Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Zámer AT Agroturiec sa stal podnetom pre petíciu

Správy / Mesto Vranov / Zámer AT Agroturiec sa stal podnetom pre petíciu

 Zámer AT Agroturiec sa stal podnetom pre petíciu
Aké sú môžnosti reklamy?

Spoločnosť AT Agroturiec s.r.o. plánuje na Kalinčiakovej ul. vo Vranove nad Topľou otvoriť v rámci siete Farmfoods novú kamennú predajňu. Tento zámer sa však stal podnetom pre petíciu, ktorú podpísalo 61 občanov. Petíciu prerokoval Poradný výbor pre vybavovanie petícií a na základe jeho zistení ju mesto Vranov nad Topľou vyhodnotilo ako neopodstatnenú. Oznámenie o výsledku vybavenia petície bolo zverejnené v Centrálnej úradnej elektronickej tabuli, ako aj na stránke mesta. Stanovisko spoločnosti AT Agroturiec s. r. o. prinesieme v budúcom vydaní.

Iniciátormi „Petície občanov mesta Vranov nad Topľou a blízkeho okolia mesta, ktorí v danej lokalite pracujú, alebo využívajú parkoviska pre návštevu ambulancií, banky, lekárne a okresného súdu proti výstavbe predajne mäsa na pozemku 1922/1 na Kalinčiakovej ul. vo Vranove nad Topľou“ boli MUDr. Mária Faithová a Jozef Faith. V texte petície zámeru spoločnosti AT Agroturiec s.r.o. vyčítajú, že sa rozhodli predajňu postaviť na frekventovanom mieste na pozemku za budovou JMF oproti lekárni Jozef. „Nachádza sa tu posledný kúsok zelene na tejto ulici. Všade okolo sú parkoviská, desať ordinácií a jedna lekáreň. Už dnes je problémom zaparkovať, keď idete na návštevu lekára, do banky alebo na pohotovosť. Na tomto mieste by mala vyrásť plechová „búda“, kde nevyrastie nové parkovisko, ale naopak ďalšie miesta z parkovania uberie. Nehovoriac o tom, že sa bude rozkopávať cesta pre prípojku kanálu a vody,“ píše sa v texte petície s dodatkom na výzvu pre občanov, aby nedopustili ďalšie ničenie zelene v širšom centre mesta.

Ako sa konštatuje v roz­hodnutí, Poradný výbor pre vybavovanie petícií prerokoval petíciu v zmysle svojho záväzného poriadku. V rámci prešetrenia petície bolo zistené, že v zmysle Územného plánu mesta Vranov nad Topľou v znení neskorších zmien a doplnkov je dotknuté územie nachádzajúce sa na Kalinčiakovej ul. súčasťou plochy zmiešaného územia s prevahou plôch bývania (rodinných domov) a občianskej vybavenosti, to znamená, že zámer AT Agroturiec s. r. o. je v súlade s Územným plánom. „Mesto Vranov n. T., Mestský úrad Vranov n. T., ako orgán územného plánovania, postupuje pri vydávaní stanovísk o súlade navrhovanej stavebnej činnosti so záväznou časťou Územného plánu mesta Vranov nad Topľou. Záväzné prvky Územného plánu mesta Vranov nad Topľou sa musia uplatňovať pri určovaní podmienok pre výstavbu pri územnom a stavebnom konaní, pri územnom rozhodovaní, pri vypracovaní dokumentácie pre územné rozhodovanie a pri vypracovaní dokumentácie stavieb,“ uvádza sa v rozhodnutí.

Mesto Vranov nad Topľou, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad, posúdi, preskúma a prerokuje podaný návrh stavebnej aktivity v konaní podľa stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní (správny poriadok). Ak dospeje k záveru, že navrhovateľ splnil všetky zákonné podmienky pre vydanie príslušného povolenia, je povinný rozhodnúť kladne a vydať príslušné povolenie. „Zastavenie akejkoľvek stavebnej činnosti na parcele č. 1922/1 na Kalinčiakovej ul. vo Vranove n. T. nemá v súčasnosti oporu v žiadnom všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý by mestu Vranov n. T. umožňoval zákonným spôsobom vykonať takéto rozhodnutie. Na základe vyššie uvedených skutočností Poradný výbor pre vybavovanie petícií vyhodnotil podanú petíciu ako neopodstatnenú v plnom rozsahu,“ citujeme z odpovede na petíciu.

 

Zámer AT Agroturiec sa stal podnetom pre petíciu

Správy / Mesto Vranov / Zámer AT Agroturiec sa stal podnetom pre petíciu

 Zámer AT Agroturiec sa stal podnetom pre petíciu
Aké sú môžnosti reklamy?

Spoločnosť AT Agroturiec s.r.o. plánuje na Kalinčiakovej ul. vo Vranove nad Topľou otvoriť v rámci siete Farmfoods novú kamennú predajňu. Tento zámer sa však stal podnetom pre petíciu, ktorú podpísalo 61 občanov. Petíciu prerokoval Poradný výbor pre vybavovanie petícií a na základe jeho zistení ju mesto Vranov nad Topľou vyhodnotilo ako neopodstatnenú. Oznámenie o výsledku vybavenia petície bolo zverejnené v Centrálnej úradnej elektronickej tabuli, ako aj na stránke mesta. Stanovisko spoločnosti AT Agroturiec s. r. o. prinesieme v budúcom vydaní.

Iniciátormi „Petície občanov mesta Vranov nad Topľou a blízkeho okolia mesta, ktorí v danej lokalite pracujú, alebo využívajú parkoviska pre návštevu ambulancií, banky, lekárne a okresného súdu proti výstavbe predajne mäsa na pozemku 1922/1 na Kalinčiakovej ul. vo Vranove nad Topľou“ boli MUDr. Mária Faithová a Jozef Faith. V texte petície zámeru spoločnosti AT Agroturiec s.r.o. vyčítajú, že sa rozhodli predajňu postaviť na frekventovanom mieste na pozemku za budovou JMF oproti lekárni Jozef. „Nachádza sa tu posledný kúsok zelene na tejto ulici. Všade okolo sú parkoviská, desať ordinácií a jedna lekáreň. Už dnes je problémom zaparkovať, keď idete na návštevu lekára, do banky alebo na pohotovosť. Na tomto mieste by mala vyrásť plechová „búda“, kde nevyrastie nové parkovisko, ale naopak ďalšie miesta z parkovania uberie. Nehovoriac o tom, že sa bude rozkopávať cesta pre prípojku kanálu a vody,“ píše sa v texte petície s dodatkom na výzvu pre občanov, aby nedopustili ďalšie ničenie zelene v širšom centre mesta.

Ako sa konštatuje v roz­hodnutí, Poradný výbor pre vybavovanie petícií prerokoval petíciu v zmysle svojho záväzného poriadku. V rámci prešetrenia petície bolo zistené, že v zmysle Územného plánu mesta Vranov nad Topľou v znení neskorších zmien a doplnkov je dotknuté územie nachádzajúce sa na Kalinčiakovej ul. súčasťou plochy zmiešaného územia s prevahou plôch bývania (rodinných domov) a občianskej vybavenosti, to znamená, že zámer AT Agroturiec s. r. o. je v súlade s Územným plánom. „Mesto Vranov n. T., Mestský úrad Vranov n. T., ako orgán územného plánovania, postupuje pri vydávaní stanovísk o súlade navrhovanej stavebnej činnosti so záväznou časťou Územného plánu mesta Vranov nad Topľou. Záväzné prvky Územného plánu mesta Vranov nad Topľou sa musia uplatňovať pri určovaní podmienok pre výstavbu pri územnom a stavebnom konaní, pri územnom rozhodovaní, pri vypracovaní dokumentácie pre územné rozhodovanie a pri vypracovaní dokumentácie stavieb,“ uvádza sa v rozhodnutí.

Mesto Vranov nad Topľou, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad, posúdi, preskúma a prerokuje podaný návrh stavebnej aktivity v konaní podľa stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní (správny poriadok). Ak dospeje k záveru, že navrhovateľ splnil všetky zákonné podmienky pre vydanie príslušného povolenia, je povinný rozhodnúť kladne a vydať príslušné povolenie. „Zastavenie akejkoľvek stavebnej činnosti na parcele č. 1922/1 na Kalinčiakovej ul. vo Vranove n. T. nemá v súčasnosti oporu v žiadnom všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý by mestu Vranov n. T. umožňoval zákonným spôsobom vykonať takéto rozhodnutie. Na základe vyššie uvedených skutočností Poradný výbor pre vybavovanie petícií vyhodnotil podanú petíciu ako neopodstatnenú v plnom rozsahu,“ citujeme z odpovede na petíciu.

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok