sme sa pýtali napríklad na prístupnosť orgánov MsZ pre verejnosť, na prax pri zverejňovaní zmien rozpočtu, na prax ohľadom oznamovania nekalých praktík, alebo na zástupcov v mestských firmách.

* Akým spôsobom preverovala Transparency International pravdivosť a relevantnosť odpovedí?
- Väčšinu indikátorov sme preverovali cez oficiálne stránky mesta. Pri indikátoroch zisťovaných na základe dotazníka sme v niektorých prípadoch žiadali aj dôkaz v podobe linku alebo prefoteného dokumentu. Zároveň sme sa odpovede snažili konfrontovať s verejne dostupnými dokumentami, napríklad rokovacími poriadkami. Nedá sa vylúčiť, že v niektorých prípadoch nás mohli mestá zavádzať, ale keďže všetky naše otázky aj odpovede miest sú zverejnené, verejnosť môže na takéto prípady upozorniť a žiadať zástupcov radnice o vysvetlenie.
* Akým spôsobom preveruje Transparency International plnenie Etického kódexu volených predstaviteľov obce a Etického kódexu zamestnancov obce a obecných organizácií?
- Účelom rebríčka transparentnosti miest nie je preverovať dodržiavanie interných dokumentov radnice, ale preskúmať, nakoľko otvorená je radnica voči verejnej kontrole formou zverejňovania dokumentov a či má prijaté pravidlá na dôležité procesy. Skúmať dodržiavanie týchto pravidiel nie je v našich možnostiach, keďže by si to vyžadovalo hĺbkový audit v každej zo 100 hodnotených radníc.
* Vyhodnocovala Transparency International podiel a opodstatnenosť investícií, ktoré boli realizované ako havarijné stavy?
- Nie, to ani nie je účelom rebríčka transparentnosti.
* V rámci ankety oslovovala Transparency International aj základné školy. Primátor Ján Ragan nominoval členov rád škôl v meste Vranov nad Topľou bez ich schválenia v mestskom zastupiteľstve. Okresná prokuratúra vo Vranove nad Topľou (ale v rovnakom prípade aj v Galante) konštatovala, podobne ako ZMOS, že takýto postup je v rozpore so zákonom. Preverovalo Transparency International pri komunikácii so základnými školami aj fakt, či sú Rady škôl, ktoré volia riaditeľov škôl, konštituované v súlade so zákonom?
- Nie, to ani nie je účelom rebríčka transparentnosti.
* Aký je právny názor Transparency International na voľbu riaditeľov škôl v situácii, kedy rada školy nebola konštituovaná v súlade so zákonom?
- Predmetná situácia vo Vranove nad Topľou nám nie je bližšie známa.
* V deň, kedy bolo vyhlásenie ankety, sa vo Vranove nad Topľou konal „Večer s kandidátmi na primátora“. Debatu otvoril primátor Ján Ragan tým, že sa pochválil ocenením od Transparency International. Pri debate o odpadovom hospodárstve neskôr vyzval svojich oponentov k tomu, aby sa nabudúce na takéto fórum lepšie pripravili. Považujete za koncepčné, že mesto Vranov nad Topľou nezverejňuje na svojej webovej stránke aktuálne informácie o vývoji v odpadovom hospodárstve? Táto téma je dnes zásadná nielen z environmentálneho pohľadu, ale aj z pohľadu ekonomiky v súvislosti s navýšením poplatkov za skládkovanie. Najvyššiu váhu má vo vašom hodnotení práve prístup k informáciám na webe...
- Predmetná situácia vo Vranove nad Topľou nám nie je bližšie známa. Ak má samospráva vypracované koncepčné dokumenty týkajúce sa odpadové hospodárstva, verejnosť by ich zverejnenie mohla nepochybne oceniť.
* Plánuje v budúcnosti osloviť Transparency International v rámci hodnotenia ankety aj novinárov? Pýtam sa na to kvôli tomu, lebo ak dostanem z mesta oficiálnu odpoveď „Mesto Vranov informuje o vývoji v odpadovom hospodárstve vo Vranovskom hlásniku“ a vo Vranovskom hlásniku nie je ani čiarka o odpadovom hospodárstve, vytvára to nový pohľad na kvalitu zverejňovaných informácií. Podobných príkladov nájdeme viac...
- Hodnotenie novinárov sme v minulosti skúšali zapracovať do iného rebríčka – rebríčka transparentnosti štátnych firiem. Narazili sme však na problém, že s viacerými firmami nemali novinári takmer žiadnu skúsenosť a indikátor nebol dobre porovnateľný. Na podobný prípad by sme veľmi pravdepodobne narazili aj predovšetkým pri menších mestách. Takéto hodnotenie je navyše veľmi subjektívne, keďže jeden novinár si môže spoluprácu pochvaľovať a iný s ňou môže mať zlé skúsenosti. Preto by sme museli pre zachovanie objektivity pri každom meste nájsť viacero relevantných novinárov, ktorí s mestom pravidelne komunikujú, čo zrejme nie je celkom reálne.
* Pred komunálnymi voľbami v roku 2014 porušilo mesto Vranov nad Topľou zákon o verejnom obstarávaní tým, že v rozpore s ním rozdelilo konkrétnu zákazku na viacero menších zákaziek. Cieľom bolo eliminovať termíny a lehoty spojené s verejným obstarávaním. Pokuta bola zaplatená v apríli 2018. Ako hodnotí Transparency International takýto postup samosprávy?
- Predmetná situácia vo Vranove nad Topľou nám nie je bližšie známa. Vo všeobecnosti ale platí, že je to jedno z najčastejšie používaných obchádzaní zákona pri obstarávaní a tejto praxi sa vo svojej rozhodovacej činnosti často venuje aj ÚVO. Výsledky námietok a kontrol ÚVO v 100 najväčších samospráv sme skúmali aj v rámci nášho rebríčka, blog na túto tému si môžete prečítať tu:
https://transparency.blog.sme.sk/c/493881/bratislava-hlavne-mesto-svojvolneho-zadavania-zakaziek.html

* Čo si má občan predstaviť pod 100%-tnou účasťou verejnosti na rozhodovaní? Je termín verejného prerokovania zámeru spoločnosti Plasma Energy v pondelok dopoludnia obvyklým termínom na zvolávanie verejných prerokovaní, navyše v čase prázdnin, pričom informácia bola zverejnená iba na webe? Koľkokrát sa vo Vranove nad Topľou konalo zhromaždenie s občanmi?
- Pod týmto výsledkom v rebríčka sa nedá rozumieť nič iné, ako presne to, že indikátory v danej oblasti naplnilo mesto na 100%. Ktoré to sú, nájdete na našom portáli v predmetnej časti:
http://samosprava.transparency.sk/profile/M096/2018
Nie je v našich možnostiach skúmať v rámci rebríčka množstvo ďalších indikátorov, ktoré by šli hlbšie do praxe v jednotlivých mestách.

* Na záver marec 2018. Mestské zastupiteľstvo rokuje o tom, či potvrdí investíciu – rekonštrukciu 3. etapy centra mesta z vlastných prostriedkov. Poslanci majú obavu, či v súvislosti s obvinením primátora Jána Ragana, plus ďalších dvoch zamestnancov MsÚ, zo subvenčného podvodu bude mať mesto v prípade, že prehrá súdny spor a bude musieť vrátiť finančné prostriedky vo výške 2,8 mil. eur, dostatok finančných kapacít na vykrytie základných funkcií samosprávy. Kým J. Ragan informoval MsZ o tom, že mestu žiadna sankcia nehrozí, Ministerstvo životného prostredia SR informovalo o rozhodnutí, ktorým uložilo jeden a pol násobok sumy uvedenej v žiadosti o vrátenie poskytnutého príspevku. Považuje Tranparency International takúto konverzáciu primátora s poslancami na verejnom rokovaní mestského zastupiteľstva za transparentnú?
- Predmetná situácia vo Vranove nad Topľou nám nie je bližšie známa. Radi by sme však pripomenuli, že pri predstavovaní výsledkov každého podobného hodnotenia zdôrazňujeme, že naše rebríčky transparentnosti nemerajú korupciu, ale mieru otvorenosti voči verejnej kontrole. V tej sa Vranov v posledných štyroch rokoch preukázateľne výrazne zlepšil. V žiadnom prípade sa však lepšie hodnotené mesto nedá automaticky označiť za nekorupčné, a naopak.
Zároveň platí, že primátor Vranova nad Topľou nebol zatiaľ právoplatne odsúdený a ctíme preto prezumpciu neviny. Prípad však pozorne sledujeme a pokiaľ primátor pochybil, mal by znášať aj dôsledky.

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok